پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تکنیک های آماری مورد استفاده و تأمین مالی از طریق سهام عادی

تحقیق مهدی صادقی شاهدانی, کاظم چاوشی, حسین محسنی (1390) نشان می دهد , با عنایت به تأیید رابطه مثبت خطی میان ساختار سرمایه و ساختار بازار یعنی قدرت بازار، مدل نظر یه نمایندگی و نظریه سپر ما لیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأیید می شود. همچنین سایر مدل هایی که قائل به وجود رابطه منفی میان اهرم مالی و قدرت بازار بودند، نظیر نظریه شکارگری و نظریه سلسله مراتبی، اثرهای سرمایه گذاری، رد می شود. بدین ترتیب شرکت هایی که از قدرت بازاری بیشتری برخوردارند، از بدهی بیشتری در ساختار سرمایه خود بهره می گیرند.همچنین این تحقیق تأیید رابطه مثبت میان ساختار سرمایه و ساختار بازار یا تأیید نظریه نمایندگی، اثرهای بدهی محدود، در بازار سرمایه کشورمان را نشان داد. موسوی و کشاورز( 1390 ) به پژوهشی با عنوان بررسی رابطه عوامل ساختار سرمایه و طبقات ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا نپرداختهاند. برای این منظور، داده های مورد نیاز این پژوهش از 99 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386-1378 استفاده از نرم افزار ره آورد و تدبیرپرداز جمع آوری گردیده است. تکنیک های آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیات ضریب رگرسیون است. پژوهش حاضر شامل شش فرض بوده که نتایج حاصل نشان می دهد شرکتهای با ریسک متوسط و پایین به نوبت از بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت بیشتر استفاده می کنند و شرکت های با ریسک بالا نسبتا بیشتر از بدهی های بلندمدت نسبت به بدهی های کوتاه مدت استفاده می کنند. از این رو، شرکتهای با ریسک بالا تمایلی به بالا بردن تأمین مالی از طریق سهام عادی ندارند.النجار و حسینی ( 1390 ) در پژوهشی با عنوان بازنگری در پازل ساختار سرمایه، به بررسی عوامل بالقوه تأثیرگذار بر ساختار سرمایه پرداخته اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان م یدهد که ویژگی های خاص شرکت ها(اندازه شرکت، ریسک شرکت، نرخ رشد شرکت، قابلیت سودآوری شرکت و دارایی های مشهود) و ویژگی های حاکمیت شرکتی (اندازه هیأت مدیره و مدیریت خارجی ) عامل های اصلی مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های بریتانیاست.علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تغییر تعریف از ساختار سرمایه ممکن است در تغییر علامت و اهمیت این عامل های بالقوه تأثیرگذارباشد.
سلطانی و اخلاقی، ساعدی(1393) عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه از دیدگاه نظریه های سلسه مراتبی، توازی ایستا و نمایندگی دربین 114 شرکت از شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 11 ساله بین سال های 1380 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون فرضیه های این مطالعه با استفاده از الگوی رگرسیون توبیت انجام شده است. نتایج نشان می دهد که بین فرصت رشد، اندازه شرکت و دارایی های مشهود، سودآوری و نقدینگی با ساختار سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، بین ریسک تجاری با ساختار سرمایه ارتباط معناداری وجود ندارد.

  منبع پایان نامه ارشد درمورد رسانه های ورزشی و تماشاگران

فصل سوم
روش کار

3-1 نمای کلی
در فصل اول به صورت مختصر روش کار را مطرح کردیم در این فصل به بیان جزییات روش کار خواهیم پرداخت. در قسمت اول به بیان رویکرد تحقیق شامل رویکرد کیفی و رویکرد کمی می پردازیم. در قسمت دوم طرح پیشنهادی تحقیق بیان می شود. قسمت سوم به بحث در مورد جامعه اماری و نمونه تحقیق اختصاص دارد. قسمت بعدی در مورد انتخاب داده ها و ابزار های لازم در جهت تحقیق است و در نهایت به بررسی روش انالیز داده ها و موارد مربوط به ان می پردازیم.
3-2 رویکرد تحقیق
در تحقیقات علمی دو گونه رویکرد تحقیقی وجود دارد.این دو رویکرد شامل رویکرد کیفی و رویکرد کمی می شود . این دو رویکرد از منظر انتخاب داده ها , انالیز داده ها و نتایج حاصله با یکدیگر متفاوتند.
3-2-1 رویکرد کیفی
پژوهشهایی که در محیط واقعی انجام می شوند، اساس تفسیرهای آنها روشهای آماری نیست و بجای متغیرهای مشخص، کلیّت در هم تندیده متشکل از عناصر موجود در موضوع پژوهش را در نظر دارند.پژوهشهایی که با رویکردی استقرایی به جستجوی معانی ساخته شده توسط انسانها و در تعاملی که با یکدیگر دارند می پردازند.پژوهشهایی که با مفاهیم وساختارهای غیر کمّی در ارتباط هستند. رویکرد کیفی نوعی دیگر از پژوهش است که محقق، با اتکاء به نظر شرکت کنندگان در تحقیق، سؤالات گسترده و کلی را پرسش می کند، به جمع آوری اطلاعاتی می پردازد که عمدتاً از نوع کلامی و متن است، به توصیف و تحلیل این کلمات و متن ها می پردازد و تحقیق خود را به صورتی ذهنی و به اصطلاح، سوگیرانه اجرا می کند. ویژگی های پژوهشهای کیفی را می توان در سه مورد اساسی زیر خلاصه کرد:
1-تأکید بر شنیدن دیدگاه های شرکت کنندگان در پژوهش
2- تأکید بر پرسش های عمومی و باز و جمع آوری اطلاعات از همان محلی که مردم در آن زندگی و کار می کنند
3- تأکید بر حمایت از تغییرات و بهبودبخشی زندگی افراد و گروه ها.
3-2-2 رویکرد کمی
رویکرد کمی نوعی روش پژوهشی است که محقق تصمیم می گیرد درباره چه چیزی مطالعه کند. سؤالات مشخص و کاملاً تعریف شده ای را مشخص می کند، اطلاعات کمّی را از نمونه تحقیق جمع آوری می کند، با روش های آماری به تجزیه و تحلیل این اطلاعات می پردازد، تحقیق خود را به صورتی کاملاً عینی و به اصطلاح، غیرسوگیرانه اجرا می کند.
پژوهش های کمّی دارای سه ویژگی عمده است:
-تأکید بر اعداد در جمع آوری و تحلیل اطلاعات
-تأکید بر جمع آوری نمره ها برای اندازه گیری ویژگی های جزئی و مشخص افراد و سازمان ها
-تأکید بر مقایسه گروه ها و رابطه متغیرها و عوامل در مطالعات تجربی و همبستگی و پیمایشی.
جدول 3-1 : مقایسه تحقیق با رویکرد کمی با رویکرد کیفی
موارد مقایسه تحقیق کمی تحقیق کیفی
تمرکز تحقیق کمیت (چقدر، چه میزان) کیفیت (ماهیت، ذات)

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.