پایان نامه ارشد رایگان با موضوع روش حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعات معمولی

رشد دارایی:
فاکتور رشد در جهات مختلفی از جمله: در صد تغییر کل دارایی ها , در صد تغییر سود و غیره قابل بررسی می باشد در این تحقیق درصد تغییر در کل دارایی به عنوان معیار رشد در نظر گرفته می شود. بر اساس نظریه توازن ایستا، شرکت هایی که رشد آتی بیشتری دارند در مقایسه با شرکت های با رشد کم(دارای دارایی مشهود زیاد) به استقراض کمتری روی می‌آورند. بر اساس نظریه سلسله مراتبی، شرکت‌هایی که دارای ارزش بازار(فرصت‌های رشد) زیادی هستند می‌توانند از بدهی بیشتری بدلیل کاهش هزینه‌های ورشکستگی استفاده کنند. متغییر نماینده برای رشد در این پژوهش، نرخ رشد کل‌دارایی‌ها در نظر گرفته شده است. (rahuja & Anu Sahi,2012)
ریسک تجاری
ریسک تجاری به عنوان ضریب تغییرات یعنی انحراف معیاردر صد تغییر کل درامد در یک دوره زمانی نمونه بر روی در صد تغییر کل در امد قبل از مالیات و بهره تعریف می شود.در این تحقیق دوره زمانی مورد نظر دوره ی 10 ساله می باشد.
(rahuja & Anu Sahi,2012)

جدول 3-3 : خلاصه متغیرها
تعریف متغیر
کل بدهی روی کل دارایی نرخ بدهی
دارایی ثابت تقسیم بر کل دارایی نقدشوندگی
تقسیم سود خالص به جمع دارائیها سوداوری
درصد تغییر در کل دارایی رشد
در صد تغییر در کل عایدی(در امد)بر روی انحراف معیاردر صد تغییر کل درامد در یک دوره زمانی نمونه ریسک تجاری
انالیز داده ها
انالیز داده ها یکی از اصلی ترین مراحل انجام تحقیق می باشد زیرا نمایانگر مفروضات تحقیق و در نهایت نتیجه گیری ان است. انالیز رگرسیون مدلی است که توسط ان رابط بین متغیر مستقل و متغیرهای وابسته را مورد بررسی قرار می دهیم. مدل‌هاى رگرسیون بر اساس این نظریه ساخته شده‌اند که اگر دو عامل به یکدیگر بستگى داشته باشند، تغییر یکى با تغییر دیگرى قرین خواهد شد. هر قدر ارتباط دو عامل مزبور به یکدیگر نزدیک‌تر و قوى‌تر باشد، ضریب همبستگى تغییرات آنها بزرگ‌تر و به‌ حداکثر همبستگی، یعنى یک، نزدیک‌تر خواهد شد. پس اگر روند گذشته نشان دهد که بین تغییر یک عامل و تغییرات چند عامل دیگر همبستگى معنى‌دارى وجود دارد، مى‌توان تصور کرد که در آینده نیز همبستگى مزبور حفظ خواهد شد و اگر ضریب همبستگى مزبور را بدانیم، مى‌توانیم اندازه تغییر عامل وابسته را از اندازه و تغییر عوامل مستقل مرتبط با آن اندازه‌گیرى و پیش‌بینى کنیم.
تکنیکهای متنوعی از مدل‌هاى رگرسیون وجود دارد مانند روش حداقل مربعات معمولی (OLS ) که برای متغیرهای پارامتری مورد استفاده قرار می گیرد و رگرسیون لجستیک که برای متغیرهای قطعی مورد استفاده است.
روش حداقل مربعات معمولی (OLS)
برطبق فروض اصلی، روش حداقل مربعات چند خاصیت بسیار جالب آماری دارد که یکی از مشهورترین و قویترین روشهای تحلیل رگرسیون را به وجود آورده است. منحصراً برحسب مقادیر قابل مشاهده بیان می‌شوند .این تخمین‌زن‌ها، تخمین‌زن‌های نقطه‌ای هستند یعنی در نمونه داده شده با هر تخمین‌زن فقط مقدار منحصر به فردی (نقطه) برای پارامتر جامعه مربوطه ارائه می‌کند (بنابراین خط رگرسیون را می‌توان به آسانی پردازش نمود). (شکل 3-2)
شکل 3-2 : روش حداقل مربعات معمولی

  دانلود پایان نامه با موضوع راه های مقابله با استرس و مهارت های مقابله ای

منبع: resources.esri.com
مدل رگرسیون مورد استفاده در این تحقیق بر اساس مطالعات انجام شده توسط محققانی مانند :تیتمان و وسل(2002) بوان و دنبولت(1995) و راجان و زینگالس(1998) می باشد.
در این مطالعه مدل رگرسیون برای یافتن تاثیر هر یک از متغیرهای شرکت شامل : نقدشوندگی, سوداوری, رشد, ریسک تجاری بر روی ساختار نسبت بدهی در شرکتهای ایرانی استفاده می شود.
Yit = α + β1LIQit+ β2 PROit + β3GROit+ β4BUSRit+ e

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.