پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انحراف معیار و معیار تولید

در شکلهای (4-4) و (4-5) نتایج شبیه سازی برای انحراف معیار S=0.05 متفاوت گردآوری شده است. از جدول (4-3) ملاحظه می گردد با افزایش انحراف معیار ، تغییرات محسوسی در نتایج شبیه سازی مشهود است، به گونه ای که میزان تولیدات کاهش یافته و در نتیجه میزان سود نیز کاهش می یابد.
جدول (4-3): سود انتظاری VPP در بازار انرژی در شرایط عدم قطعیت قیمت
شماره ی سناریو
1
2
3
4
5
سود
($)
104×0012/3
104×8534/2
104×9856/1
103×6107/5
9693/463
شکل (4-4): نتایج شبیه سازی حالت پایه (در حضور عدم قطعیت قیمت و S=0.05) با در نظر گرفتن بازار انرژی. الف) میانگین تولید DG برای بازار انرژی ب) میانگین بار قطع شده در زمانهای مختلف ج) میانگین وضعیت شارژ و دشارژ دستگاه ذخیره ساز الکتروشیمیایی د) میانگین پیشنهاد برای بازار انرژی ه) میانگین مقدار سود در هر ساعت و) میانگین مقدار ظرفیت باقیمانده ذخیره ساز
شکل (4-5): پیشنهاد برای بازار انرژی در تکرارهای متفاوت (S=0.05)
همان گونه که بیان شد، با افزایش انحراف معیار تولیدات دستخوش تغییر قرار گرفته اند. چنانکه در شکلهای (4-6) و (4-7) (مربوط به S=0.10) مشاهده می گردد، تولید DG با کاهش چشم گیری مواجه شده است. مطابق حالت قبل، مقدار میانگین پیشنهاد نیروگاه به بازار در تمامی ساعات مثبت می باشد. لذا چند تکرار به صورت نمونه ذکر گردیده است.
شکل (4-6): نتایج شبیه سازی حالت پایه (در حضور عدم قطعیت قیمت و S=0.10) با در نظر گرفتن بازار انرژی. الف) میانگین تولید DG برای بازار انرژی ب) میانگین بار قطع شده در زمانهای مختلف ج) میانگین وضعیت شارژ و دشارژ دستگاه ذخیره ساز الکتروشیمیایی د) میانگین پیشنهاد برای بازار انرژی ه) میانگین مقدار سود در هر ساعت و) میانگین مقدار ظرفیت باقیمانده ذخیره ساز
شکل (4-7): پیشنهاد برای بازار انرژی در تکرارهای متفاوت (s=0.10)
در سناریوی ششم، با اعمال انحراف معیار S=0.15 تولیدات دارای نوسانات زیادی (نسبت به انحراف معیار 0.02) می باشد. همچنین تعداد مقادیر مثبت سود کاهش یافته است. چنین امری به دلیل گستردگی محدوده ی تغییرات قیمت می باشد (شکلهای (4-8) و (4-9) را ببینید).
شکل (4-8): نتایج شبیه سازی حالت پایه (در حضور عدم قطعیت قیمت و S=0.15) با در نظر گرفتن بازار انرژی. الف) میانگین تولید DG برای بازار انرژی ب) میانگین بار قطع شده در زمانهای مختلف ج) میانگین وضعیت شارژ و دشارژ دستگاه ذخیره ساز الکتروشیمیایی د) میانگین پیشنهاد برای بازار انرژی ه) میانگین مقدار سود در هر ساعت و) میانگین مقدار ظرفیت باقیمانده ذخیره ساز
شکل (4-9): پیشنهاد برای بازار انرژی در تکرارهای متفاوت (s=0.15)
4-3-4 سناریوهای ششم الی نهم (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا)
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.