پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ساختار سرمایه و تئوری ترجیحی

996 249 0.0000 357.930 PP – Fisher Chi-square
همچنین برای بررسی وجود رابطه میان ساختار سرمایه و متغییرهای مستقل پژوهش باید از آزمون‌های هم انباشتگی استفاده نماییم. در این پژوهش به منظور بررسی هم انباشتگی از آزمون کاو استفاده شده است. نتایج آزمون هم انباشتگی کاو بیانگر وجود هم انباشتگی در داده‌های ترکیبی و به تبع آن وجود رابطه تعادلی میان ساختار سرمایه و متغییرهای مستقل پژوهش دارد.
جدول 4-19: ازمون کاو
Kao Residual Cointegration test
Prob Statistic Method
t-statistic
0.0000 -9.771190 ADF
0.046713 Residual Variance
0.01298 HAC Variance
همچنین برای برآورد اعتبار ضرایب برآوردی در مدل رگرسیون ترکیبی از آزمون والد استفاده می‌کنیم. براین اساس رگرسیون‌های برخودار از توزیع کای مربع و درجه آزادی معادل با تعداد متغییرهای توضیحی منهای جز ثابت، فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن تمامی ضرایب در سطح معناداری 5درصد رد می‌شود. در نتیجه اعتبار ضرایب برآوردی تأیید می‌شود
جدول 4-20: ازمون والد
Wald test
Prob df Value Test Statistic
0.0000 {7.488} 1183.344 F-Statistics
0.0000 8 7525.61 Chi-Square
4-5 ازمون فرضیه ها
4-5-1 فرضیه اول
بر اساس مدل رگرسیون رابطه مهم و مثبت بین متغیر نقدشوندگی و نسبت بدهی وجود دارد. بنابراین فرضیه اول که رابطه مستقیم این دو را پیش بینی کرده بود مورد قبول واقع می شود. این فرضیه هم چنین منطبق بر دو تئوری توازی ایستا و تئوری ترجیحی است پس هر دو تئوری توسط این فرضیه توضیح داده می شوند.
4-5-2 فرضیه دوم
بر اساس مدل رگرسیون رابطه مهم و منفی (عکس) بین متغیر سوداوری و نسبت بدهی وجود دارد. بنابراین فرضیه دوم که رابطه مستقیم این دو را پیش بینی کرده بود رد می شود. این فرضیه هم چنین منطبق بر تئوری ترجیحی است که رابطه عکس بین این دو متغیر را پیش بینی کرده است اما با تئوری توازی ایستا در تضاد است زیرا این تئوری رابطه مستقیم بین سوداوری و نسبت بدهی را پیش بینی می کند.
4-5-3 فرضیه سوم
بر اساس مدل رگرسیون رابطه مثبت بین متغیر رشد دارایی و نسبت بدهی وجود دارد. بنابراین فرضیه سوم که رابطه مستقیم این دو را پیش بینی کرده بود مورد قبول واقع می شود. این فرضیه هم چنین منطبق بر تئوری ترجیحی است که رابطه مستقیم بین این دو متغیر را پیش بینی کرده است اما با تئوری توازی ایستا در تضاد است زیرا این تئوری رابطه عکس بین رشد دارایی و نسبت بدهی را پیش بینی می کند.
4-5-4 فرضیه چهارم
بر اساس مدل رگرسیون رابطه منفی (عکس) بین متغیر ریسک تجاری و نسبت بدهی وجود دارد. بنابراین فرضیه دوم که رابطه مستقیم این دو را پیش بینی کرده بود رد می شود. این فرضیه هم چنین منطبق بر دو تئوری توازی ایستا و تئوری ترجیحی است پس هر دو تئوری توسط این فرضیه توضیح داده می شوند.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.