پایان نامه ارشد درباره نرخ‌گذاری تجربی و بیمه های درمان

قراردادهای گروهی از الگوی خاصی پیروی می‌کنند و مواد استاندارد و مشخصی را شامل می‌شوند و به طور معمول، این گونه قراردادها به طور قابل ملاحظه‌ای، انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به قراردادهای فردی دارند. البته درجه انعطاف پذیری تابعی، تابعی از اندازه گروه مربوط است. برنامه بیمه گروهی معمولا بخشی از برنامه رفاهی کارکنان است و در اکثر موارد، می توان قرارداد را به منظور دستیابی به اهداف صاحب بیمه‌نامه طرح ریزی کرد، البته تا زمانی که تقاضا‌ها، مستلزم رویه‌های ادرای پیچیده نباشد.
2-9-5-نرخ‌گذاری تجربی
در بیمه گروهی، حق بیمه‌ها، اغلب تابع نرخ‌گذاری تجربی هستند. نرخ تجربی بعضی بیمه‌گران بر اساس طبقه یا نوع صنعت و یا حتی نوع قراردا است. این نکته که یک گروه به اندازه کافی برای نرخ‌گذاری تجربی، واجد شرایط است از شرکتی به شرکت دیگر و بر اساس تجربه بیمه‌گران متفاوت است(صحت واسماعیلی ، 1386).
2-10-وضعیت بیمه درمان در ایران و دنیا
برای مطالعه و مقایسه با آمارهای بین المللی، رشته‌های بیمه به صورت بیمه‌های زندگی، عمدتا بیمه عمر و غیر زندگی تقسیم‌بندی شده اند که بیمه های درمان، شامل بیمه‌های غیر زندگی است (پژوهشکده بیمه، 1387). به طور کلی وضعیت بیمه‌های غیرزندگی در مناطق مختلف مختلف جهان در سال 2008 در شکل (2-1) نشان داده شده است. مشاهده می شود که در کل مناطق امریکای شمالی، اروپای غربی، اقیانوسیه و ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شده آسیایی پیشتاز بوده و منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی که کشور ایران نیز در این قسمت قرار دارد، با یک درصد سهم از بازار جهانی در رتبه پائینی قرار دارد. به عبارتی سرانه حق بیمه پرداختی در مناطق امریکای شمالی 2133.2 دلار، اروپای غربی 1186.8 دلار، اقیانوسیه 990.5 دلار و ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شده آسیایی 725.4 دلار است که متاسفانه سرانه حق بیمه پرداختی در خاورمیانه و آسیای مرکزی حدود 18.3 دلار است که کشور ایران هم در این منطقه قرار دارد (Sigma, 2009).
نمودار2-1- درصد سهم بیمه درمانی مناطق مختلف از بازار بیمه درمانی دنیا؛ منبع Sigma, 2009
برای مقایسه بیشتر، جدول (2-1) بیمه درمان در 6 کشور پیشرفته در سال 2008 نشان می دهد. ملاحظه می شود. ملاحظه می شود که بیشترین سرانه حق بیمه غیرزندگی پرداختی به کشور هلند با 8.460 دلار تعلق دارد. در رتبه بندی کشورهای دنیا، کشور امریکا با کسب 37 درصد از سهم بازار بیمه غیرزندگی جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده و کشورهای آلمان، انگلستان، ژاپن و فرانسه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
جدول 2-1-شش کشور رتبه اول در بیمه درمان
ردیف
کشور
رتبه در دنیا
سرانه حق بیمه غیرزندگی (دلار امریکا)
سهم از بازار بیمه در کشور
سهم از بازار جهانی بیمه درمان
1
هلند
6
4604.8
66.1 درصد
43.25 درصد
2
امریکا
1
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.