پایان نامه ارشد درباره عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی و پذیرش بانکداری الکترونیکی

در این فصل پس از مقدمه به بیان روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، ابزار تحقیق، روایی و پایایی پرسشنامه، روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، متغیرهای تحقیق، و معرفی نرم افزار آماری پرداخته می‌شود.
3-2روش پژوهش
پژوهشگر پس از تهیه و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص نماییم برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش و شیوه ای را اتخاذ کند تا هر چه دقیقتر و سریعتر به پرسش یا پرسش‌های تحقیق مورد نظر دست یابد.
دستیابی به هدف‌های علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسیدرست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می‌یابد نه موضوع تحقیق (خاکی،1382).به طور کلی روشهای تحقیق در علوم رفتاری را میتوان با توجه به دو ملاک: الف- هدف تحقیق، ب- نحوه گردآوری داده‌ها تقسیم کرد.تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می‌شود : بنیادی، کاربردی، تحقیق توسعه ای. تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیازطرح تحقیقمی‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد: تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی)، تحقیق آزمایشی.
با توجه به اینکه در این تحقیق به تعیین عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی بانک پارسیان در میان مشتریان می‌پردازیم و با اجرایپرسشنامه و نظرسنجی از مشتریان نتایج بدست آمده را بدون دخل و تصرف بیان می‌کنیم، در این نوع تحقیق از روش توصیفی _ پیمایشی استفاده می‌شود.
در تحقیق توصیفی محقق می‌کوشد تا مشخصات افراد یا جامعه‌ها را مورد مطالعه قرار داده، رابطه میان آنها را معلوم نماید. اطلاعات تحقیقات توصیفی معمولاً از طریق پرسشنامه، مصاحبه یا مشاهده جمع آوری می‌گردد. تحقیق پیمایشی جهت بررسی توزیع ویژگی‌های یک جامعه آماری به کار می‌رود. این نوع تحقیق می‌تواند برای پاسخ به سؤال‌هایی در خصوص ماهیت شرایط موجود، رابطه میان رویدادها و چگونگی وضعیت موجود مورد استفاده قرار گیرد.
این پژوهش به لحاظ هدف به علت کاربرد خاص در عملکردبانک پارسیان از نوع کاربردی می‌باشد.
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری به مجموعه افراد، اشیاء و یا به طور کلی پدیده‌هایی اطلاق می‌شود که محقق میتواند نتیجه مطالعه خود را به کلیه آنها تعمیم دهد و آحاد جامعه آماری دارای ویژگی‌های مشترکی هستند که آنها را از سایر پدیده‌های خارج از قلمرو جامعه آماری مشخص می‌سازد، این ویژگی‌ها را صفت مشترک جامعه آماری میگویند(متانی، 1386)
ﺟﺎﻣﻌﻪآﻣﺎریﭘﮋوﻫﺶﺣﺎﺿﺮﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺑﺎﻧﮏﭘﺎرﺳﯿﺎن،ﮐﻪدراﯾﻦﺑﺎﻧﮏﺣﺴﺎبداﺷﺘﻪوازﺧﺪﻣﺎتﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏاﺳﺘﻔﺎدهﮐﺮدهاﻧﺪ، ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.
3-4 نمونه آماری
نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشد.لذا محقق برای گردآوری داده‌ها جهت تصمیم گیری در خصوص فرضیات تحقیق و عدم امکان مراجعه به تمام افراد جامعه آماری اقدام به نمونه گیری کرده و سپس نتایج حاصله را با سطح اطمینان99 درصد به جامعه تعمیم خواهدداد..بر این اساسمحقق راه نمونه گیری را انتخاب می‌کند.
به استناد گفته رئیس بانک پارسیان شعبه کاشان، به طور هفتگی تقریبا 950 مشتری به بانک مراجعه می‌نمایند. از نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه آماری محدود به شرح زیر 270 نفر می‌آید.
P=%50(صفت مشخصه)
1-p=%50 (عدم وجود صفت مشخصه)
Z=1.96
d=%5 (مقدار اشتباه مجاز)
3-5ابزار جمع‌آوری اطلاعات
پرسشنامه یکیازابزارهایرایجتحقیقوروشیمستقیمبرایکسبداده‌های تحقیقاست.پرسشنامه مجموعه ایازسوال‌ها (گویه ها)استکه محقق برای آزمودن هر فرضیه طراحی کرده وپاسخدهندهباملاحظه‌ی آن‌ها پاسخ‌های لازمراارائهخواهد داد.این پاسخ ها،دادهموردنیازپژوهشراتشکیل می‌دهند. سؤال‌های پرسشنامهرانوعیمحرک – پاسخ می‌توان محسوبکرد.ازطریقسؤال‌های پرسشنامه می‌تواندانش،علایق،نگرشوعقایدفردراموردارزیابیقرار داد،بهتجربیاتقبلیویپیبردهوبهآنچهدرحالحاضرانجام می‌دهدآگاهییافت. بایدتوجهداشتکه دربرخیفرهنگ‌ها باتوجهبهشرایطاجتماعی،پرسشنامهنمیتواندداده‌ها رابادقتلازم،همانندیک مصاحبه‌ی عمیق،بدستدهد.بنابراینبرایبالابردندقتداده‌های گردآوریشدهتوصیه میشودکهتکمیلپرسشنامههمراهباسایرابزارهایگردآوریداده‌ها صورت گیرد.درغیراینصورتباید داده‌های حاصلهراباقیداحتیاطبهکاربرد.
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪدرﭘﮋوﻫﺶﺣﺎﺿﺮﺑﺮاﺳﺎسﻣﺪلآزﻣﻮنﺷﺪهﭘﯿﮑﺎراﯾﻨﻦ 6 ﻋﺎﻣﻞﻣﻔﯿﺪﺑﻮدن،ﺳﻬﻮﻟﺖاﺳﺘﻔﺎده،ﻟﺬتﺑﺨﺶﺑﻮدن،اﻃلاﻋﺎتدرزﻣﯿﻨﻪﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ،اﻣﻨﯿﺖوﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪﺑﻮدن،ﮐﯿﻔﯿﺖارﺗﺒﺎطاﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽراﺑﻪﻋﻨﻮانﻋﻮاﻣﻞﻣﺆﺛﺮﺑﺮﭘﺬﯾﺮشﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏﻣﺸﺨﺺﻧﻤﻮدﯾﻢآﻧﮕﺎهﺑﺮایﺳﻨﺠﺶﻣﯿﺰانﻣﺆﺛﺮﺑﻮدنﻫﺮﯾﮏازﻋﻮاﻣﻞﺑﺮﭘﺬﯾﺮشﺑﺎﻧﮑﺪاریاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏازﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﭘﯿﮑﺎراﯾﻨﻦاﺳﺘﻔﺎدهﮐﺮدﯾﻢ. ازمقیاس5 گزینه‌ای لیکرت (جدول 3-1) استفادهشدهاست.
جدول 3- 1 طیف لیکرت
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملاموافقم
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.