پایان نامه ارشد درباره حداقل مربعات معمولی و پدیده های طبیعی

کاولی و سیمون (2005) در مقاله‌ای تحت عنوان “پوشش بیمه درمان و اقتصاد کلان” ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضای انواع پوشش بیمه‌های درمان شامل بیمه‌های مبتنی بر کارفرما، بیمه مدیکیر و … را برای افراد غیرسالمند امریکایی و همچنین تقاضای این بیمه نامه‌ها کافرمایان را بررسی کردند. در این تحقیق فرض اولیه آن بود که وضعیت اقتصادی از طریق نرخ بیکاری و درآمد سرانه، پوشش بیمه‌ای را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین متغیرهای اصلی شامل نزخ بیکاری و درآمد سرانه است. در مرحله اول برای بررسی تقاضای خانوارها اثر این دو متغیر بر پوشش بیمه‌ای مردان، زنان و کودکان به طور مجزا بررسی شد. داده‌های مورد استفاده ترکیبی از داده‌ها سری زمانی و مقطعی شامل اطلاعات مربوط به 4000 خانوار می شد که طی یک دوره چندساله در ایالت‌های مختلف مشاهده شده بودند. نتایج تحقیق نشان داده است که در مردان، احتمال تقاضای پوشش بیمه‌ای به طور کلی نسبت به نرخ بیکاری و درآمد سرانه ایالتی به ترتیب کشش 0.7- و 0.5 درصدی دارد که بر کم‌کشش بودن احتمال تقاضای این بیمه‌نامه ها نسبت به دو متغیر ذکر شده دلالت دارد. در زنان و کودکان احتمال تقاضای بیمه درمان نسبت به نرخ بیکاری و درآمد سرانه کاملا بی کشش است. در مرحله بعد تقاضای کارفرمایان برای بیمه‌های درمان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نتایج نشان می دهد که ارتباط معنی دار و معکوسی بین نرخ بیکاری و احتمال تقاضای پوشش بیمه ای از سوی کارفرمایان وجود دارد. البته کشش تقاضای این بیمه‌نامه ها توسط کارفرمایان برای کارمندان مرد از کارکنان زن بیشتر است. این مسئله عمدتا به این دلیل است که زنان معمولا در شغل‌های پاره وقتی مشغول به کارند که از مزایای بیمه‌ای کمتری برخوردار است.
کاستا و ویلالتا (2004) در مقاله ای تحت عنوان “ترجیحات استفاده از خدمات بیمه درمان خصوصی در اسپانیا” تقاضای بیمه‌های خصوصی را در اپانیا به عنوان جانشینی برای خدمات سیستم بهداشتی ملی مورد بررسی قرار دادند. تخمین تابع بر اساس مدل‌های پربیت انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که بیمه‌های درمان خصوصی کشش درآمدی پائینی دارند، در مقابل احتمال تقاضای خدملت بهداشتی ملی نسبت به درآمد، بی کشش است؛ زیرا اصولا هدف سیستم بهداشت ملی ارائه خدمات برابر در ازای نیازهای برابر است و بنابراین تحت تاثیر درآمد خانوارها قرار نمی‌گیرد.
کلین و موت (2003) در مقاله‌ای تحت عنوان “بررسی تابع تقاضای داوطلبانه بیمه دارویی” تقاضا برای طرح‌های دارویی مکمل را مکمل را در سالمندان عضو بیمه مدیکیر بررسی کرده است. در تحقیق از مدل لجیت استفاده شده است. نتایج حاصله نشان داده است که بین احتمال عضویت سالمندان در طرح‌های دارویی مکمل و درآمد سالانه آنها ارتباط معنی داری وجود ندارد، اما افزایش مخارج دارویی سالمندان در 30 ماه گذشته و افزایش داروهای استفاده شده توسط آن‌ها طی این دوره احتمال عضویت در طرح دارویی مکمل را افزایش می‌دهد. همچنین داشتن حداقل 4 بیماری مزمن احتمال “تمایل زیاد” افراد را برای انتخاب این بیمه‌نامه‌ها دو برابر افزایش می دهد. بنابراین وضعیت سلامتی سالمندان هم بر تقاضای بیمه‌های مکمل توسط آن‌ها موثر است.
فصـل سوم
روش اجرای تحقیـق
فصـل سوم
روش اجرای تحقیـق
3-1- مقدمه
در این فصل روش شناسی تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور ابتدا سوالات و فرضیه های تحقیق بیان شده و سپس به بررسی روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، قلمرو تحقیق به داده های تحقیق و نحوه ی محاسبه آن پرداخته شده و در نهایت روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد.
3-2- روش کلی تحقیق
روش تحقیق فرایندی ست نظامند، برای پاسخ به یک پرسش یا ارائه را حل برای یک مسئله. روش تحقیق متناسب با اهداف و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن می باشد. بنابراین محقق روش تحقیق خود را زمانی تعیین می کند که اهداف تحقیق مشخص باشد و بتواند او را به اهداف از پیش تعیین شده برساند. شکل کلی روش تحقیق را می توان مجموعه ای از قواعد و ابزارهای معتبر دانست که شکل منسجم و سیستماتیک برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات به کار گرفته می شود(سکاران، 1387). انتخاب روش مناسب پژوهش، جهت دستیابی به نتایج واقعی و مطلوب از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهشگر در هر تحقیقی بنا به شرایط و اقتضای محیطی، روش تحقیق مناسب برای انجام پژوهش را انتخاب می نماید؛ بنابراین هر پژوهش می تواند یک روش تحقیق متفاوت از پژوهش های به نظر مشابه، داشته باشد. برای کسب آگاهی از نحوه انتخاب روش تحقیق در یک پژوهش، به نحوی که منجر به انتخاب بهترین روش گردد، نیاز است که پژوهشگر از مبانی نظری و پیشینه مطالعات انجام گرفته در آن زمینه و نتایج مطالعات مشابه آگاهی کافی داشته باشد.
فعالیت های پژوهشی از لحاظ ماهیت، به سه گروه پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای تقسیم بندی
می شود. پژوهش های بنیادی عبارتند از کاوش های اصیل و بدیع، به منظور افزایش اندوخته علمی و درک بهتر پدیده های طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی.
پژوهش های کاربردی به هرنوع کاوش اصیل به منظور کسب دانش علمی و فنی جدید که برای آن کاربرد ویژهای در نظر گرفته شود، گفته می شود.
پژوهش های توسعه ای (توسعه تجربی ) به هر گونه فعالیت منظم مبتنی بر دانش موجود، حاصل از پژوهشها و یا تجاربی که به منظور تولید مواد، فرآوردها ،وسایل، ابزار، فرآیندها و روش های جدید و یا بهبود آن ها صورت می گیرد.
پژوهش حاضر نیز از نوع پژوهشهای کاربردی است در زمینه پژوهشهای کاربردی روش های متعددی وجود دارد که اهم این روش ها عبارتند از تاریخی، توصیفی، همبستگی، علّی(پسرویدادی) و آزمایشگاهی (خاکی، 1378).
این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی. و از لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است. در پژوهش همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدراست؟ هدف از مطالعه همبستگی آزمون وجود یک رابطه یا نبود آن، و به کار گیری روابط در انجام پیش بینی ها است.
روش‌شناسی مورد استفاده در این تحقیق از نوع پس‌رویدادی بوده و از اطلاعات گذشته استفاده شده است. در مواردی که بررسی ارتباط بین یک متغیر وابسته با چند متغیر مستقل مد نظر باشد، هدف محقق این است که با استفاده از داده‌های تاریخی، پارامتر (پارامترهایی) برای متغیر (متغیرهای)، مستقل برآورد و با ارائه مدل اقدام به پیش‌ بینی نماید. به بیان دیگراین تحقیق، تحقیقی توصیفی است که در آن درصدد توصیف روابط بین متغیرها (وابسته و مستقل) با استفاده از آزمون های آماری هستیم. پس از تدوین مدل، ضرایب متغیرهای مستقل و اندازه تاثیر گذاری آنها بر متغیر وابسته با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی برآوردی(EGLS) مشخص خواهد شد. لذا روش تحقیق، توصیفی از شاخه همبستگی می باشد.
.
3-3- روش گردآوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق، روش کتابخانه ای می باشد که در آن، اطلاعات لازم از مقالات و تحقیقات داخلی و بخصوص خارجی و منابع اینترنتی استفاده شده است. همچنین داده های مورد نظر از طریق سایت مرکز آمار ایران، بانک مرکزی ، سایت بیمه مرکزی ایران و سالنامه آماری استان‌ها جمع‌آوری شده است.
3-4- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
مسئله ای که بیشتر محققان در برنامه ریزی هر تحقیق با آن مواجه هستند، اندازه یا حجم لازم برای نمونه است. قانون کلی در این مورد، بزرگترین اندازه ممکن را تصویب می کند. هدف از مطالعه نمونه کسب اطلاع در مورد جامعه ای است که نمونه کسب اطلاع در مورد جامعه ای است که نمونه از آن انتخاب شده است؛ بنابراین هر چه نمونه با حجم بزرگتری انتخاب شود، شاخصهای آماری محاسبه شده برآورد دقیق تری از پارامترهای جامعه به دست خواهند داد. بین اندازه نمونه و آزمون آماری فرض صفر، ارتباط نزدیکی وجود دارد. با نمونه بزرگ، محقق کمتر فرض صفر را در شرایطی که واقعا درست نیست می پذیرد. در اکثر پروژه های تحقیقی محدودیتهای مالی، وقت، نیروی انسانی، اندازه نمونه ای را که لازم است مورد مطالعه قرار گیرد را محدود می سازند.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.