پایان نامه ارشد درباره استانداردهای حسابداری و زمینه ها و بسترها

ضعف در جذب متخصصان، به سبب حقوق و مزایای ناچیزی که به آنها در صورت استخدام، پرداخت می شود.
مهیا نبودن زمینه ها و بسترهای مناسب، همچون آموزش نیروها توسط خبرگان امور مالی.
نبود نرم افزارهای مناسب و ایده آل برای رفع نیاز دستگاه های دولتی برای استفاده در حسابداری تعهدی و همچنین رفع نیازهای مرتبط با جریان نقدی.
عدم انجام اصلاحات و تعدیلات اساسی در سازمان و روشهای حسابداری دولتی و عدم طبقه بندی صحیح حسابها وعدم ارائه ی کدینگ حسابداری مناسب جهت رفع کلیه ی نیازهای مدیریتی.
الزام اجرا و کنترل بودجه ی مصوب برنامه ای و نه عملیاتی و مقایسه ی درآمدها و سایر وجوه وصول شده و همچنین منابع تامین اعتبار پیش بینی شده در بودجه ی مصوب از یک طرف و قایسه ی هزینه های انجام شده با اعتبارات مصوب سازمان های دولتی از طرف دیگر، موجب شده که این سازما نها همچنان نیازمند حسابداری نقدی باشند و به آن تکیه کنند.( کاشف بهرامی).
2-8- عوامل موثر در بکارگیری حسابداری تعهدی
2-8-1- عامل مدیریت:
مدیریت در اجرای سیستم حسابداری تعهدی تاثیر بسزایی دارد.
برخی از عوامل مثبت یا منفی که موجب تمایل یا عدم تمایل مدیریت در به کارگیری حسابداری تعهدی می شود عبارتند از:
1- استفاده کافی نکردن از اطلاعات حسابداری دولتی در تصمیم گیری مدیران
2- میزان آگاهی مدیران از نقش گزارشگری مالی در اقتصاد و اهمیت مبنای تعهدی در دستیابی به گزارشگری مالی
3- شفافیت عملکرد مدیریت در نتیجه به کارگیری حسابداری تعهدی
4- میزان اطلاعات مدیران از مبانی مالی و حسابداری و تجزیه و تحلیل مسائل مالی
5- افزایش توان مدیران جهت پیگیری وصول مطالبات و کنترل بیشتر روی حسابها
6- هزینه بر بودن به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی. (بارتون، 1993).
2-8-2- عامل پاسخگویی:
همانطور که هیئت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) به درستی بیان کرده است، مسئولیت پاسخگویی عمومی سنگ بنا و مرکز ثقل حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی به ویژه دولتی است. مفهوم مسئولیت پاسخگویی از سه، چهار دهه اخیر بر چارچوبهای نظری حسابداری بخش عمومی سایه افکنده است
و همه چارچوب های نظری به طریق مقتضی این مفهوم را مورد توجه و تاکید قرار داده اند. دلیل این امر نیز آن است که حسابداری و گزارشگری مالی یکی از اصلی ترین ابزارهای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی حاکم بر تحصیل، مصرف و به کارگیری منابع عمومی است و درک صحیح این مفهوم بنیادین و آشنایی با چگونگی ایفا و ارزیابی آن از طریق حسابداری و حسابرسی برای دانش پژوهان حسابداری از اهمیت اساسی برخوردار است.
بنابر ضرورت و اهمیت مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی و جایگاه برجسته ای که در نظام های بودجه بندی و حسابداری دارد بر آن شدیم تا تعدادی مقالات معتبر خارجی که درباره مسئولیت پاسخگویی و نقش آن در بودجه بندی و حسابداری بخش عمومی در فصلنامه های علمی- پژوهشی خارجی به چاپ رسیده است، در دسترس علاقه مندان قرار گیرد. به مدرسان دروس حسابداری دولتی پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد و حسابداری دولتی و بودجه پیشرفته در مقطع دکتری حسابداری توصیه می شود که از این مقالات در تدریس این مقاطع استفاده نمایند تا دانشجویان با مباحث نظری و فلسفی مرتبط با مسئولیت پاسخگویی عمومی آشنا شوند.
به دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری نیز توصیه می نمایم که از ترجمه این مقالات پرهیز کنند زیرا اغلب این مقالات بر اساس ویژگی های محیطی و نیازهای استفاده کنندگان نهادهای بخش عمومی کشورهای مختلف نوشته شده یا حاصل یک پژوهش تجربی در یک کشور خاص است. از این رو پیشنهاد می شود با مطالعه عمیق این مقالات، از مطالب آن به طریق مقتضی استفاده کنند تا برای مقالاتی که می نویسند پشتوانه نظری قوی ارائه دهند و ایده های خود را به زبانی روان و قابل فهم بیان کنند.
امید است این مجموعه مقالات که با وسواس خاصی توسط اینجانب از میان صدها مقاله گزینش شده است مورد استفاده قرار گرفته و در ارتقای سطح دانش نظری حسابداری بخش عمومی موثر واقع شود.( باباجانی).
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.