پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین و مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک

در تعیین مشخصات مکانی هر نوع استفاده از زمین و هر نوع فعالیت شهری، دو عامل هدایت کننده، به شرح زیر ملاک عمل و سنجش قرار می‌گیرند:
الف) عامل رفاه اجتماعی
ب) عامل رفاه اقتصادی
بر اساس این دو عامل بسیار کلی، شش معیار زیر در مکان یابی عملکرد های شهری، ملاک برنامه ریزی کاربری زمین شهری قرار می‌گیرند:
سازگاری: عمده ترین تلاش شهرسازی، مکان یابی برای کاربریهای گوناگون در سطح شهر و جداسازی کاربری های ناسازگار از یکدیگر است. کاربریهایی که دود، بو، صدا، و شلوغی تولید می‌کنند، باید از کاربریهای دیگر، به ویژه کاربریهای مسکونی، فرهنگی و اجتماعی جدا شوند(سعید نیا،1387) در مقابل ، فعالیتهایی که مکمل یکدیگرند در کنار هم جایابی می‌شوند. کاربریهای سرویس دهنده با ترتیب اولویت هم جواری نیز مشخص می‌شوند(پورمحمدی،1387).
آسایش: دو مولفه فاصله و زمان مهمترین مولفه در مکان یابی کاربریها هستند. نوع دسترسیها با فاصله و زمان سنجیده می‌شود. این دو عامل واحد اندازه گیری آسایش محسوب می‌گردند. چگونگی دسترس به خدمات شهری مورد نیاز ساکنان و دوری از کاربریهای مزاحم و ناسازگار از مولفههای مهم آسایش تلقی می‌گردند(زیاری،1381).
کارایی: الگوی قیمت زمین شهری، عامل اصلی و معیار اساسی تعیین مکان کاربری زمین است. هر نوع کاربری از لحاظ اقنصادی و سرمایه گذاری برآیند قیمت زمین و وضعیت آن از نظر آماده سازی و مخارج آبادانی است که با روش تحلیل هزینه-منفعت مشخص می‌شود (سعید نیا، 1387).
مطلوبیت: مطلوبیت و دلپذیری در برنامهریزی کاربری اراضی شهری یعنی تلاش درجهت حفظ و نگهداری عوامل طبیعی، ایجاد فضای باز و دلپذیر، چگونگی شکل گرفتن راه ها، ساختمانها و فضاهای شهری(پور محمدی، 1387).
سلامتی: اعمال ضوابط محیطی و بهداشتی مناسب برای کاهش آلودگی حاصل از کاربری‌های مختلف و رعایت استانداردهای بهداشتی برای تامین سلامتی محیط زیست انسانی یکی از اهداف مکان یابی کاربریها است(پور محمدی، 1387).
استانداردهای ایمنی: هدف از این کار به طور کلی حفاظت شهر در مقابل خطرهای احتمالی است. خطرهای بلایای طبیعی مانند: سیل، زلزله، آتشفشان، و طوفان، بلایای غیر طبیعی مانند: هم جواری منطقه صنعتی با منطقه مسکونی که با اصل سازگاری مورد اشاره مغایرت دارد و سایر مواردی که به نحوی ضریب امنیتی و ایمنی شهر را تضعیف می‌‌‌کنند(پور محمدی، 1387)
عوامل موثر در انتخاب معیار در مکان یابی
منظور از معیار، معیارهای مکانی است که برای یک کاربری در نظر گرفته می‌شود و تحت عنوان معیار مکانی از آن یاد می‌شود و عبارت است از استانداردی که با آن مکان بهینه یک کاربری در شهر مورد سنجش قرار می‌گیرد، معیارهای مکانی هر نوع استفاده از زمین، انعکاس وضعیت اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهرها و همچنین مردمی است که در آینده از آن بهره مند خواهند شد. به عبارت دیگر عواملی مانند: جمعیت، مشخصات محلی، شرایط محیطی، احتیاجات ساکنان شهر، سیاست دولت(موسسات و نهادهای مستقر در شهر)، کاربری زمین اساس تعیین آن معیارها به شمار می‌رود (سعید نیا، 1383 ).
شرایط محیطی بیان کننده ویژگیهای جغرافیایی، اوضاع طبیعی یا اقلیمی(آب و هوایی)، زمین شناسی و توپوگرافی منطقه مورد مطالعه است. انتخاب مکان مناسب برای کاربری ها بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی در برنامه ریزی میسر نخواهد بود، به عنوان مثال در مکان یابی نواحی مسکونی، در صورت وجود عاملی به نام گسل در منطقه، بایستی حتماً معیاری به نام معیار فاصله از گسل انتخاب و تعریف شود.
بررسی منابع
در ارتباط با موضوع تحقیق، منابع متعددی ارائه شده است که ذیلاً به برخی از آن ها اشاره میگردد:
اکبر پرهیزگار (1376) در مقاله ای با عنوان الگوی مناسب مکان گزینی مراکز خدمات شهری با در نظر گرفتن جمعیت، وسعت، توپوگرافی، شبکه ارتباطی و سطح کاربریها در شهر تبریز تعداد ایستگاههای مورد نیاز را محاسبه کرده و با استفاده از مدل مربع اقلیدسی و امکانات و قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی، مکان ایستگاهها را تعیین نمود و توانمندیها و قابلیتهای GIS شهری، الگوی مناسبی برای مکان گزینی مراکز خدمات شهری نمایان کرد .
قاضی عسگری (1383) به ارائه روشی مناسب جهت مکان یابی پارکینگهای عمومی پرداخت. وی در این تحقیق بیان کرد که مکانیابی صحیح پارکینگها باعث کاهش سفرهای درون شهری، کاهش پارک حاشیه ای و در نتیجه افزایش عرض خیابانها و روان شدن تردد وسائل نقلیه در خیابانها می شود. وی به دلیل اهمیت متفاوت معیارهای موثر در مکان یابی پارکینگها برای وزن دهی به لایه ها ازروش تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده نمود و سپس بامقایسه روشهای مختلف ترکیب لایه ها مانند منطق بولین و فازی، در نهایت روشOWA منطق فازی را به عنوان بهترین گزینه انتخاب کرد.
مکان یابی پروسهای است جهت انتخاب مکان مناسب برای یک کاربری خاص با توجه به معیارها و فاکتورهای موثر درآن که قابلیت و تواناییهای یک منطقه را از لحاظ وجود زمین مناسب و کافی و نیز ارتباط آن کاربری با کاربریهای دیگر شهری را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.
مکان یابی میتواند برای هر نوع فعالیت صنعتی، اقتصادی، خدماتی و… انجام گیرد با توجه به تاریخچه مکانیابی میتوان در یافت که این مقوله در تمام طول تاریخ بشر جهت دستیابی به منابع غذا، شکار، محل سکونت و … مورد استفاده بوده اما استفاده از روشهای علمی از اواخر قرن نوزدهم مخصوصاً پس از جنگ جهانی دوم با پیشرفت ریاضیات رایج شده است. فاکتورهای مکانیابی مجموعه ضوابط و شرایط تعیینکننده مکان مناسب جهت انجام یک فعالیت مشخص میباشند این ضوابط و شرایط با توجه به نیازمندیهای فعالیت مورد نظر استانداردهای موجود، ویژگیهای محدوده مورد مطالعه و بر اساس نظرات متخصصین تعیین و تعریف میشود. با این حال برخی از معیارها نظیر دسترسی به شبکه حمل و نقل و امکان دسترسی به تجهیزات مورد نیاز برای کلیه فعالیتها دارای اهمیت می باشد.
فرجی سبکبار ( 1387) در مقالهای با عنوان مکانیابی محل دفن بهداشتی زباله روستایی با استفاده از مدل فرایند شبکه ای تحلیل ( ANP )، نواحی روستایی شهرستان قوچان را جهت انتخاب مکانهای مناسب مورد بررسی قرار داده است. وی در این تحقیق از روش شبکه ای تحلیل، یک روش چندمعیاره تصمیم سازی برای انتخاب مکا نهای مناسب و مستعد برای دفن زباله در شهرستان قوچان استفاده کرده است. در روش ANP معیارهای کمی و کیفی و وابستگی متقابل بین معیارها مورد توجه قرار میگیرد. انتخاب مکان مناسب برای محل دفن زباله موضوعی پیچیده و نیازمند توجه به عوامل متعددی است. در این تحقیق از چند معیار ( اجتماعی، اقتصادی، محیطی و فنی) برای انتخاب محل مناسب دفن زباله استفاده شده است. فرایندتشخیص واحدهای مناسب برای دفن زباله طی چند مرحله انجام شده است که مقاله این مراحل را به صورت کامل بیان کرده است، نتیجه نهایی تعیین واحدهای مناسب برای محل دفن زباله می باشد .
عبادی (1389 ) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان مکانیابی پارکینگهای عمومی طبقاتی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) مطالعه موردی منطقه یک شهر تهران ( منطقه تجریش ) را مورد بررسی قرار داده است که با اعمال ضوابط و معیارهایی مانند فاصله از مراکز جذب سفر، فاصله از معابر، هزینه تملک زمین و کاربریهای مناسب برای احداث پارکینگ و با اعمال محدودیتهایی مثل فاصله از گسلها و کاربریهای نامناسب برای احداث پارکینگ سعی شده است که محلهای بهینه و مناسب برای احداث پارکینگ در منطقه مطالعاتی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) مشخص شود. برای این کار ابتدا معیارهای موثر در مکانیابی پارکینگهای طبقاتی با استفاده ازفرآیند تحلیل سلسله مراتبی یا AHP وزن دهی شده و پس از تخمین تعداد فضای مورد نیاز پارکینگ با استفاده از روش تولید پارکینگ و برآورد مساحت لازم برای احداث پارکینگ در محل موردمطالعه و با توجه به وزنهای حاصله، مکانهای مناسب برای احداث پارکینگ با استفاده از روش OWA (Ordered Weighted Average ) فازی مشخص گردیده است. این روش در پنج حالت از لحاظ میزان ریسک و توازن بین معیارها انجام شده و در نهایت حالت ریسک کم ودارای مقداری توازن بهترین حالت شناخته شده است.
طالبی (1389) در مقاله ای با ارائه مکانگزینی بهینه پارکینگهای طبقاتی شهر تهران، مطالعه موردی منطقه هفت شهرداری تهران را مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش نحوه مکانیابی پارکینگهای عمومی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی را با در نظر گرفتن کلیه پارامترهای مؤثر در مکانیابی بطور همزمان، ارائه می دهد. در این پژوهش پارامترهای مؤثر در مکانیابی پارکینگهای عمومی از سه دیدگاه ، 1- نزدیکی پارکینگ به مراکز جاذب سفر 2 – عوامل ترافیکی 3 – مشکل آزادسازی زمین بخصوص در مناطق مرکزی شهرها بررسی شده است و با توجه به این سه دیدگاه مدل مفهومی مکانیابی پارکینگ تهیه شده است. در این پژوهش از روشهای مختلف وزندهی و تلفیق اطلاعات نظیر وزندهی تخصیص امتیاز، (AHP nine degree) و (Fuzzy AHP ) و روش همپوشانی شاخص و فازی بعنوان روش تلفیق استفاده گردیده و نتایج این روشها با یکدیگر مقایسه شد و در نهایت روشهای مناسب پیشنهاد گردید.
غدیر عشور نژاد ( 1390 ) در مقاله ای با عنوان مکان یابی شعب جدید بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای فازی ( FUZZY ANP )، با عنایت به اینکه یکی از مولفههای تاثیر گذار بر تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین توجه به مطلوبیت محل استقرار مکانی بانکها و موسسات مالی و اعتباری است سعی نموده در این تحقیق بدنبال ارائه مدلی برای یافتن مکانهای جدید استقرار شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری باشد. برای رسیدن به این هدف به وسیله مطالعات کتابخانهای ، معیارها و عوامل موثر اقتصادی، شناسایی و توسط نظرات کارشناسی تکمیل گردید. با توجه به میزان تاثیر گذاری و تاثیر پذیری معیارها از یکدیگر در دنیای واقعی، تکنیک DEMATEL برای شناسایی این روابط مورد استفاده قرارگرفت و از مدل فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (FUZZY ANP) پس از تکمیل پرسشنامه مقایسه زوجی از سوی کارشناسان برای وزن دهی به آنها استفاده شد و از این اوزان بر اساس شعاع تاثیر گذاری معیارها برای مدل سازی فضایی و پهنه بندی منطقه بر اساس روش جمع ساده وزنی ( SAW) استفاده گردید.
کاظمی زاد ( تابستان 1390 ) و همکاران در مقاله ای با عنوان ارائهی الگوی بهینه مکانیابی پارکینگهای محله ای با استفاده از روش AHP و GIS مطالعه موردی منطقه 3و4 تبریز را مورد بررسی قرار دادند، در این تحقیق 11 پارامتر مختلف از قبیل جمعیت، ساختمانی، فاصله پیاده روی تا پارکینگ، دسترسی بر اساس عرض معابر، عرضهی پارکینگ، تعداد خودرو ها، تقاضای پارکینگ ، قیمت زمین ، سازگاری کاربری، ظرفیت پارکینگ مورد توجه قرار گرفت. این تحقیق بیانگر آن است که سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) توانایی تلفیق تعداد زیادی از پارامترها را به صورت همزمان داشته و با بکارگیری روش وزندهی دو دویی AHP در نرم افزار Idrisi، به ارایه الگوی مناسب جهت مکان یابی بهینهی پارکینگهای محلهای پرداخته شده و در نهایت دو سناریو برای مکان یابی پارکینگهای محلهای ارائه شده است. نتایج بررسی نشان میدهد که درسناریو اول با فرض اعمال شرایط ایده آل درمنطقهی مورد مطالعه، میتوان 23 پارکینگ محلهای برای احداث پیشنهاد کرد. اما زمانی که تمامی شرایط لازم از نظر برنامهریزی ، قانون گذاری سرمایه گذاری جهت احداث پارکینگهای محلهای از سوی شهرداری روند اجرایی پیدا نمیکند، تعداد 13 پارکینگ در سناریوی دوم برای احداث پیشنهاد میگردد.
رشیدی فرد (1390 ) در مقالهای با عنوان مکانیابی پارکینگ شهر دهدشت با استفاده از GIS و مدل تحلیل شبکه AHPبیان کرد که در بسیاری از شهرهای ایران، مردم و مدیریت شهری درگیر مسائل و مشکلات حاصل از ازدیاد خودروها، تردد آنها و کمبود مکان هایی برای پارک ایمن خودروها هستند. نبود پارکینگهای مناسب و کافی درتمامی شهرهای کشور به ویژه در بخشهای مرکزی به یک مسئله ی کلی و مشکل ساز تبدیل شده است .این پژوهش، ضمن بررسی وضعیت موجود پارکینگهای شهر دهدشت، به ارزیابی پارکینگهای پیشنهادی طرح تفضیلی و همچنین با نظر سنجی از شهروندان، به مکان یابی پارکینگهای پیشنهادی با استفاده از GIS مدل تحلیل شبکه AHP می پردازد.
مختاری ملک آبادی (1391) در مقاله ای به ارائه تحلیلی جغرافیایی بر وضعیت کاربری پارکینگ در شهر گناوه با استفاده از مدل AHP پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است .درتحلیل وضع موجود و برداشت اطلاعات میدانی، از پرسشنامه ای با حجم نمونه 320 نفر که افراد نمونه؛ 100 نفراز شهروندان و 220 نفر از گردشگران بوده اند، استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSانجام شده است. پس از تخمین مساحت و تعداد فضای مورد نیاز پارکینگ با استفاده از روش تولید پارکینگ، ابتدا معیارهای موثر در مکانیابی پارکینگ های عمومی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP در محیط نرم افزار Arc GIS وزندهی شده و سپس مکانهای مناسب برای احداث پارکینگ با استفاده از روش (Ordered Weighted Average) OWA فازی مشخص گردید. نتایج نشان دهنده آن است که تعداد 1863 جای پارک علاوه بر جای پارکهای موجود در محدوده مورد مطالعه در یک روز، مورد نیاز است و بین تقاضای پارکینگ و پارکینگهای موجود در شهر گناوه تناسب منطقی وجود ندارد. باید اذعان کرد پارکینگ های موجود در این شهر از نظر مکانیابی با معیارهای جغرافیایی سازگاری دارند ولی از نظر تعداد با محدودیت زیاد مواجه هستند و با توجه به ویژگیهای شهر، منطقیترین گزینه استفاده از پارکینگهای طبقاتی است.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.