پایان نامه ارشد رایگان با موضوع الگوریتم ژنتیک و انحراف معیار

C2(O2,H2)=250+6*O2+0.0435*O2^2+0.0006*H2+0.00027*H2^2+0.000011*O2*H2
C1(T1)=3.4*T1
Fcost=C1(P1)+C1(O1,H1)+C2(O2,H2)+C1(T1)
قیود:
O1+O2+P1=150
H1+H2+T1=15
g1: 1.000000781914894*H1-O1-105.7446809 0
g2: 0.177777778*H1+O1-2470
g3: -0.169847328*H1-O1+98.8 0
g4: 1.158415842*H2-O2-46.88118818 0
g5: 0.151162791*H2+O2-130.6976744 0
g6: -0.067681895*H2-O2+45.07614213 0
تعداد 4 متغیر باینری جهت نشان دادن وضعیت روشن و خاموش بودن چهار واحد اضافه شده در این بخش تخصیص داده شده است.مشابه شبکه ی قبل، چنانچه این متغیرها وضعیت یک را در برگیرنده نشان دهنده ی روشن و عمل نمودن واحد مربوطه می باشد و چنانچه داراری مقدار صفر باشند، نشان دهنده ی خاموش بودن واحد می باشد. شبیه سازی این سیستم نیز با استفاده از الگوریتم ژنتیک در دوره ی زمانی 24 ساعته صورت گرفته است .
4-6 شبیه سازی و تحلیل نتایج برای نیروگاه مجازی 2 با در نظر گرفتن بازار انرژی
4-6-1 حالت مبنا (در غیاب عدم قطعیت ها)
شکل (4-21) (الف) نمودار تولید واحد تولید پراکنده را در دوره ی مورد مطالعه نشان می دهد. همانطوریکه در این شکل ملاحظه می شود، در ساعات 5-1 و15-11و 24-22 DG روشن است، زیرا حداکثر سود از طریق روشن ماندن DG حاصل می شود. شکل (4-21) (ب) وضعیت بار قطع شده در زمانهای مختلف را نشان می دهد. چنانکه در فرضیات مساله نیز مطرح شد، قطعی بار در ساعات 7-8 و 11-18 مجاز می باشد. اما به دلیل آنکه DG در ساعات 16-18 خاموش است و همچنین میزان قیمت خرده فروشی زیاد است، نیازی به قطعی بار نمی باشد . شکل (4-21) (ج) میزان شارژ و دشارژ دستگاه ذخیره ساز الکتروشیمیایی را نشان می دهد. مانند شبیه سازی قبل، مقادیر مثبت نشان دهنده ی شارژ دستگاه ذخیره ساز و انتقال توان به شبکه (تزریق توان به شبکه) و مقادیر منفی دهنده ی دشارژ دستگاه ذخیره ساز و جذب توان از شبکه می باشد.
شکل (4-21) (ز) میزان تولیدی (توان و حرارت) را برای واحد تولید همزمان 1 نشان می دهد. در طی ساعات 8-4 و 13-12 و 24-17 واحد تولید کننده ی توان خاموش می باشد و تولید توان از طریق منابع دیگری انجام می گیرد. با توجه به قیود موجود در مساله، واحد دوم تولید همزمان و واحد تولیدکننده ی توان اول باید به صورت مجموع 150 کیلو وات تولید توان را انجام دهند. با رجوع به شکلهای (4-21) (ح) و (4-21) (ط) این امر به خوبی مشهود است. و مجموع توان این 3 تولیدکننده 150 خواهد شد. همچنین در طی ساعات 8-6 و 31-12 و 22-20 واحد تولید کننده ی حرارت خاموش است. مشابه توضیحات بیان شده، واحد واحد دوم تولید همزمان و واحد تولیدکننده ی حرارت اول، به صورت مجموع این کاستی را جبران ساخته و به صورت مجموع، تولید 15کیلووات حرارت را انجام می دهند.
روشن و خاموش بودن واحدها با توجه به اسفاده از الگوریتم ژنتیک، کدگذاری و اعمال متغیر باینری(U1,U2,U3,U4) و اعمال روش جابجایی بیت ها می باشد. در شکل (4-21) (د) پیشنهاد نیروگاه به بازار قابل مشاهده است. ملاحظه می گردد که در تمامی زمانها دارای مقادیر منفی می باشد، چنین امری به معنای فروش انرژی به بازار می باشد. علت این امر و تفاوت با شبکه ی مبنا، اعمال توان تولیدی واحدهای جدید در قید مربوط به تعادل تولید و مصرف انر‍ژی می باشد. شکلهای (4-21) (د) و (4-21) (ه) به ترتیب نتایج پیشنهاد برای بازار انرژی و مقدار سود نیروگاه مجازی را در دوره مطالعه نشان می دهند .
شکل (4-21): نتایج شبیه سازی شبکه ی جدید با در نظر گرفتن بازار انرژی. الف) تولید DG برای بازار انرژی ب) وضعیت بار قطع شده در زمانهای مختلف ج) وضعیت شارژ و دشارژ دستگاه ذخیره ساز الکتروشیمیایی د) پیشنهاد برای بازار انرژی ه) مقدار سود در هر ساعت و) مقدار ظرفیت باقیمانده ذخیره ساز ز) تولید ‍CHP1 برای بازار انرژی ح) تولید ‍CHP2 برای بازار انرژی ط) تولید توان واحد1 برای بازار انرژی ی) تولید حرارت واحد2 برای بازار انرژی
میزان حداکثر سود 103×0864/8 می باشد. با توجه به اضافه شدن واحدهای تولیدی، فرصت جهت تولیدات بیشتر شده و سود بیشتری عاید نیروگاه خواهد شد. در شکل (4-21) (و) مقدار ظرفیت باقیمانده ی موجود در باطری در هر ساعت مشاهده می گردد. چنانکه در قبل اشاره شد، حداقل میزان باقیمانده ی باطری در هرساعت 5 کیلووات ساعت می باشد.
4-6-2 سناریوهای دوم الی پنجم (در حضور عدم قطعیت در قیمت انرژی)
مشابه با شبیه سازی شبکه ی اول(VPP1) در این قسمت نتایج جهت عدم قطعیت در قیمت انرژی شبیه سازی شده است و از تابع نرمال لگاریتمی جهت مدلسازی استفاده شده است.
نتایج جهت سناریوهای مختلف گردآوری شده است و به دلیل مشابهت با شبکه ی اول از توضیحات چشم پوشی می گردد. درشکل(4-22) نتایج برای انحراف معیار S=0.02 مشاهده می شود. همچنین نتایج برای انحراف معیارهای S=0.05 ، S=0.10 و S=0.15 به ترتیب در شکلهای (پیوست (1-20)) الی (پیوست (1-22)) گردآوری شده است.
جدول (4-7): سود انتظاری VPP (با در نظر گرفتن واحدهای CHP) در بازار انرژی در شرایط عدم قطعیت قیمت
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.