همبستگی پیرسون و ساختار سرمایه

متوسط 0.04-
بالا 0.053
جدول 4-9 میانگین رتبه گروههای سه گانه
گروه N میانگین رتبه همبستگی
اول-نسبت بدهی پایین 8 12.75
دوم-نسبت بدهی متوسط 8 12.00
سوم-نسبت بدهی بالا 8 12.75
کل 24

جدول 4-10 آماره آزمون و سطح معنیداری را برای آزمون فرض صفر تعریف شده در فوق (برابری همبستگیها در سه سطح از بدهی بهره دار) نشان میدهد. همانطور که مشاهده میکنیم مقدار سطح معنیداری برابر (0.970sig=) و بزرگتر از خطای 5 درصد است بنابراین فرض صفر پذیرفته میشود. به عبارتی نمی توان گفت که در شرکتهایی که از بدهی بهره داربیشتری استفاده کرده اند، همبستگی بین P/E و بازدهی قوی تر است، و بالعکس. در نتیجه فرضیه دوم تحقیق رد میشود.
جدول 4-10 آماره آزمون و سطح معنی داری برای فرض دوم
نتایج آزمون کروسکال والیس
آماره آزمون 0.060
درجه آزادی 2
سطح معنی داری 0.970

4-5 خلاصه
همانطور که پیشتر در این فصل ذکر شد ابتدا در این تحقیق آزمون کولموگرف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر ها مورد استفاده قرار گرفت و بدلیل نرمال نبودن آنها، بعد از انجام فرآیند نرمال سازی اقدام به اجرای آزمونهای فرض اول و دوم شد.
برای سنجش فرضیه اول یعنی “وجود رابطه معنی دار بین نسبت P/E وبازدهی” ابتدا بطور مجزا درهریک از سالهای تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون وجود چنین رابطه ای مورد بررسی قرار گرفت که در همه سالهای مورد آزمون بجز سال 80 و 82 رابطه مستقیم بین این دو متغیرتایید شد. برای اینکه بتوان یک نتیجه قابل اتکا از اجرای آزمون فرضیه اول گرفت یکبار هم وجود همبستگی بطور کلی و طی دوره 1380 تا 1387 مورد آزمون قرار گرفت که باز هم وجود همبستگی مستقیم بین نسبت P/E و بازدهی تایید گردید.
مطابق با متدلوژی های بکار گرفته شده در تحقیقات پیشین در این تحقیق نیز برای اجرای آزمون رابطه نسبت P/E و بازدهی، از دوره های سالیانه استفاده شد و سپس برای تایید صحت نتایج یکبار هم آزمون بطور کلی اجرا گردید. بنظر می رسد در سال 80 و 82 نیز بعلت نوسانهای غیر عادی بورس وجود این رابطه تایید نشد.
درخصوص فرضیه دوم هم باید گفت بعد از طبقه بندی شرکتها بر اساس نسبت بدهی در سه دسته پایین، متوسط و بالا در هرکدام از این سطوح میزان همبستگی بین P/E و بازدهی محاسبه و تفاوت میان این همبستگی ها برای بررسی تاثیر ساختار سرمایه مورد سنجش قرار گرفت. همانطور که از نتایج آزمون کروسکال والیس نیز مشخص است نمی توان گفت که استفاده از بدهی بیشتر باعث تقویت رابطه نسبتP/E و بازدهی می شود.
قابل ذکر است که براساس نتایج این آزمون در سایر سطوح از نسبت بدهی(پایین و متوسط) نیز رابطه بین نسبت P/E و بازدهی تفاوت معنی داری ندارد.
برای اثر گذاری بیشتر اهرم مالی روی بازدهی، یکبار نیز فرضیه دوم با استفاده از بدهی های بهره دار انجام شد که نتایج آزمون نشان داد که در هیچ کدام از سطوح نسبت بدهی(پایین،متوسط و بالا) رابطه دو متغیر P/E و بازدهی تفاوت معنی داری ندارند.

  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دوربین واتسون و رگرسیون خطی

5-1 مقدمه

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.