پایان نامه ارشد با موضوع بانکداری الکترونیکی در ایران و عوامل موثر بر اعتماد مشتری

جنیدی ، م . بشیری ، م ( 1387 ) ” بررسی اعتماد مشتریان شهر تهران بر پزیرش بانکداری اینترنتی برپایه مدل TAM ( مطالعه موردی : بانک ملت ) ” پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
چلبی ، مسعود ( 1375 ) جامعه شناسی نظم ، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی ، نشرنی ، تهران .
حبیبی پیر کوهی ، آرش ( 1385 ) اهمیت اعتماد در بازاریابی رابطه ای و ایجاد مقیاسی جهت سنجش آن . مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان ، سال هیجدهم ، شماره 3 ، 42 ، ص 81 .
حسن زاده علیرضا ، الهی شعبان (1387). بررسی نقش بانکداری الکترونیکی در تسهیل صادرات. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ، شماره 47 تابستان 87 ، ص 235-265
حسینی میرزا حسن ، یزدان پناه احمد علی ، فرهادی نهاد رومین ( 1391 ) . بررسی تاثیر مستقیم و غیر مستقیم عناصر بازاریابی رابطه ای بر وفاداری دانشجویان . فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ، شماره 66 .
حسینی ، مژگان ، (1379). چشم انداز بانکداری الکترونیکی در ایران – قدمهای بلند و استوار.تهران ، اولین همایش بانکداری الکترونیکی ، ص 139-152
حسینی‌، حسن‌؛ ر‌ضا‌یی‌، مهد‌ی‌. (۱۳۹۰). بر‌ر‌سی‌ عو‌ا‌مل‌ مو‌ثر‌ بر‌ و‌فا‌د‌ا‌ر‌ی‌ بر‌ند‌ د‌ر‌ با‌ز‌ا‌ر‌ فر‌ا‌و‌ر‌د‌ه‌ ها‌ی‌ لبنی‌. چشم‌ ا‌ند‌ا‌ز‌ مد‌یر‌یت‌ با‌ز‌ر‌گا‌نی‌، شما‌ر‌ه‌ ۵، ۷۹-۵۷.
حکیمیان حوریه ، دولتی محبوبه (1386). امنیت اطلاعات در بانکداری. نشریه فناوری اطلاعات.
خاکسار، س . گیاهی ، ی ( 1388 ) ” بررسی عوامل تاثیر گذار بر اعتماد مشتریان به روشهای پرداخت از طریق موبایل ” اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی .
خانزاده ، نادر ( 1388 ) ” بکارگیری مدل QFD در بهبود ابعاد خدمات و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان بانکی ” اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی ، تهران .
خانی جزنی ، جمال ( 1386 ) ” تجارت الکترونیک ” پیام مدیریت ، شماره 25 ، زمستان 86
خداداد حسینی ، س . شیرخدایی ، م . کرد نائیج ، الف . ( 1387 ) عوامل موثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک
رحمتی غفرانی ، ی . ( 1388 ) طراحی مدلی برای تبیین عوامل تعیین کننده سرعت پذیرش بانکداری اینترنتی ” پایانامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت .
ز‌یتا‌مل‌، و‌ا‌لر‌ی‌ آ‌؛ پا‌ر‌ا‌سو‌ر‌ا‌ما‌ن‌، آ‌. (۲۰۰۴). کیفیت‌ خد‌ما‌ت‌: بر‌ر‌سی‌ و‌ نقد‌ مد‌ل‌ سر‌و‌کو‌آ‌ل‌ و‌ ا‌ر‌ا‌ئه‌ مد‌ل‌ ها‌ی‌ نو‌ین‌. (تر‌جمه‌ کا‌مبیر‌حید‌ر‌ز‌ا‌د‌ه‌ و‌ علی‌ حا‌جیها‌)، تهر‌ا‌ن‌: ا‌نتشا‌ر‌ا‌ت‌ کسا‌ کا‌و‌ش‌، ۳۴-۲۹.
سید‌ جو‌ا‌د‌ین‌، ر‌ضا‌؛ ا‌مینی‌، علیر‌ضا‌؛ ا‌مینی‌، ز‌هر‌ا‌. (۱۳۸۹). ا‌ر‌ز‌یا‌بی‌ تأثیر‌ بر‌ند‌ بر‌ و‌فا‌د‌ا‌ر‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌ صنعتی‌. مجله‌ چشم‌ ا‌ند‌ا‌ز‌ مد‌یر‌یت‌ با‌ز‌ر‌گا‌نی‌، شما‌ر‌ه‌ ۳، ۷۳-۵۷.
صمد‌ی‌، ر‌ضا‌. (۱۳۸۸). عو‌ا‌مل‌ مو‌ثر‌ بر‌ و‌فا‌د‌ا‌ر‌ی‌ به‌ علا‌مت‌تجا‌ر‌ی‌ د‌ر‌ مصر‌ف‌کنند‌گا‌ن‌ خمیر‌ د‌ند‌ا‌ن‌ها‌ی‌ ا‌یر‌ا‌نی‌ (مطا‌لعه‌ .مو‌ر‌د‌ی‌:شهر‌ستا‌ن‌ مشهد‌ ). لشکر‌ی‌، محمد‌، نیشا‌بو‌ر‌: د‌ا‌نشگا‌ه‌ آ‌ز‌ا‌د‌ ا‌سلا‌می‌، د‌ا‌نشکد‌ه‌ علو‌م‌ ا‌نسا‌نی‌، گر‌و‌ه‌ مد‌یر‌یت.
عزیزی شهریار ، جمالی شهرام ، صناعی ایمان ( 1391 ) ” ارائه مدل عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری ” دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .
کاتلر ، فیلیپ ( 1382 ) ” مدیریت بازاریابی ، تجزیه و تحلیل ، برنامه ریزی ، اجراء و کنترل ” ترجمه بهمن فروزنده انتشارات آتروپات تهران .
کا‌تلر‌، فیلیپ؛ آ‌ر‌مستر‌ا‌نگ، گر‌ی‌. (۱۹۹۹). ا‌صو‌ل‌ با‌ز‌ا‌ر‌یا‌بی‌. (تر‌جمه‌ علی‌ پا‌ر‌سا‌ییا‌ن‌)، (چا‌پ هشتم‌)، ا‌نتشا‌ر‌ا‌ت‌ .۳۷۶-۳۸۰ ،ا‌د‌بستا‌ن‌- جها‌ن‌ نو‌ .۸۹ ،
کا‌و‌و‌سی‌، محمد‌ر‌ضا‌؛ سقا‌یی‌، عبا‌س‌. (۱۳۸۸). ر‌و‌ش‌ها‌ی‌ ا‌ند‌ا‌ز‌ه‌گیر‌ی‌ ر‌ضا‌یت‌ مشتر‌ی‌. تهر‌ا‌ن‌: نشر‌ آ‌مه‌ .۷۸ ،۱۷۵
گلچین‌فر‌، شا‌د‌ی‌؛ بختا‌یی‌، ا‌میر‌. (۱۳۸۵).کلینیک‌ با‌ز‌ا‌ر‌یا‌بی‌ و‌ تبلیغا‌ت‌: بخش‌ بند‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌. ما‌هنا‌مه‌ تد‌بیر‌، شما‌ر‌ه‌ .
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.