پایان نامه ارشد درمورد دانشگاه علوم پزشکی و سبک های یادگیری

پرسشنامه ها به تعداد اعضای جمعیت و با کدهای مشخص از قبل تهیه و بر اساس ضوابط پرسشنامه های چند گزینه ای تایپ و تکثیر شد.
برگه راهنمای آزمون حاوی شامل دعوت از دانشجو برای تکمیل دقیق پرسشنامه و اطمینان دادن از محرمانه بودن اطلاعات فردی و نیز قول دادن باز خورد مطالعه به دانشجویان در صورت تمایل آنان بود.
به این ترتیب دانشجو در صورت تمایل، و درج پست الکترونیکی در محل مربوطه، نتیجه آزمون ازنظر جایگاه هر فرد در سبک های یادگیری شیوه های مناسب یادگیری بر مبنای نظریه کلب و تفکر انتقادی به هر فرد اعلام خواهد شد. پرسشنامه های سبکهای یادگیری کلب و گرایش به تفکر انتقادی سمتاک به ترتیب در جلسه توزیع می شود و پس از حد اکثر 40 دقیقه جمع آوری شد. به منظور جلوگیری از اختلاط پرسشنامه ها برای هر یک از افراد آزمون دهنده پرسشنامه کلب و سمتاک دارای یک کد واحد بود. هماهنگی با واحد خدمات به منظور توزیع و گردآوری پرسشنامه ها از قبل و از طریق مسئول آزمون آسکی انجام می شود. در طول آزمون پژوهشگر به عنوان ناظر بر صحت اجرای آزمون حضور می یابد. به منظور تسریع بر انجام طرح و اجرای آزمون فردی جهت کمک در مراحل اجرایی آزمون از یک هفته قبل توسط پژوهش گر آموزش داده شد.
جزئیات اجرای طرح در آزمون آسکی:
کار با هماهنگی و حضور در مرکز مهارتها از صبح شروع شد و اولین سری پرسشنامه ها در پیش قرنطینه گروه اول ساعت حدود 30/11 توزیع و تکمیل شد. افراد به صورت داوطلبانه به آزمون دعوت شدند. و آزمون دو گروه دیگر در پس قرنطینه تحت آزمون قرار گرفتند. در شیفت بعد الظهر نیز دو گروه در پیش قرنطینه و در فرصت ایجاد شده برای تطبیق کارت دانشجویی با افراد مورد آزمون قرار گرفته و سپس با رفتن افراد این گروه به آزمون تعدادی فرم ناقص ماند که قرار شد در روز تعیین بخش مورد ارزیابی قرار بگیرند.
تعدادی از این افراد باز مانده پس از آزمون، در همان روز، داوطلبانه جهت تکمیل پرسشنامه ها اعلام آمادگی کردند و تحت آزمون قرار گرفتند. آزمون در شیفت عصر تا ساعت 45/17 بطول انجامید. در روز دوّم نیز با حضور در محل تالار ابن سینا جایی که دانشجویان برای تعیین بخشهای بیمارستانی حضور یافتند تعداد دو پرسشنامه به آمار پرسشنامه های تکمیل شده افزوده شد. مجموعاً از 149 نفر افرادی که باید در آزمون آسکی شرکت می کردند با احتساب افراد غایب و افرادی که از شرکت در آزمون خودداری کردند و نیز پرسشنامه هایی که ناقص پر شده بود دقیقاً 110 پرسشنامه تکمیل شده گرد آوری شد. در ساماندهی پرسشنامه های مورد ارزیابی دو پرسشنامه بدون اسم و پر نشده بود که قرار شد شماره پرسشنامه ها از قرعه کشی مربوط به اهدا هدایا روز تعیین بخش حذف شوند.
روش دسترسی به پیش کارورزان در دانشگاه مشهد :
پس از تهیه فهرست پیش کارورزان از طریق مراجع قانونی ذکر شده در مرحله قبل:
پس از مراجعه به سایت دانشگاه مشهد و روئیت برنامه های کار اموزی پیش کارورزان با مذاکره حضوری با مسئول آموزش این گروه در دانشگاه مشهد، درباره تعداد و نحوه دسترسی به دانشجویان این گروه مذاکره صورت گرفت. قرار شد مکاتبه اداری جهت کسب مجوز برای ورود به محیط کارورزی انجام شود. این کار با هماهنگی استاد مشاور آقای دکتر کریمی و سپس از طریق نامه نگاری ریاست مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مشهد با معاونت آموزشی دانشکده پزشکی صورت گرفت و نهایتاً همراه با مجوز مربوطه طبق زمان بندی مناسب هماهنگی با نماینده دانشجویان بیمارستانهای مورد نظر (بیمارستان قائم، بیمارستان امام رضا، بیمارستان روانپزشکی ابن سینا) انجام و در زمان مناسب در بخش های(گوش و حلق، داخلی اعصاب، روانپزشکی، زنان) حضور یافتیم و تقریباً همه دانشجویان تحت پوشش طرح قرار گرفتند. گروههای مختلف طبق برنامه کار آموزی خود را در روزهای خاصی با کلاسهای نظری در بخشهای مربوطه آغاز می کردند. پس از هماهنگی های انجام شده با استاد در اغلب موارد بعد از اتمام کلاس درس و در 2 مورد قبل از کلاس درس با حضور در جمع دانشجویان آزمون ها برگزار شد. ابتدا سیاهه کلب توزیع شده و پس از تکمیل، پرسشنامه گرایش (سمتاک)توزیع می گردد. ساعت شروع و پایان آزمون روی هر یک از پرسشنامه ها توسط دانشجو ثبت می شود. به جز 12 مورد از پرسشنامه ها که دانشجویان برای پر کردن آن تقاضای زمان بیشتری نمودند باقی در زمانی حدود 40 دقیقه پرسشنامه ها را تکمیل کردند و تحویل دادند. باقی مانده دانشجویان نیز از طریق نماینده آنان در اولین فرصت پرسشنامه ها را تحویل دادند. کلیه پرسشنامه ها جمع آوری شده و پس از شمارش برای مراحل بعدی بایگانی شد. اجرای کلی طرح در میان دانشجویان پیش کارورز حدود دو هفته به طول انجامید. اگرچه به منظور تکمیل نمونه(پوشش دادن اکثریت قابل قبول از دانشجویان) مجبور شدیم حدود 10 بار مراجعه در موقعیت های مختلف در بخشهای مربوطه و یا به نمایندگان دانشجویان داشته باشیم. به دلیل از دست دادن حدود 20 نفر از نمونه های علوم پایه در مشهد از نمونه همسان در ورودی های بهمن ماه که حدود یک ترم اختلاف فاز داشتند استفاده کردیم که با کدهای ویژه در پرسشنامه ها و در شیت های ثبت داده ها مشخص شدند.
نحوه دسترسی و اجرای آزمون در میان دانشجویان علوم پایه:
– دانشگاه علوم پزشکی تهران:
پس از هماهنگی با اداره آموزش و انتخاب یکی از کلاسهای آناتومی یا بیوشیمی، روانشناسی عمومی حضور یافته و پرسشنامه ها را تکمیل کردند. به منظور اجرای آزمون چند روز قبل از کلاس با استاد یا استادان مربوطه هماهنگی حضوری انجام و پس از اخذ موافقت، تماس با نمایندگان دانشجویان برقرار شد. آزمون در ابتدای یکی از کلاسها به شرحی که در مرحله اول گفته شد برگزار می شود. با توجه به روش سر شماری در صورت از دست دادن برخی از افراد نمونه با هماهنگی نماینده دانشجویان برنامه ریزی جهت دسترسی به این افراد در موقعیت دیگر( زمان و محل مناسب ) انجام گردید.
– دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
پس از هماهنگی های انجام شده از طریق استاد مشاور با ریاست مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در مشهد هماهنگیهای لازم با اداره آموزش صورت گرفت و نهایتاً این جانب به آقای رشیدیان در اداره آموزش معرفی شدم. قرار شد پرسشنامه ها در حضور ایشان و با نظارت ایشان به دانشجویان داده شود. آموزش لازم درباره نحوه اجرای آزمون به ایشان داده شد و نهایتاً هدایایی که برای دانشجویان تهیه شده بود به ایشان داده شد تا بصورت مناسبی بین دانشجویان توزیع شود.
اجرای طرح در میان دانشجویان علوم پایه تهران و مشهد هر کدام حدود دو هفته طول کشید.
در اجرای این طرح نکات زیر لحاظ شد:
برگه مشخصات دموگرافیک شامل نام و شماره دانشجویی اختیاری، و آدرس پست الکترونی در اختیار دانشجو قرار گرفت.
از دانشجو خواسته شد تا زمان شروع و پایان پاسخگویی به هر پرسشنامه را ثبت نماید.
ثبت نام و نام خانوادگی اجباری نبود. در صورت درج پست الکترونی نتایج شخصی به شکل مناسبی برای دانشجو ارسال خواهد شد.
هماهنگی با واحد خدمات به منظور کمک در اجرای آزمون ضروری است.
با توجه به شرایط و امکانات و نظر خواهی با استادان، هدیه ای(CD حاوی عناوین کاربردی برای همه دانشجویان پیش کارورز مشهد و سه عدد گوشی پزشکی برای دانشجویان شرکت کننده در آزمون آسکی تهران و هم ارز آن 20 عدد فلش مموری 4 گیگ به صورت قرعه کشی برای دانشجویان علوم پایه در مشهد و تهران) تهیه و اعطا شد.
به منظور کاهش تأثیر استرس آزمون آسکی در پیش کارورزان تهران سعی شد مطالعه در قرنطینه پس آزمون انجام شود، با این حال عده کمی از دانشجویان از شرکت در مطالعه سر باز زدند. که در موقعیت های بعدی پس از آزمون و در روز تعیین بخشهای بالینی در محل تالار ابن سینا تعقیب گردیدند.
ملاحضات اخلاقی:
مهمترین ملاحضات اخلاقی در این طرح عبارت بود از:
دادن اطمینان از محرمانه بودن اطلاعات فردی و پست الکترونیکی دانشجویان
در نظر گرفتن استرس آزمون آسکی برای پیش کارورزان دانشگاه تهران و سعی در به حد اقل رساندن آن با حضور در موقعیت های پس آزمون
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.