پایان نامه ارشد درباره مدیریت خدمات بهداشتی و شبکه های عصبی مصنوعی

رابطه تقاضای بیمه درمان مکمل با کلیه عوامل موثر بر آن با انتظارات تئوریک سازگاری دارد. گام بعدی در تفسیر مدل، آزمون ضرایب است بر اساس آماره t بدست آمده، قدرمطلق آماره‌ها درآمد سرانه و مخارج بهداشتی بزرگتر از 2 است که نشان می‌دهد، متغیرهای مذکور و همچنین عرض از مبدأ مشترک در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار است.
ضریب تعیین 99 درصد نیز بیان‌کننده قدرت توضیح‌دهندگی بالای مدل است و با وجو د مقدار 1324 برای آماره F، تائیدی بر معنی‌داری همزمان متغیرهای توضیحی و رگرسیون برآورده شده است. همچنین مقدار تابع آزمون دوربین واتسون برار با 1.81 است. لذا می توان گفت فرضیه عدم خودهمبستگی مثبت یا منفی بین جملات اخلال رد نمی‌شود، به عبارت دیگر بین جملات اخلال همبستگی پیاپی وجود ندارد.
در مدل برآورد شده، مقدار عرض از مبدأ 30 استان کشوراز لحاظ آماری متفاوت است. این تفاوت ممکن است ناشی از ویژگی‌های خاص اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان‌های کشور باشد که برای گسترش بیمه درمان باید مورد توجه قرار گیرد.
5-5- نتایج آزمون فرضیه ها سوالات تحقیق
فرضیه اول: بین حق بیمه درمان و درآمد سرانه رابطه معنی داری وجود دارد.
با توجه به اینکه احتمال برآورد شده بیشتر 0.05 درصد (0.09) است، می توان گفت میان درآمد سرانه و تقاضای بیمه درمان مکمل رابطه‌ی معنی‌داری وجود ندارد. لذا نمی توان فرضیه اول را پذیرفت.
فرضیه دوم: بین حق بیمه درمان و مخارج بهداشتی رابطه معنی داری وجود دارد.
با توجه به اینکه احتمال برآورد شده کمتر 0.05 درصد (0.00) است، می توان گفت میان مخارج بهداشت و درمان و تقاضای بیمه درمان مکمل رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.لذا نمی توان فرضیه دوم را رد کرد.
فرضیه سوم: بین حق بیمه درمان سرانه و نرخ تورم رابطه معنی داری وجود دارد.
با توجه به اینکه احتمال برآورد شده کمتر 0.05 درصد (0.03) است، می توان گفت میان تورم و تقاضای بیمه درمان مکمل رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. لذا نمی‌توان فرضیه سوم را رد کرد.
فرضیه چهارم: بیمه درمان، کالایی ضروری است.
با توجه به اینکه متغیر درآمد سرانه رابطه معنی داری با میزان تقاضای بیمه درمان ندارد، لذا می توان گفت با افزایش و کاهش درآمد سرانه، میزان تقاضا تغییری نمی کند. بنابراین افراد نسبت به حق بیمه حساس نیستند و بیمه درمان محصول ضروری می باشد. لذا نمی توان فذضیه چهارم را رد کرد.
5-6- پیشنهادات مبتنی بر آزمون فرضیه ها
با توجه به ضروری بودن محصول بیمه درمان، پیشنهاد می‌گردد شرکت‌های بیمه سعی در افزایش آگاهی عمومی از طریق تبلیغات، آموزش، متنوع کردن روش‌های فروش بیمه درمان کنند. همچنین با توجه به اینکه افزایش تورم باعث کاهش تقاضا می شود، پیشنهاد می‌گردد شرکت‌های بیمه پوشش‌های خود را با نیاز‌ مشتریان و میزان درآمد واقعی آنها هماهنگ سازند و همچنین در کارفرمایان جهت عضویت در این طرح‌های بیمه‌ای انگیزه ایجاد کنند.
5-7- محدودیت های تحقیق و پیشهادات برای پژهش های آتی
در مطالعه حاضر از روش اقتصادسنجی (پنل دیتا) جهت تخمین رگرسیون استفاده می شود، پیشنهاد می‌گردد از روش های جدیدتر همانند شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شود.
در تحقیق حاضر، جهت تبیین عوامل موث با توجه به ماهیت روش پژوهش از متغیرهای صرفا اقتصادی استفاده شده است، پیشنهاد می‌گردد از متغیرهای کیفی همانند عومل فرهنگی نیز استفاده گردد.
منابع و مآخذ
منابع و مآخذ
منابع و ماخذ
ابریشمی، حمید (1370). اقتصادسنجی کاربردی، موسسه تحقیقات پولی و مالی، چاپ اول، تهران.
احمدپور، محمدحسن، 1381، مطالعه تطبیقی شیوه‌های خصوصی سازی در کشورهای منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران، رساله دکترا مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
امیری،هوشنگ ،1382،از فروهر تا عباس زادگان،انتشارات دل آگاه ،ص53
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.