پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انحراف معیار و عدم قطعیت

شکل (پیوست 1-5) نسبت انحراف معیار به میانگین با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت و تقاضا و (S=0.10) با در نظر گرفتن بازار انرژی…………………………………………………………………………………..70
شکل (پیوست 1-6) نسبت انحراف معیار به میانگین با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت و تقاضا و (S=0.15) با در نظر گرفتن بازار انرژی…………………………………………………………………………………..70
شکل (پیوست 1-7) نتایج شبیه سازی حالت مبنا (در حضور عدم قطعیت قیمت و S=0.05) با در نظر گرفتن بازار رزرو…………………………………………………………………………………………………………71
شکل (پیوست 1-8) نتایج شبیه سازی حالت مبنا (در حضور عدم قطعیت قیمت و S=0.10) با در نظر گرفتن بازار رزرو…………………………………………………………………………………………………………71
شکل (پیوست 1-9) نتایج شبیه سازی حالت مبنا (در حضور عدم قطعیت قیمت و S=0.15) با در نظر گرفتن بازار رزرو…………………………………………………………………………………………………………72
شکل (پیوست 1-10) نتایج شبیه سازی حالت مبنا (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا و S=0.05) با در نظر گرفتن بازار رزرو…………………………………………………………………………………….72
شکل (پیوست 1-11) نتایج شبیه سازی حالت مبنا (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا و S=0.10) با در نظر گرفتن بازار رزرو…………………………………………………………………………………….73
شکل (پیوست 1-12) نتایج شبیه سازی حالت مبنا (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا و S=0.15) با در نظر گرفتن بازار رزرو…………………………………………………………………………………….73
شکل (پیوست 1-13) نسبت انحراف معیار به میانگین با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت و (S=0.05) با در نظر گرفتن بازار رزرو…………………………………………………………………………………..74
شکل (پیوست 1-14) نسبت انحراف معیار به میانگین با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت و (S=0.10) با در نظر گرفتن بازار رزرو……………………………………………………………………………………74
شکل (پیوست 1-15) نسبت انحراف معیار به میانگین با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت و (S=0.15) با در نظر گرفتن بازار رزرو……………………………………………………………………………………74
شکل (پیوست 1-16) نسبت انحراف معیار به میانگین با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت و تقاضا و (S=0.02) با در نظر گرفتن بازار رزرو……………………………………………………………………………………75
شکل (پیوست 1-17) نسبت انحراف معیار به میانگین با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت و تقاضا و (S=0.05) با در نظر گرفتن بازار رزرو……………………………………………………………………………………75
شکل (پیوست 1-18) نسبت انحراف معیار به میانگین با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت و تقاضا و (S=0.10) با در نظر گرفتن بازار رزرو……………………………………………………………………………………75
شکل (پیوست 1-19) نسبت انحراف معیار به میانگین با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت و تقاضا و (S=0.15) با در نظر گرفتن بازار رزرو……………………………………………………………………………………76
شکل (پیوست 1-20) نتایج شبیه سازی شبکه ی جدید (در حضور عدم قطعیت قیمت و S=0.05) با در نظر گرفتن بازار انرژی……………………………………………………………………………………………………76
شکل (پیوست 1-21) نتایج شبیه سازی شبکه ی جدید (در حضور عدم قطعیت قیمت و S=0.10) با در نظر گرفتن بازار انرژی……………………………………………………………………………………………………77
شکل (پیوست 1-22) نتایج شبیه سازی شبکه ی جدید (در حضور عدم قطعیت قیمت و S=0.15) با در نظر گرفتن بازار انرژی……………………………………………………………………………………………………77
شکل (پیوست 1-23) نتایج شبیه سازی شبکه ی جدید (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا و S=0.05) با در نظر گرفتن بازار انرژی……………………………………………………………………………………78
شکل (پیوست 1-24) نتایج شبیه سازی شبکه ی جدید (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا و S=0.10) با در نظر گرفتن بازار انرژی……………………………………………………………………………………78
شکل (پیوست 1-25) نتایج شبیه سازی شبکه ی جدید (در حضور عدم قطعیت قیمت و تقاضا و S=0.15) با در نظر گرفتن بازار انرژی……………………………………………………………………………………79
شکل (پیوست 1-26) نسبت انحراف معیار به میانگین (در حضور عدم قطعیت قیمت و S=0.05) با درنظر گرفتن بازار انرژی…………………………………………………………………………………………………….79
شکل (پیوست 1-27) نسبت انحراف معیار به میانگین (در حضور عدم قطعیت قیمت و S=0.10) با درنظر گرفتن بازار انرژی…………………………………………………………………………………………………….80
شکل (پیوست 1-28) نسبت انحراف معیار به میانگین (در حضور عدم قطعیت قیمت و S=0.15) با درنظر گرفتن بازار انرژی…………………………………………………………………………………………………….80
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.