پایان نامه ارشد رایگان با موضوع روش تحلیل شبکه و تحلیل شبکه

شکل شماره 5-3- نقشه تراکم ساختمانی………………………………………………………………………………………………..79
شکل شماره 5-3- نقشه تعداد خودرو…………………………………………………………………………………………………….81
شکل شماره 5-4- نقشه تقاضا………………………………………………………………………………………………………………….82
شکل شماره 5-5- نقشه عرضه…………………………………………………………………………………………………………………84
شکل شماره 5-6- نقشه دسترسی……………………………………………………………………………………………………………..85
شکل شماره 5-7- نقشه مساحت………………………………………………………………………………………………………………..87
شکل شماره 5-8- نقشه قیمت…………………………………………………………………………………………………………………..89
شکل شماره 5-9- نقشه مکانیابی پارکینگ……………………………………………………………………………………………….91
فهرست جداول
جدول 1-3- تحولات جمعیتی شهر تبریز…………………………………………………………………………………………………….37
جدول 3-2- انواع بافت و مشخصات آن……………………………………………………………………………………………………….38
جدول 4-1- مهمترین کاربردهای روش تحلیل شبکه…………………………………………………………………………………59
جدول4-2- ساختار کلی سوپر ماتریس………………………………………………………………………………………………………..66
جدول 4-3- نمایش وزنهای سوپر ماتریس…………………………………………………………………………………………………..66
جدول 4-4- مقیاس های زبانی برای درجه اهمیت ……………………………………………………………………………………73
جدول 5-1- ارزش گذاری تراکم جمعیت……………………………………………………………………………………………………76
جدول 5-2- ارزش گذاری تراکم ساختمانی……………………………………………………………………………………………….78
جدول 5-3- ارزش گذاری تعداد خودرو……………………………………………………………………………………………………..80
جدول 5-4- ارزش گذاری تقاضای پارکینگ……………………………………………………………………………………………….82
جدول 5-5- ارزش گذاری عرضه پارکینگ………………………………………………………………………………………………….83
جدول 5-6- ارزش گذاری دسترسی…………………………………………………………………………………………………………….85
جدول 5-7- ارزش گذاری مساحت……………………………………………………………………………………………………………….86
جدول 5-8- ارزش گذاری قیمت زمین…………………………………………………………………………………………………………88
جدول 5-9- جدول وزن لایهها………………………………………………………………………………………………………………………90
جدول 5-10- مکانیابی پارکینگ……………………………………………………………………………………………………………………92
نام خانوادگی: جعفری نامور نام: سعید
  منابع مقاله درباره همزمان سازی و استانداردها
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.