پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تصمیمگیری چند معیاره و تحلیل سلسله مراتبی

تراکم ساختمانی
با میزان رشد جمعت در منطقه‌ دسترسی به زمین‌ها و فضاهای باز جهت کاربری‌های مختلف کمتر شده و تراکم ساختمانی در مناطق بالا می‌رود. قیمت زمین بالاتر رفته و ساکنین با در اختیار گرفتن مساحت کوچک قطعات ساختمانی در محدوده‌ای پر ازدحام زندگی می‌کنند. در مطالعات پارکینگ نیز با افزایش تراکم ساختمانی ایجاد فضاهایی جهت پارک خودروها کمتر شده و ازدحام خودروها در حاشیه معابر را باعث می‌شود(قاضی،1386).
تعداد خودرو
تعداد خودرو موجود در منطقه مورد مطالعه نقش بسزایی در میزان برآورد فضای مورد نیاز برای پارک خودروها بر عهده دارد. تخمین تعداد خودرو به علت اینکه خودروها دائماً در حال حرکت از نقطه‌ای به نقطه دیگر هستند بیسار مشکل است. اما از آنجایکه در این پژوهش تاکید بر خودروهایی است که به طور ثابت در مدت زمان طولانی(به عنوان مثال در طول شب) در حاشیه معابر پارک می‌شوند به تخمین تعداد خودروهای موجود در واحدهای مسکونی منطقه می‌پردازیم(لیو،2005).
تقاضای پارکینگ
مقصود از تقاضای پارکینگ در این پژوهش عبارت است از آن دسته از واحد‌های مسکونی که دارای خودرو هستند و در آن‌ها پارکینگ تعبیه نشده است یا میزان ظرفیت پارکینگ موجود در آن واحد کمتر از تعداد خودرو موجود می‌باشد. تخمین تقاضای مورد نیاز جهت پارک خودروها در این پژوهش یکی از حساس‌ترین و سخت‌ترین قسمت‌های کار به شمار می‌آید(قنبری،1387).
عرضه پارکینگ
میزان عرضه ی فضای پارک در مناطق مختلف شهر متفاوت است. این تفاوت بسته به تعداد و نوع پارکینگ های خارج خیابان و معابر عریض دارای پارکینگ حاشیه ای می باشد. از آنجایی که موضوع پژوهش بر مکان یابی پارکینگ محله ای است بنابراین آن دسته از معابری که پارکینگ حاشیه‌ای دارند اهمیت چندانی ندارند.در واقع در محدوده مورد مطالعه آن دسته از پارکینگ هایی که در داخل واحدهای مسکونی هستند جای دارندمورد مطالعه قرار می‌گیرند(قنبری،1387).
مساحت
در مناطق مسکونی نیاز به یک فضا برای پارک خودروها‌یی که به صورت سرگردان در کوچه‌ها هستند داریم برای این کار باید مساحت مورد نیاز پارک برای هر محله به دست آید
دسترسی بر اساس عرض معبر
مسیرهای منتهی به پارکینگ نقش مهمی در تعیین محل پارک دارند. خیابان‌های پر تردد و کم عرض به دلیل مشکلات ترافیکی در آن و ازدهام خودروها چندان مناسب جهت مکان یابی پارکینگ نیستند. پارکینگ را بایستی طوری طراحی نمود تا در مواقع اضطراری بتواند حداکثر 50 درصد ظرفیت خود را تخلیه کند. برای ایجاد هماهنگی بین ظرفیت ترافیکی خیابان‌ و با ترافیکی ناشی از ایجاد پارکینگ، بایستی نوع خیابان‌های منطقه بر حسب استاندارد درجه بندی شوند . معابر عریض با ظرفیت بالا دارای ارزش بیشتری هستند(شاهی،1379).
قیمت زمین
قیمت گذاری یکی از ابزارهای مهم جهت ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله حمل و نقل به شمار می‌آید. فراهم آوردن تسهیلات حمل و نقل مانند دیگر. کالاهای اقتصادی دارای هزینه است. در صورتی که از استفاده کنندگان این تسهیلات هزینه کمتری اخذ گردد، معمولاً منجر به افزایش تقاضا از این امکانات می‌گردد. هزینه زمین یکی از مهم‌ترین اجزاء قیمت گذاری در تمامی تسهیلات ترافیک از جمله پارکینگ می‌باشد. در مطالعات مکان یابی همیشه سعی بر آن است که مکان‌هایی با کارایی بیشتر و در عین حال با هزینه کمتر جهت احداث پارکینگ مکان یابی می‌شوند(ریچارد،2001).
نرم افزار
نرم افزار super decision
در این نرمافزار مراحل تصمیمگیری و وزندهی و مراحل تحلیل شبکه انجام میشود.
نرم افزار Arc map
پس از اتمام کار در نرم افزار Super decision نتایج کار و وزنهای بدست آمده به محیط Arc map انتقال داده میشود. خروجی لایهها به صورت گرافیکی و نقشه نهایی مکانیابی در این محیط استخراج میشود.
نرم افزار Idrisi 17
تمامی مراحل فازی شدن لایهها در این نرم افزار انجام شده و نقشه نهایی در این محیط بدست آمد.
روش
روش تحلیل شبکه
روش تحلیل شبکه که در سال 1996 توسط ساعتی معرفی شده است، فرم کلیتر روش تحلیل سلسله مراتبی است. فرآیند تحلیل شبکه، روش جامع و قدرتمندی را برای تصمیم گیری دقیق با استفاده از اطلاعات تجربی و یا قضاوتهای شخصی هر تصمیم گیرنده در اختیار نهاده و با فراهم کردن ساختاری برای سازماندهی معیارهای متفاوت و ارزیابی اهمیت و ارجحیت هر یک از آن ها نسبت به گزینهها، فرآیند تصمیمگیری را آسان میکند . از جمله فرضهای مهم روش تحلیل سلسله مراتبی آن است که بخشها یا شاخههای بالاتر سلسله مراتب، مستقل از بخشها و سطوح پایین تر میباشند. طبق اصل همبستگی، در این روش عناصر هر سطح صرفاً به عناصر سطح بالاتر وابسته اند. یعنی ضرایب اهمیت هر سطح لزوماً بر اساس سطح بالاتر مشخص میشوند. در حالی که در بسیاری از تصمیمگیریها نمیتوان عناصر تصمیم را به صورت سلسله مراتبی مدل سازی کرد، چرا که در بیشتر اوقات عناصر با همدیگر در تعامل بوده و بین گزینههای تصمیم و معیارهای تصمیمگیری، روابط متقابل وجود دارد. به همین دلیل ساعتی روش تحلیل شبکه را برای حل مسائلی که معیارها و گزینه ها از هم مستقل نیستند، ارائه داده است. بنابراین روش تحلیل شبکه استقلال بین معیارها و گزینهها که یکی از محدودیتهای روش تحلیل سلسله مراتب غلبه میکند .
روش تحلیل شبکه به تصمیم گیرنده اجازه ساخت یک شبکه به جای سلسله مراتب دهد. این امر امکان بررسی ارتباط داخلی بین عناصر را نیز ممکن می سازد. گرههای مراتب این شبکه، معادل با معیارها یا گزینهها میباشند و شاخههایی که این گرهها را به هم متصل میکنند نیز معادل با درجه وابستگی آنها به همدیگر میباشند. ارتباط و وابستگی می تواند به شکل ارتباط سطوح مختلف شبکه با خارجی یا داخلی باشد. اهمیت نسبی هر عضو از مجموعه در سطح مربوط به خود روش تحلیل شبکه یکی از بهترین و کاملترین روشهای تصمیمگیری چند معیار در صورت وجود ارتباط داخلی بین عناصر تشکیل دهنده ساختار شبکه، این روش پاسخ مراتب بهتر و دقیق تر از سایر روشهای تصمیمگیری چند معیاره عرضه میکند(ساعتی،2004).روش تحلیل شبکه در حل مسائل مختلفی به کاررفته است که مهمترین آنها درجدول زیر درج شده است.
جدول 4-1 مهم ترین کاربردهای روش تحلیل شبکه
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.