پایان نامه ارشد درباره سازمان تامین اجتماعی و کشورهای خاورمیانه

اوترویل ،ژان فرانسوا ،1381،مبانی نظری ئ علمی بیمه ،ترجمه همتی ،علی ،انتشارات بیمه مرکزی ایران،ص251
اوبر،ژان لوک ،1378،بیمه عمر و سایر بیمه های اشخاص ،ترجمه محمود صالحی ،انتشارات بیمه مرکزی ایران ،ص27
باقری گیگل،اکبر،1384،بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های عمر با تاکید بر تجربه سایر کشورها و علل موفقیت بیمه گران استان خراسان ،فصلنامه صنعت بیمه ،سال 20 ،ش 2،ص7.
بیمه مرکزی ایران (1387). برنامه تحول در صنعت بیمه کشور.
جلالی لواسانی، احسان (1384). بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه‌های اشخاص، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیستم، شماره2، شماره مسلسل 78، صص 158-117.
خاکی، غلامرضا، 1387، “روش تحقیق در مدیریت” انتشارات دانشگاه آزاد، چاپ پنجم ، تهران.
دقیق اصلی، علیرضا، فقیه نصیری، مرجان، آقاسی کرمانی، صنم (1389). برآورد تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در صنعت بیمه کشور، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و پنجم، شماره 3، شماره مسلسل 99، صص 143-119.
دورانتون، مائوریس (1380). مدیریت و سازماندهی طرح‌های مراقبت های درمانی، ترجمه حسن‌زاده، علی، گروه برنامه‌ریزی و اقتصاد درمان سازمان تامین اجتماعی، تهران.
رئیسی، پوران، قادری، حسین، نصرت نژاد، شیرین (1385) رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با میزان فروش بیمه نامه‌های درمان مکمل؛ 1382-1369، فصلنامه مدیریت سلامت، دوره 9، شماره 24، صص16-7.
روزبهانی، ویدا (1392)، بیمه درمان اجتماعی، عوامل کلیدی اثرگذار بر حرکت به سوی پوشش بیمه همگانی، فصلنامه بیمه سلامت، سال هفدهم، شماره 52، صص19-25.
زارع، حسین (1380). معرفی اجمالی بیمه‌های مکمل درمانی، نشریه بیمه همگانی خدمات درمانی، شماره 19.
سکاران ، اوما ، 1387، “روشهای تحقیق در مدیریت” ، تهران ، چاپ ششم ، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
شیخان، ناهید (1391). بیمه تکمیلی درمان در ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره48، صص270-247.
صمدی، علی حسین، 1388، روابط کاذب در اقتصاد سنجی ، دانشکده علوم اقتصادی و نور علم ، چاپ اول، تهران.
صحت، سعید، اسماعیلی، محمدحسین، 1386، عوامل موثر بر عدم توسعه بیمه‌های تکمیلی درمان گروهی از نظر خبرگان صنعت بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیت و سوم، شماره 4، شماره مسلسل88، صص 89-61.
فرجادی ،منوچهر ،1354،بیمه های عمر و بازنشستگی ،مدرسه علی بیمه تهران ،ش 8 ،ص28
کاموئی، مینا (1387). تخمین تابع تقاضای بیمه درمان تکمیلی در مناطق شهری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.
کریمی، آیت (1384). کاربرد بیمه‌های بازرگانی در مدیریت، تهران، روابط عمومی بیمه پارسیان.
گزارش آماری عملکرد صنعت بیمه کشور، 1387-1379، پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی ج.ا.ا.)
گجراتی، دامودار، 1388، مبانی اقتصاد سنجی، مترجم : حمید ابریشمی، جلد اول، چاپ هفتم،تهران.
مهرآرا،محسن ، فضائلی ، اکبر ،رابطه هزینه های سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا(منا)،فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت سلامت ، دوره 12 ،شماره 35 ،سال 1388.
محمدبیگی، علی اعظم، بخشی، فرشید (1387). دانستنی‌های بیمه درمان اجباری، اختیاری، خانواده، گروهی، انتشارات پوشش گستر، چاپ اول، تهران.
غفوری، سید مهدی.(1383). بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه های درمان شرکت بیمه دانا، فصلنامه صنعت بیمه، سال نوزدهم، شماره 3، شماره مسلسل75، صص 135-152.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.