پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تصمیم گیری چند معیاره و فرآیند تصمیم گیری

فضای شهری عبارتاستاز عرصهی فضایی تعامل اجتماعی که واجد معیارهای زیر است:
الف: عمومیت و در دسترس بودن همگانی، ب: فضای تعامل اجتماعی
با معیارهای مذکور میتوان گفت منطقهی تاریخی-فرهنگی تبریز فاقد چنین فضاهایی بوده و تمام محورها و میادین نقش هدایت تردد سواره را بهعهده دارند، دراین میان فقط از محور پیادهی تربیت میتوان نام برد که آن هم به خاطر غلبهی فعالیتهای تجاری و نبود مبلمان مناسب از کیفیت خوبی به عنوان فضای شهری برخوردار نیست. درمنطقهی تاریخی-فرهنگی به علت سهم ناچیز فضای سبز که به صفر میل میکند؛ گسترههایی به مفهوم گسترهی سبز وجود ندارد. بنابراین نمیتوان به الگوی مشخصی جهت گسترههای سبز اشاره کرد. میانههای سبز در بعضی ازمحورها و فضای سبز پارک خاقانی، درب غربی محوطهی مسجدکبود و پارک قائممقام، درب جنوبی محلهی سیدحمزه و فضای سبز مقابل بانک ملی را میتوان درحد استفادههای محلهای نام برد. در ارتباط با فضاهای باز عمومی نیز میتوان از فضای باز مقابل بانک ملی و استانداری که تماما در اختیار سواره است و از فضای باز سهراهی امین که به پایانهی شهری شرکت واحد تبدیل شدهاست؛ اشارهکرد. در مورد کانونهای عمومی شهر که بیشتر از جنبههای تمرکز فعالیتی و تردد پیاده مطرح هستند باید گفت به علت قرارگیری در گرههایی ترافیکی تبدیل به کانونهای شهری شدهاند و از لحاظ شکل و کالبد و عوامل بصری از انسجام و نظام خاصی پیروی نمیکنند(مهندسین مشاور نقش جهان پارس، ص87).
جمعبندی
امکانات و پتانسیلهای منطقهی هشت تبریز، این محدوده را به عنوان مرکز قوی شهری با نقش و عملکرد ترکیبی معرفی میکند. این نقش و عملکردهای چندگانه به شرح زیر ارائه میشوند:
نقش تاریخی–گردشگری: مهمترین عناصر تاریخی تبریز با شعاع عملکرد ملی و فراملی در این منطقه قرار دارند؛ مانند مجموعهی ارک علیشاه، بازار، مجموعهی صاحبالامر، مجموعهی مسجدکبود، دروازههای خیابان باغمیشه، برخی ازاین عناصر مانند بازار بسیار فعال هستند. برای برخی از آنها پروژههایی دردست اقدام است مانند مجموعهی صاحبالامر و مسجدکبود. از دیگر عناصر تفریحی و گردشگری محدوده، حاشیهی رودخانه و لبههای استخوانبندی اصلی شهر، محور اصلی شهر، یعنی محور امام خمینی است که در زمان حاضر به دلیل عدم توجه به این مکان بالقوه نقش آن تا حد زیادی تضعیف شده است.
نقش فعالیتی و تجاری: وجود بازار و مراکز فعالیت منشعب از آن در محلهها و لبههای شهری اطراف آن که تا محور امام خمینی کشیده شده است؛ پتانسیل قوی برای ایفای این نقش درحد فراشهری و شهری است. برای افزایش این نقش و حفظ آن در آینده میبایست به تغییر کاربریها، مجاورت و افزایش کیفیت آن توجه شود.
نقش سکونتی: با توجه به سطح مسکونی موجود در محدوده و نیاز به کاهش بارگذاری از یکسو و کنترل نفوذ واحدهای انبار و کارگاهی در داخل محدوده، حفظ بافت مسکونی و نگهداشت جمعیت ضروری است. وجود این کاربری بر تداوم حیات و فعالیت شب و روز این محدوده موثر خواهد بود.
فصل چهارم
مواد و روش پژوهش
مقدمه
امروزه پیچیدگیهای محیط برنامهریزی، حجم زیاد اطلاعات و مشکلات عدیدهای که جهان کنونی با آن مواجه است، نگرش یک بعدی مدیران را برای تصمیم گیری نمیتابد. بسیار مشکل است که از یک زاویه تک بعدی محیط اطرافمان را ببینیم و تنهابا یک شاخص به قضاوت بپردازیم. در جهان امروز پیچیدگیهای ذاتی بسیاری از محیط های تصمیم گیری، لزوم جامع نگری در تصمیم گیری را ایجاب میکند. امروزه لزوم بهرهگیری از افراد مختلف با مشاغل ،تخصص ها، تجربیات، سوابق ودیدگاههای علمی گوناگون کاملا معمول شده است. همه این موارد، ضرورت استفاده از روشهای تصمیمگیری گروهی را بیش از بیش مشخص مینماید.
در بعضی مسائل، معیارها ممکن است با یکدیگر متضاد باشند، یعنی افزایش یک عامل یا معیار موجب کاهش عامل دیگر شود. تبدیل معیارها(اعم از کیفی و کمی) به یکدیگر نیز مشکلات خاص خود را دارد. در این گونه مسائل معمولا باید به دنبال گزینهای بود که بیشترین مزیت را برای تمامی معیارها ارائه نمود.
با توجه به مشکلات مربوط به فرآیند تصمیم گیری با معیارهای چندگانه میتوان گفت که در این حالت تصمیم گیری ساده نبوده و به علت عدم وجود استاندارد از سرعت و دقت تصمیم گیری به مقدار زیادی کاسته می شود. چنین شرایطی باعث می شود که فرآیند تصمیم گیری به مقدار زیادی به فرد تصمیم گیرنده وابسته باشد.برای رفع این مشکل و یا حداقل کردن آثار جانبی آن، روشهای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه طراحی شده اند.
فورمن و سلی معتقدند هر سیستم تصمیم گیری چند معیاره باید دارای خصوصیات زیر باشد:
– امکان فرموله کردن مساله و تجدید نظرکردن
– در نظر گرفتن گزینههای مختلف
– در نظر گرفتن شاخصها و معیارهای مختلف
– امکان به کارگیری شاخصهای کمی و کیفی در فرآیند تصمیم گیری
– در نظر گرفتن نظرات افراد مختلف در مورد گزینهها و شاخصها
– امکان تلفیق قضاوتها و داشتن یک مبنای تئوری قوی(محمد عطایی-1389-10)
مواد:
مواد این پژوهش شامل لایههای اطلاعاتی منطقه هشت تبریز است که در زیر بررسی میشوند.
جمعیت
یکی از مهم‌ترین ارکان هر پژوهش، جمعیت به شمار می‌آید، تراکم انسانی یکی از شاخص‌های مهم زندگی شهری است. بر اساس ارائه مطلوب کلیه خدمات شهری، بستگی مستقیم با تراکم انسانی دارد. به عبارت دیگر مکان فیزیکی تراکم‌های انسانی بسیار تعیین کننده به شمار می‌رود.
هر چه تراکم جمعیت در شهر کمتر باشد و این تراکم به طور متعادل در سطح شهر توزیع شده باشد، میزان بهره‌مندی از منابع و تخصیص امکانات بیشتر خواهد شد. بر عکس تراکم جمعیتی بالا در شهر به معنای افزایش تقاضای هر نوع از کالا و خدمات محسوب می‌شود. در تراکم‌های پایین فضای بیشتری جهت احداث پارکینگ یا حتی پارک خودرو در پارکینگ‌های حاشیه‌ای وجود دارد. اما در تراکم‌های بالا میزان مصرف کنندگان خودروها نیز بیشتر شده و باعث ترافیک، و بسیاری از مشکلات در معابر شهری می‌شود. به طور کلی تراکم‌های انسانی نقش غیر قابل تردیدی در رابطه با شاخص‌های مختلف رفاهی، بهداشتی، آموزشی و دسترسی به امکانات دارد. انجام مطالعات پارکینگ محله‌ای نیز یکی از شاخص‌های مورد استفاده ما تراکم جمعیت می‌باشد چرا که در بخش‌های که جمعیت از تراکم بالایی برخوردار است معمولاً میزان مالکیت خودرو نیز بسیار بالاست به متعاقب آن نیز تراکم ساختمانی بالایی نیز وجود دارد و تقاضای بیشتری جهت نیاز به فضای پارک احساس می‌شود(عبادی،1386).
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.