پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تابع عضویت فازی و محیط نرم افزار

اشتراک دو مجموعه فازی A و B به صورت رابطه زیر تعریف میشود. این مطلب را از لحاظ هندسی میتوان به صورت نمودار زیر نیز نشان داد.
اجتماع دو مجموعه فازی
اجتماع دو مجموعه فازی A و B به صورت رابطه زیر تعریف میشود. این مطلب را از لحاظ هندسی میتوان به صورت نمودار زیر نیز نمایش داد.
تساوی مجموعه فازی
دو مجموعه فازی A و B زمانی مساویاند که رابطه زیر برقرار باشد.
در این پژوهش پس از وزندهی لایهها در نرم افزار Super decision لایهها برای فازی شدن به محیط نرم افزار Idrisi انتقال داده شدند و در این محیط فازی شده، سپس عملیات اشتراک مجموعه فازی بر روی آنها اعمال شد و نتایج نهایی مکانیابی در این نرم افزار بدست آمد.
cجدول شماره: (4-4) مقیاس های زبانی برای بیان درجه اهمیت
شکل شماره (4-4) تابع عضویت فازی برای متغیرهای زبانی
فصل پنجم
یافته های پژوهش
مقدمه
اصولاً هر بررسی یا تحقیق در مورد هر پدیده یا رخدادی زمانی به نتیجه میرسد که دادههای جمعآوری شده به صورت هدفدار طبقهبندی و تجزیه و تحلیل شوند و در نهایت با استفاده از روشهای تعریف شده، استنباطهای لازم حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها بدست آید. تا زمانی که این کارها انجام نگیرد، تحقیق بلااستفاده و زائد میماند. در این تحقیق سعی گردیده تا با استفاده از روشهای مناسب، دادههای جمعآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج آن استخراج و تفسیر شود.
یافتهها
تحلیل شاخص های مورد استفاده در مکان یابی بهینه پارکینگ های طبقاتی
شکل شماره (5-1) الگوی شماتیک چارچوب ANP برای انتخاب گرینه‌های مناسب
جمعیت
یکی از مهم ترین ارکان هر پژوهش، جمعیت به شمار می آید. تراکم انسانی یکی از شاخص‌های مهم زندگی شهری است. هر چه تراکم جمعیت در شهر کمتر باشد و این تراکم به طور متعادل در سطح شهر توزیع شده باشد ، میزان بهره مندی از منابع و تخصیص امکانات بیشتر خواهد شد، برعکس تراکم جمعیتی بالا در شهر به معنای افزایش تقاضای هر نوع ، کالا و خدمات محسوب می شود. در تراکم های پایین فضای بیشتری جهت احداث پارکینگ یا حتی پارک خودرو در پارکینگ های حاشیه ای وجود دارد. اما در تراکم های بالا میزان استفاده کنندگان خودروها نیز بیشتر شده و باعث ترافیک ، و بسیاری از مشکلات در معابر شهری می شود. به طور کلی تراکم های انسانی نقش غیر قابل تردیدی در رابطه با شاخص های مختلف رفاهی، بهداشتی، آموزشی و … دسترسی به امکانات دارد.
در انجام مطالعات پارکینگ طبقاتی نیز یکی از شاخص های مورد استفاده ما تراکم جمعیت ‌می‌باشد. بدین لحاظ در ارزش گذاری ، جهت مکان یابی پارکینگ آن لایه ای که بالاترین تراکم را دارد ارزش 9 گرفته و تراکم های پایین به دلیل نیاز کمتر به پارکینگ ارزش 1 می گیرند.
جدول(5-1) ارزش گذاری تراکم جمعیت
تراکم جمعیت
ارزش گذاری
مساحت ( هکتار)
درصد مساحت
32
1
9.7
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.