پایان نامه ارشد رایگان با موضوع خرده فروشی و عدم قطعیت

4-4-1 سناریوی اول (در غیاب عدم قطعیت ها)
در این حالت، مساله با در نظر گرفتن امکان ورود نیروگاه مجازی به بازار رزرو چرخان حل شده است. شایان ذکر است DG و بارهای قابل قطع منابع رزرو چرخان می باشند. میزان حداکثر ظرفیت DG جهت تامین رزرو 30 کیلووات می باشد.
همانطوریکه از جدول (4-1) مشهود است، میزان قیمت رزرو از قیمت انرژی در تمامی زمانها بیشتر است. در طی ساعات 16-21 که هزینه ی تولید DG از میزان قیمت انرژی و رزرو بیشتر می باشد،آن خاموش است و در باقی زمان ها که که هزینه ی تولید DG از میزان قیمت انرژی و رزرو کمتر می باشد، آن روشن است و در محدوده ی مجاز توان تولیدی خود، عمل می نماید. همانطوریکه در شکل (4-16) (الف) می بینیم. در شکل (4-16) (ب) میزان شارژ و دشارژ دستگاه الکتروشیمیایی نشان داده شده است. مقادیر مثبت نشان دهنده ی شارژ و مقادیر منفی نشان دهنده ی دشارژ است. در طی ساعات 1-8 مقدار بار VPP کم می باشد. بنابراین دستگاه شارژ می شود. سپس در ساعاتی که مقدار بار زیاد می شود، دستگاه دشارژ می شود.
در ساعت 7-8 و 11-15 میزان قیمت خرده فروشی از قیمت انرژی کم تر می باشد. پس در این حالت حداکثر سود از طریق قطع بارایجاد خواهد شد، همانطورکه درشکل (4-16) (ج) می بینیم.
در شکل های (4-16) (د) تا (4-16) (ز) به ترتیب، میزان پیشنهاد VPP برای انرژی و رزرو چرخان و سود و ظرفیت باقیمانده ذخیره ساز نشان داده شده است. میزان پیشنهاد VPP برای و رزرو چرخان در ساعاتی که DG خاموش و باری از سیستم قطع نگردیده است، صفر می باشد. در شکل (4-16) (د) مقادیر مثبت نشان دهنده ی خرید VPP از بازار و مقادیر منفی نشان دهنده ی فروش انرژی VPP به بازار می باشد. در این حالت میزان حداکثر سود 106 2.8651 می باشد.
شکل (4-16): نتایج شبیه سازی حالت مبنا با در نظر گرفتن بازار رزرو. الف) تولید DG برای بازار ب) وضعیت شارژ و دشارژ دستگاه ذخیره ساز الکتروشیمیایی ج) وضعیت بار قطع شده در زمانهای مختلف د) پیشنهاد برای بازار انرژی ه) پیشنهاد برای بازار رزرو و) مقدار سود در هر ساعت ز) مقدار ظرفیت باقیمانده ذخیره ساز
4-4-2 سناریوهای دوم الی پنجم (در حضور عدم قطعیت در قیمت انرژی)
در این حالت، مساله با در نظر گرفتن امکان ورود نیروگاه مجازی به بازار رزرو چرخان حل شده است.شایان ذکر است DG و بارهای قابل قطع منابع رزرو چرخان می باشند. میزان حداکثر ظرفیت DG جهت تامین رزرو 30 کیلووات می باشد. شکل (4-17) نتایج شبیه سازی را در این حالت و به ازای S=0.02 نشان می دهد. همچنین نتایج شبیه سازی ها برای S=0.10,S=0.05 و S=0.15 به ترتیب در شکلهای (پیوست (1-7)) الی (پیوست (1-9)) موجود می باشد.
در طی ساعات 16-21 هزینه ی تولید DG از میزان قیمت انرژی و رزرو بیشتر می باشد، DG خاموش است و در سایر زمان ها که که هزینه ی تولید DG از میزان قیمت انرژی و رزرو کمتر می باشد،روشن بوده و در محدوده ی مجاز توان تولیدی خود، عمل می نماید(شکل (4-17) (الف)). در شکل (4-17) (ب) میزان شارژ و دشارژ دستگاه الکتروشیمیایی نشان داده شده است. در مقایسه با شکل مربوط به عدم قطعیت قیمت و فقط بازار انرژی، ملاحظه می شود که در این حالت به دلیل وجود فرصت فروش انرژی در بازار انرژی و ذخیره و نیز بالا بودن قیمت رزرو، نیروگاه مجازی ازدستگاه الکتروشیمیایی استفاده بیشتری در جهت تزریق توان به شبکه داشته است.
شکل (4-17) (ج) دیاگرام بار قطع شده را در زمانهای مختلف نشان می دهد. با توجه به اینکه در ساعت 7-8 و 11-15 میزان قیمت خرده فروشی از قیمت رزرو کم تر می باشد، حداکثر سود از طریق قطع بار ایجاد خواهد شد. شکل های (4-17) (د) تا (4-17) (ز) به ترتیب، میزان پیشنهاد VPP برای انرژی، رزرو چرخان، میانگین سود و ظرفیت باقیمانده ذخیره ساز نشان می دهند. میزان پیشنهاد VPP برای رزرو چرخان در ساعاتی که DG خاموش و باری از سیستم قطع نگردیده است، صفر می باشد.
جدول (4-5): سود انتظاری VPP در بازار رزرو در شرایط عدم قطعیت قیمت
شماره ی سناریو
1
2
3
4
5
سود
($)
106×9930/2
106×9848/1
105×5118/7
104×7094/8
103×6253/1
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.