پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انحراف معیار و خرید و فروش

شکل (4-17): نتایج شبیه سازی حالت مبنا (در حضور عدم قطعیت قیمت و S=0.02) با در نظر گرفتن بازار رزرو. الف) میانگین تولید DG برای بازار ب) میانگین وضعیت شارژ و دشارژ دستگاه ذخیره ساز الکتروشیمیایی ج) میانگین وضعیت بار قطع شده در زمانهای مختلف د) میانگین پیشنهاد برای بازار انرژی ه) میانگین پیشنهاد برای بازار رزرو و) میانگین مقدار سود در هر ساعت ز) میانگین مقدار ظرفیت باقیمانده ذخیره ساز
4-4-3 سناریوهای ششم الی نهم (با حضور عدم قطعیت در قیمت انرژی و پیش بینی بار)
مشابه با نتایج حاصل از بازار انرژی در این حالت نیز با اعمال عدم قطعیت تقاضا در کنار عدم قطعیت قیمت، مقادیر پارامترهای موجود در مساله کاهش می یابد؛ چنانچه در شکل (4-18) مشاهده می شود. همچنین نتایج شبیه سازی ها برای S=0.10,S=0.05 و S=0.15 به ترتیب در شکلهای (پیوست (1-10)) الی (پیوست (1-12)) موجود می باشد.
جدول (4-6): سود انتظاری VPP در بازار رزرو در شرایط عدم قطعیت تقاضا
شماره ی سناریو
6
7
8
9
سود($)
106×9808/1
105×0076/3
104×6643/5
103×0093/1
شکل (4-18): نتایج شبیه سازی حالت مبنا (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا و S=0.02) با در نظر گرفتن بازار رزرو. الف) میانگین تولید DG برای بازار ب) میانگین وضعیت شارژ و دشارژ دستگاه ذخیره ساز الکتروشیمیایی ج) میانگین وضعیت بار قطع شده در زمانهای مختلف د) میانگین پیشنهاد برای بازار انرژی ه) میانگین پیشنهاد برای بازار رزرو و) میانگین مقدار سود در هر ساعت ز) میانگین مقدار ظرفیت باقیمانده ذخیره ساز
4-4-4 نتایج شبیه سازی نسبت انحراف معیار به میانگین جهت متوقف سازی مونت کارلو)
مشابه حالت قبل در شکل (4-19) نسبت میانگین به انحراف معیار دو پارامتر شاخص (سود و پیشنهاد مناقصه (خرید و فروش انرژی)) در سناریوی اول رسم شده است. نتایج شبیه سازیها برای سناریوهای دوم تا نهم به ترتیب در شکلهای (پیوست (1-13)) الی (پیوست (1-19)) موجود است.
شکل (4-19): نسبت انحراف معیار به میانگین با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت و (S=0.02) با در نظر گرفتن بازار رزرو. الف) نسبت انحراف معیار به میانگین سود در ساعت 17 با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت به ازای انحراف معیار 02/0 ب) نسبت انحراف معیار به میانگین خرید و فروش انرژی با اعمال عدم قطعیت قیمت به ازای انحراف معیار 02/0 در دوره ی زمانی 24ساعته
4-5 مطالعه ی موردی دوم(نیروگاه مجازی 2)
در این بخش، شبکه ی جدیدی در نظر گرفته می شود.این شبکه بر اساس شبکه ی قبلی به همراه اضافه نمودن 4 واحد جدید می باشد. این 4 واحد شامل 1 واحد تولیدکننده توان سنتی(P1)، 1 واحد تولید کننده ی حرارت(T1) و 2 واحد تولید همزمان (CHP) می باشند (O1,H1,O2,H2)که در شکل (4-20) نشان داده شده است.
شکل (4-20): دیاگرام تک خطی نیروگاه مجازی2
تابع هدف و قیود 4 واحد به صورت زیر می باشد:
C1(P1)=5*P1
C1(O1,H1)= 650+4.5*O1+0.0345*O1^2+0.0042*H1+0.0003*H1^2+0.000031*O1*H1
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.