پایان نامه ارشد درباره تحلیل استنباطی و مخارج بهداشتی

به طور کلی هر حکمی دربارهی جامعه را یک فرض آماری مینامند از آنجا که این فرض ممکن است غلط یا درست باشد، بنابراین به ازای هر فرض آماری، دو فرض مکمل در ذهن به وجود میآید: (i) فرضH1: ادعا صحیح است (ii) فرضH0: ادعا غلط است. با به کار بردن اطلاعاتی که از مشاهدات نمونه به دست میآیند، تصمیمگیرنده باید یکی از این دو تصمیم را انتخاب کند:
الف)H0 را رد کند و نتیجه بگیرد که H1به وسیلهی دادهها قویاً تایید میگردد.
ب) H0 را رد نکند و نتیجه بگیرد که دادهها H1را قویاً تایید نمیکنند.
فرضی را که بخواهیم آن را به وسیلهی اطلاعات حاصل از نمونه ثابت کنیم، فرض مقابل (H1) و نقیض آن را فرض صفر (H0) مینامند به همین دلیل است که گاهی فرض مقابل را فرض محقق نیز مینامند. فرآیند انتخاب یکی از دو فرض مذکور را آزمون فرض آماری میگویند(خاکی، 1387). در این پژوهش فرض H0و H1 را برای هر کدام از فرضیه های اصلی پژوهش بدین صورت تعریف می کنیم:
بین حق بیمه درمان سرانه و درآمد سرانه رابطه معنی داری وجود دارد.
بین حق بیمه درمان سرانه و مخارج بهداشتی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین حق بیمه درمان سرانه و نرخ تورم رابطه معنی داری وجود دارد.
بیمه درمان، کالایی ضروری است.
برای بررسی فرضیه های تحقیق هر یک از فرضیه ها دو بار به صورت ضریب کلی و جزیی آزمون می شود. درباره آزمون کلی با شاخص آماره F قضاوت می شود. این آزمون بیان می دارد که رابطه متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته خطی است اگر چنانچه سطح خطای آلفا کوچکتر از 5 درصد باشد و یا آماره محاسبه شده F بزرگتر از آماره جدول بحرانی باشد فرضیه صفر دال بر نبود رابطه خطی، رد شده و فرضیه تحقیق پذیرفته می شود. همچنین آماره یا علامت ضرایب نشان دهنده جهت رابطه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته می باشد.
3-9- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به توضیحاتی درباره ی روش پژوهش، نحوه شکل گیری رگرسیون پرداخته و سپس توضیحاتی مفصل درمورد انواع داده ها، مزایای هرکدام و نحوه تصمیم گیری در مورد آزمون فرضیه ها و نحوه بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شده است.
همچنین اهداف تحقیق، قلمرو تحقیق به لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی، روش و ابزار جمع آوری اطلاعات، روش انجام کار و تخمین یک مدل تجربی بیان گردیده است و روش مورد استفاده در فصل چهارم یعنی روش پنل دیتا و مزایا و محدودیت های آن شرح داده شده است.
فصـل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
فصـل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده های آماری یکی از گام‌های اساسی در تحقیقات می‌باشند ونتایج تحقیقات به آن بستگی دارد. در این فصل که جهت تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده طراحی گردیده است، داده‌ها از طریق نرم افزارEviews6 و Excel تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل شدند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده‌های جمع آوری شده به صورت جداول آمار توصیفی و نمودار میله‌ای ارائه شده و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می‌باشد به کمک نرم افزار مذکور آزمون فرضیه های پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
4-2- آمار توصیفی
اولین قدم در هر تحلیل آماری وتجزیه و تحلیل داده‌ها، محاسبه ی شاخص های توصیفی می باشد. از اینرو ابتدا با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی به تبیین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل پرداخته شده است.
4-3- متغیر وابسته
4-3-1- حق بیمه درمان
برای نشان دادن میزان تقاضای بیمه درمان مکمل، از شاخص حق بیمه درمان مکمل در تحقیق حاضر استفاده شده است. برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به تقاضای بیمه درمان مکمل از میزان حق بیمه‌های دریافتی این بیمه‌نامه‌ها در کل صنعت بیمه، اعم از حق بیمه‌های دریافتی توسط شرکت‌های بیمه دولتی و غیردولتی در استان‌های کشور استفاده شده است. آمار مربوط به متغیر مذکور از سالنامه آماری بیمه استخراج شده است. در نمودار شماره (4-1) میانگین حقی بیمه درمان دریافتی در 30 استان کشور نمایش داده شده است. همانطور که مشاهده می‌گردد، بیشترین تقاضا برای بیمه درمان مکمل در استان تهران با عدد 6122997.96 میلیون ریال و کمترین میزان با عدد 79108.50 برای استان‌های ایلام وکهکیلویه و بویر احمد می باشد.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.