پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تجدید ساختار و انحراف معیار

شکل (پیوست 1-29) نسبت انحراف معیار به میانگین (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا و S=0.02) با درنظر گرفتن بازار انرژی…………………………………………………………………………………….80
شکل (پیوست 1-30) نسبت انحراف معیار به میانگین (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا و S=0.05) با درنظر گرفتن بازار انرژی…………………………………………………………………………………….81
شکل (پیوست 1-31) نسبت انحراف معیار به میانگین (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا و S=0.10) با درنظر گرفتن بازار انرژی…………………………………………………………………………………….81
شکل (پیوست 1-32) نسبت انحراف معیار به میانگین (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا و S=0.15) با درنظر گرفتن بازار انرژی…………………………………………………………………………………….81
شکل (پیوست 1-33) نتایج شبیه سازی شبکه ی جدید (در حضور عدم قطعیت قیمت و S=0.05) با در نظر گرفتن بازار رزرو…………………………………………………………………………………………………….82
شکل (پیوست 1-34) نتایج شبیه سازی شبکه ی جدید (در حضور عدم قطعیت قیمت و S=0.10) با در نظر گرفتن بازار رزرو…………………………………………………………………………………………………….82
شکل (پیوست 1-35) نتایج شبیه سازی شبکه ی جدید (در حضور عدم قطعیت قیمت و S=0.15) با در نظر گرفتن بازار رزرو…………………………………………………………………………………………………….83
شکل (پیوست 1-36) نتایج شبیه سازی شبکه ی جدید (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا و S=0.05) با در نظر گرفتن بازار رزرو…………………………………………………………………………………….83
شکل (پیوست 1-37) نتایج شبیه سازی شبکه ی جدید (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا و S=0.10) با در نظر گرفتن بازار رزرو…………………………………………………………………………………….84
شکل (پیوست 1-38) نتایج شبیه سازی شبکه ی جدید (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا و S=0.15) با در نظر گرفتن بازار رزرو…………………………………………………………………………………….84
شکل (پیوست 1-39) نسبت انحراف معیار به میانگین (در حضور عدم قطعیت قیمت و S=0.05) با درنظر گرفتن بازار رزرو. ……………………………………………………………………………………………………85
شکل (پیوست 1-40) نسبت انحراف معیار به میانگین (در حضور عدم قطعیت قیمت و S=0.10) با درنظر گرفتن بازار رزرو. ……………………………………………………………………………………………………85
شکل (پیوست 1-41) نسبت انحراف معیار به میانگین (در حضور عدم قطعیت قیمت و S=0.15) با درنظر گرفتن بازار رزرو. ……………………………………………………………………………………………………85
شکل (پیوست 1-42) نسبت انحراف معیار به میانگین (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا و S=0.02 ) با درنظر گرفتن بازار رزرو…………………………………………………………………………………… 86
شکل (پیوست 1-43) نسبت انحراف معیار به میانگین (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا و S=0.05 ) با درنظر گرفتن بازار رزرو…………………………………………………………………………………….86
شکل (پیوست 1-44) نسبت انحراف معیار به میانگین (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا و S=0.10 ) با درنظر گرفتن بازار رزرو. …………………………………………………………………………………..87
شکل (پیوست 1-45) نسبت انحراف معیار به میانگین (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا و S=0.15 ) با درنظر گرفتن بازار رزرو. …………………………………………………………………………………..87
فصل اول
مقدمه
فصل اول
مقدمه
1-1 مقدمه
از جمله مباحثی که هم اکنون پیش روی تصمیم گیران و سیاست گذاران صنعت برق در بسیاری از کشورها ی دنیا قرار دارد، تفکر تغییر شکل ساختار این صنعت مطابق با روند افزایش کارایی و رقابت در دیگر صنایع می باشد. لزوم حرکت در این مسیر به دلایل مختلفی چون سرمایه بر بودن، نا کارآیی اقتصادی ساختار سنتی و انحصاری بودن آن غیر قابل انکار می باشد. تحقیق حاضر ضمن ارائه ی یکی از مصادیق این تجدید ساختار(نقش نیروگاه مجازی در بهره برداری از سیستم قدرت) نتایج حاصل از حضور آن در بازار برق را مورد بررسی قرار خواهد داد. در این فصل به معرفی اهداف کلی طرح و محتویات فصلهای آینده پرداخته خواهد شد.
1-2 بازار برق
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.