پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تئوری های ساختار سرمایه و تصمیمات ساختار سرمایه

1-9 ضرورت تحقیق
یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه اقتصاددانان مالی همانا شناسایی رابطه میان ویژگی های شرکتی و تصمیمات تأمین مالی شرکت‌ها یا ساختار سرمایه است. ساختار سرمایه‌ای بهینه است که ارزش شرکت را حداکثر و هزینه سرمایه را حداقل نماید. حصول به ساختار سرمایه‌ای بهینه، جهت کسب حداکثر سودآوری، همواره از مباحث چالش برانگیز متخصصان حوزه اقتصاد مالی بوده است. در حوزه رابطه میان تصمیمات تأمین مالی و ویژگی های شرکت‌ها به طور عمده چهار نظریه میلر و مودیگلیانی، نظریه نمایندگی، نظریه توازن ایستا و نظریه سلسله مراتبی مطرح است.
پژوهشگران اقتصاد مالی دریافتندکه ساختار سرمایه و ویژگی های شرکتی به یکدیگر وابسته‌اند ولیکن رابطه میان آنها حسب عملیات مالی شرکت‌های سهامی درحیطه بین‌المللی یکسان نبوده و حسب نوع کشور وابسته به ساختارهای مالی و شرایط اقتصادی است. از اینرو محققان حسب نوع کشورها به تحلیل رابطه میان ساختار سرمایه و ویژگی های شرکتی می‌پردازند که البته نتایج بدست آمده در این خصوص بایکدیگر متفاوت است.
1-10 جنبه نوآوری تحقیق
در بازارهای سرمایه پیشرفته تر از بازار سرمایه ایران، تئوری ها و فرضیه های زیادی در زمینه الگوی ساختار سرمایه و تعیین عوامل مرتبط با آن ارائه شده اند. حال پرسش این است که الگوی ساختار سرمایه شرکت ها در بازار سرمایه ایران با الگوی ساختار سرمایه شرکت های فعال در بازارهای سرمایه توسعه یافته، مطابقت دارد .
با توجه به اهمیت ساختار سرمایه و اثر تصمیمات مالی مدیران بر ارزش شرکت، در این تحقیق رابطه عواملی مانند ریسک تجاری ، سودآوری، رشد دارایی هاو نقدشوندگی با میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها، به منظور آزمون یک تئوری نوین ساختار سرمایه، مانند تئوری توازی ایستا و ترجیحی در شرکت های ایرانی، بررسی شده است. با توجه به مطالب فوق،این تحقیق می کوشد، تئوری توازی ایستا و ترجیحی را به عنوان یک تئوری نوین در بازار سرمایه ایران، آزمون کند.
1-11 ساختار تحقیق
فصول بعدی تحقیق , به این شیوه سازمان یافته اند. در فصل دوم به شرح خلاصه ای از پیشینه ی تحقیق روی تئوری ساختار سرمایه می پردازیم , همچنین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه براساس تئوری های توازی ایستا و ترجیحی را بررسی می کنیم. بعلاوه این فصل شامل خلاصه ای از مقالات منتخب در خارج از ایران و نهایتا به اختصار به شرح تحقیقات انجام شده در ایران در این رابطه اقدام می کند.
در فصل سوم به بیان روش تحقیق , جمع اوری داده ها و معیارهای ان و معادله رگرسیون ومفروضات اساسی ان می پردازیم.فصل چهار شرح اماری داده ها شامل تعداد صنایع , میانگین اهرم مالی ودیگر متغیرها را مورد بررسی قرار می دهد.همچنین به تفسیر نتایج رگرسیون شامل:مفروضات رگرسیون , خلاصه مدل و کارایی رگرسیون می پردازد. و در نهایت در فصل پنجم نتایج حاصله از تحقیق و محدودیت های تحقیق را ذکر می کنیم.

  پایان نامه درمورد قراردادهای خصوصی و الزام و التزام

فصل دوم
ادبیات موضوع، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه
معمای چگونگی انتخاب بدهی و حقوق صاحبان سهام همواره از مسائل مورد بحث بین تحلیل گران بوده است.و معادله بین این دو همچنان به صورت کامل واضح نشده است. اهمیت بحث ساختار سرمایه از مطالعات مودیلیانی و میلر(1958) بیشتر مورد توجه قرار گرفت. آنها بر این اعتقاد بودند که بین تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام و بدهی با توجه به ارزش شرکت هیچ تفاوتی نیست. از این رو روشهای مختلف تأمین مالی برای شرکت، ارزش اضافی در بر ندارد و بنابراین محدودیتی برای مدیر نیست؛ اما شواهد تجربی بعدی نشان داد که این موضوع در عمل وجود ندارد و تحقیقات مودیلیانی و میلر در سال 1963 نیز به نتایج جدیدی دست یافت و اهمیت ساختار سرمایه شرکتها، بیش از پیش مشخص گشت. تحقیقات زیادی در زمینه تأمین مالی شرکتها وجود دارد که سعی دارد توضیح دهد که ساختار سرمایه، ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار م یدهد. از سوی دیگر، سرمایه گذاران نهادی تجربیات قابل ملاحظه ای در جمع آوری و تفسیر اطلاعات بر عملکرد شرکت دارند.
هدف این فصل معرفی تئوری های اولیه ای است که به منظور توضیح ساختار سرمایه پرداخته اند.همچنین در این فصل به بررسی تحقیقات مرتبط با ساختار سرمایه و ارتباط ان با ویژگی های شرکتی که در گذشته انجام شده است می پردازیم. این تحقیقات در دو حوزه تحقیقات داخلی و تحقیقات خارجی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.تئوری های اصلی ساختار سرمایه در بخش 2-2 نشان داده شده است.ویژگی های شرکتی در بخش 2-3 معرفی خواهند شد و در نهایت بررسی تحقیقات انجام شده در گذشته را در بخش 2-4 خواهیم دید.
2-2 تئوری های ساختار سرمایه
2-2-1 نظریه درآمد خالص
طبق این نظریه که توسط دوراند (1995) پیشنهاد شده تصمیمات ساختار سرمایه با ارزش شرکت ارتباط دارد. از طرف دیگر، تغییر در ساختار سرمایه (اهرم مالی) منجر به تغییر در هزینه سرمایه کل و ارزش کل شرکت خواهد شد.
بنابراین یک افزایش در درجه اهرم مالی باعث کاهش میانگین وزنی هزینه سرمایه کل و یک افزایش در ارزش کل شرکت و قیمت بازار سهام عادی می‌شود و بالعکس، کاهش دراهرم مالی باعث افزایش میانگین موزون هزینه سرمایه کل شرکت و کاهش ارزش کل شرکت و همچنین قیمت بازار سهام عادی خواهد شد.
نظریه درآمد خالص
در این نظریه سه فرضیه وجود دارد که عبارتند از:
1- مالیات وجود ندارد.
2- هزینه بدهی کمتر از هزینه سرمایه است.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.