پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ساختار سرمایه شرکت و بورس اوراق بهادار

4-6 خلاصه
جدول 4-21 نتایج حاصل از ازمایش فرضیه ها و هم چنین تطبیق انها با تئوری های توازی ایستا و تئوری ترجیحی را با توجه به تعاریف ارائه شده در این دو تئوری در رابطه با روابط حاکم بر متغیرهای این تحقیق به صورت مختصر بیان می کند. همان طور که مشاهده می شود تمامی مفروضات با تئوری ترجیحی مطابقت دارد حال انکه در مورد تطابق با تئوری توازی ایستا از بین 4 فرضیه تنها 2 فرضیه با تئوری توازی ایستا منطبق است. به بیان دیگر بهتر ان است که ساختار سرمایه شرکت های ایرانی با تئوری ترجیحی تعریف شده و توضیح داده شود.
جدول4-21: خلاصه نتایج فرضیات
متغیر های مستقل اطلاعات به دست امده از تحقیق پیشنهادات تئوری توازی ایستا پیشنهادات تئوری ترجیحی
نقدشوندگی مثبت قبول قبول
سوداوری منفی رد قبول
رشد دارایی مثبت رد قبول
ریسک تجاری منفی قبول قبول

فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری

5-1 نمای کلی
در فصل اخر این تحقیق خلاصه دستاوردهای کلی حاصل شده از نتایج رگرسیون بر اساس اهداف بیان شده تحقیق را بیان خواهیم کرد. همچنین پیشنهاداتی در خصوص تحقیقاتی که در اینده می توان با توجه به این موضوع انجام شود بیان خواهیم کرد.و در نهایت به بیان محدودیت های پیش روی این مطالعه می پردازیم.
5-2 بحث و نتیجه گیری
در این تحقیق دو هدف اصلی در جهت شناخت ساختار سرمایه شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران وجود داشت , هدف اول بررسی رابطه بین متغیرهای شرکتی را به عنوان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نسبت بدهی به عنوان اهرم مالی مرتبط با ساختار مالی شرکت است.و در هدف کلی دوم بررسی تطابق یا عدم تطابق نتایج بدست امده با توجه به اصول کلی و اثبات شده در خصوص رابطه این متغیرها با یکدیگر با توجه به تئوری های ترجیحی و توازی ایستا است.همان گونه که اشاره گردید، چهار متغیر اصلی نقدشوندگی، سودآوری، فرصت های رشد و ریسک تجاری به عنوان مهمترین پارامترهای درون شرکتی مؤثر بر اهرم مالی شرکت ها مورد نظر قرار گرفته اند .
در این مدل 64.6% ازمتغیر وابسته نسبت بدهی توسط متغیرهای مستقل نقد شوندگی , رشد دارایی, ریسک تجاری و سوداوری توضیح داده می شود.همچنین توسط تست ANOVA می توان نتیجه گرفت که متغیر وابسته نسبت بدهی می تواند توسط متغیرهای مستقل نقد شوندگی , رشد دارایی, ریسک تجاری و سوداوری قابل پیش بینی است.
بر اساس مدل رگرسیون متغیرهای ریسک و سود اوری رابطه منفی و متغیرهای نقدشوندگی و رشد دارایی رابطه مثبت با نسبت بدهی دارند.در این مدل تمام متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته موثر هستند. متغیر مستقل سود اوری با 0.855- بیشترین قدرت تاثیر و ارتباط را با نسبت بدهی دارا می باشد.دومین عامل موثر متغیر نقدشوندگی می باشد و در ادامه دو متغیر رشد و ریسک تجاری کمترین تاثیر متقابل بر روی نسبت بدهی را دارند
بر اساس جدول همبستگی نتیجه گرفتیم که 1 واحد تغییر در مقدار نقدشوندگی متغیر نسبت بدهی را به مقدار 0.088 واحد تغییر می دهد. به همین صورت 1 واحد تغییر در مقدار سوداوری مقدار متغیر نسبت بدهی را 0.855- واحد تغییر می دهد. همین طور در مورد متغیرهای رشد دارایی و ریسک تجاری که 1 واحد تغییر در انها به ترتیب مقدار متغیر نسبت بدهی را به میزان 0.19 و 0.26- تغییر خواهد داد.
بر اساس تحقیقاتی که در حوزه دو تئوری توازی ایستا و تئوری ترجیحی انجام شده است رابطه انها با متغیرهای شرکتی مورد بحث در این تحقیق به صورت زیر بیان می شود.
جدول 5-1 :خلاصه پیش بینی رابطه متغیرهای وابسته و نسبت بدهی
متغیر تئوری ترجیحی تئوری توازی ایستا
نقدشوندگی منفی مثبت
سوداوری منفی مثبت

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.