پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تحلیل سلسله مراتبی و تشکیل سوپر ماتریس

بعد از این که عناصرشبکه مشخص شدند، آن ها باید به یکدیگر متصل شوند که این اتصال بر اساس نوع ارتباط بر عناصر داخلی آن ها انجام میپذیرد. ارتباط اجزا در شبکه نشان دهندهی تأثیر عناصر بر یکدیگر است. در روش تحلیل شبکه، روابط و اثرات معیارها و گزینه ها بر همدیگر وارد مسأله میشود. در این هنگام باید هر عنصر درون یک گروه را به عناصر دیگری ( چه در داخل همان گروه های دیگر مؤثر است) را مشخص کرده و عنصر مبدأ را به آن عناصر متصل کرد. این اتصال توسط کمانی نشان داده میشود که از دستهی مبدأ به دستهی هدف کشیده میشود و چنانچه دسته ی هدف خود آن دسته باشد، این کمان به صورت یک کمان برگشتی حلقه وار خواهد بود. توجه به این نکته ضروری است که در نمودار یک شبکه، بردارهای اتصال بین عناصر دسته ها نشان داده نمیشوند. برای نمایش وجود یک اتصال از یک عنصر به عنصری دیگر، رسم بردار اتصال بین دستههای آن ها کفایت میکند، حال آن که این اتصال میتواند به صورت حلقه بازگشتی به خود آن دسته باشد.
تشکیل ماتریسهای مقایسه زوجی و محاسبه بردارهای وزن
مشابه روش تحلیل سلسله مراتبی، ماتریسهای مقایسه زوجی تأثیر معیارها و زیر معیارها و زیر معیارها، با در نظر گرفتن سطوح بالاتر شبکه و ارتباطات داخلی تشکیل میشود، تا بتوان به کمک آنها وزن عناصر را به دست آورد. این وزن ها بر اساس تعریف ساعتی، از 1 ( اهمیت یکسان )، تا 9 ( اهمیت مطلق ) تغییر میکنند. در این روش برای تشکیل سوپر ماتریس، بسته به طبیعت مسأله باید به سؤالات زیر پاسخ داده شود :
برای معیار انتخابی، از بین دو عنصر کدام یک تأثیر بیشتری ( غالب تر ) با در نظر گرفتن معیار مذکور دارند؟
برای گزینش یک گزینه، کدام یک از دو معیار یا دو مشخص بر دیگری غالب است ؟
برای یک معیار و یک عنصر نظیر X در هر خوشه، کدام دو عنصر دیگر در همان خوشه یا خوشه دیگر، تأثیر بیشتری بر عنصر X با در نظر گرفتن معیار مربوطه داشته اند ؟
برای یک معیار و عنصر موجود در آن نظیر X با در نظر گرفتن معیار مورد نظر، کدام یک از دو عنصر در همان خوشه یا خوشه دیگر، بیشتر تحت تأثیر عنصر X قرار گرفته است ؟
پس از انجام مقایسههای زوجی به مانند روش تحلیل سلسله مراتبی، محاسبهی شاخص سازگاری وزنها و مقایسهها ضروری است. در صورتی که این شاخص برای هر یک از ماتریسهای مقایسه زوجی مقدار عددی بزرگتر از 1/0 داشته باشد ، مقایسهها و اوزان تخصیص داده شده با یکدیگر ناسازگارند و در وزنها باید تجدید نظر کرد .
تشکیل سوپر ماتریس
سوپرماتریس، ماتریسی از روابط بین اجزای شبکه می باشد که از بردارهای اولویت این روابط به دست می آید. این ماتریس چهارچوبی برای مشخص کردن اهمیت نسبی گزینهها پس از انجام مقایسههای زوجی در اختیار قرار میدهد. اگر سلسله مراتب دارای سه سطح هدف ( G )، معیارها ( C ) و گزینه ها (A ) باشد، سوپر ماتریس در ساده ترین حالت به صورت زیر خواهد بود:
رابطه:1-4 W=
که در این ماتریس، برداری است که اثر هدف را بر روی هر یک از معیار ها نشان میدهد.
ماتریس نشان دهنده اثر هر یک از معیارها بر روی گزینه ها می باشد. I یک ماتریس همانی است. درایه های صفر این ماتریس نیز گویای بی تأثیر بودن فاکتورها در محل تلاقی سطر و ستون بر یکدیگر است.
در حالیت کلیتر، سوپرماتریس به صورت زیر خواهد بود که در آن وزنها در ترازوهای مختلف مدل در سطرها ماتریس آورده شده اند
رابطه: 2-4
این ماتریس بیانگر بردار وزن مقایسه زوجی انجام شده در تراز مربوط w هر یک از ها است. از آن جا که امکان تأثیر پذیر بودن عوامل از یکدیگر در یکدیگر در یک سطح نیز امکان پذیراست، جمع وزنها در ستونها برابر یک نخواهد شد. برای این منظور، باید ماتریس فوق را به صورت وزن دار شده در آورد. این امر در مثالی که در ادامه آورده میشود، توضیح داده خواهد شد.
محاسبه توزیع ماندار سوپرماتریس وزن دار شده
این امر مشابه با فرایند زنجیرهای مارکوف با به توان رساندن سوپرماتریس وزن دار شده به یک عدد بزرگ حاصل می شود. در صورتی که ماتریس توزیع ماندار، به یک ماتریس نهایی همگرا شود، این ماتریس نهایی به عنوان معیار سنجش وزن برای گزینه ها به کار میرود. در صورتی که این ماتریس به یک بردار همگرا نشود، از تمامی ماتریسهایی که همگرایی به صورت تناوبی به آنها انجام میشود، میانگینگیری خواهد شد :
رابطه 3-4

  جدید ترین مطالب سایت

نرمال کردن وزنهای به دست آمده با در نظر گرفتن هر خوشه
که با تقسیم هریک از اوزان به جمع ستون مربوطه انجام میگردد.
انتخاب گزینه برتر
در این مرحله از وزنهای به دست آمده در مرحله قبل، برای تشخیص گزینه برتر استفاده خواهد شد. (محمدعطایی،1389:264).
7-5-4-انتخاب بهترین استراتژی با استفاده از روش تحلیل شبکه
براساس مراحل قبل ساختار شبکهای این مسئله به صورت شکل زیر خواهد بود.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.