نقدو بررسی روانکاوانه(فروید،لکان) بر روی آثارهنریک ایبسن با نگاهی ویژه بر(هداگابلر، بانوی دریایی، مرغابی وحشی، خانه عروسک و ایولف کوچولو)- قسمت ۲۵

Winter 2013
By :
Samaneh Tak Zare
Reader :
Dr. Ghotbeddin Sadeghi
Advisor :
Dr. Ardeshir Salehpour
Subject :
Psychoanalytical Criticism and survey of Freud, Lacan on Henrik Ibsen’s works with particular look on (Hedda Gabler, The Lady From The Sea, The Wild Duck, A Doll’s House and little Eyolf)

 

 

  1. . Veri Simillis ↑

 

  1. . Henrik Johan Ibsen ↑

 

  1. . Skien ↑

 

  1. . Knud Ibsen ↑

 

  1. . Maria Altenbur ↑

 

  1. . Henrik Johan Ibsen ↑

 

  1. . Kirkegaard ↑

 

  1. . میشل فوکو در تمدن و دیوانگی یکی از دلایلی را که اروپائیان دست به سفر زدند، فضای مه‌گرفته و نمور و خفه ی اروپای غربی می‌داند که در اروپائیان شیفتگی به نور خورشید را دامن می‌زد. این شیفتگی و سفرهای آنان برای رسیدن به نور، برای آنان پیامدهای بی‌شماری داشت. هانری کربن در بخشی از کتاب:
   The Man of Light in Iranian Sufism, (1978), Shambhala, pp. 139-144 London به تشابهات میان نظریه ی رنگ گوته. سخنان فیلسوفان ایرانی درباره ی رنگ و نور اشاره می‌کند که می‌تواند نمونه‌ای باشد از بهره‌برداری اروپاییان از مفاهیم فلسفی – اجتماعی نور در میان فرقه‌های مسلمان ایرانی. البته در زمینه ی نور و ظلمت و تأثیر آن بر روشنفکران دوران روشنگری باید به خیلی پیشتر، یعنی آیین زرتشتی، مانوی و مزدکی اشاره کرد. ↑
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

  1. . persona ↑

 

  1. . Theory of motivation ↑

 

  1. . Lacan ↑

 

  1. . Freudian ↑

 

  1. . De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité ↑

 

  1. . Rudolph Lowenstein ↑

 

  1. . Kojève ↑

 

  1. . G.W.F ↑

 

  1. . Psychoanalytic ↑

 

  1. . IPA ↑

 

  1. . Marienbad ↑

 

  1. . Encyclopédie française ↑

 

  1. . complexes familiaux dans la formation de l’individu: Essai d’analyse d’une fonction en psychologie Les ↑

 

  1. . Ecrits ↑

 

  1. . Molde ↑

 

  1. . Saeby ↑

 

  1. . Wiliam Archer ↑

 

  1. . Grimstad ↑

 

  1. . Magdelen ↑

 

  1. . Thoresen ↑

 

  1. . Thora ↑

 

  1. . Camilla Collet ↑

 

  1. . Wergeland ↑

 

  1. . Welhaven ↑

 

  1. . Engelke Wulff ↑

 

  1. . Koht ↑

 

  1. . Michael Meyer ↑

 

  1. . Eagean Maicheal ↑

 

  1. . Margeariet Nuoreas ↑

 

  1. . Eavaelyi Galineah ↑

 

  1. . Bredo Morgen Stierna ↑

 

  1. . Afis possen ↑

 

  1. . Residenz ↑

 

 1. . Duve ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *