نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و دانشگاه علامه طباطبائی

افلاطونی ، عباس و نیکبخت، لیلی، کاربرد اقتصادسنجی در تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و علوم اقتصادی، 1389، چاپ اول، تهران، ترمه.
بهرام فر،نقی; مهرانی،کاوه،”رابطه بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران” بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره 36، تابستان 1383، صفحات 46-27
پی جونز،چارلز; تهرانی، رضا; نوربخش، عسگر ،1391 ،مدیریت سرمایه گذاری،; تهران،نگاه دانش
پور حیدری، امید; شهبازی، مهدی; ” بررسی ارتباط بین بازده بازار،اندازه شرکت و نسبت ارزش‌ دفتری به ارزش بازار سهام با بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، فصلنامه مطالعات حسابداری، 1387، شماره 24، صفحات 51-35
پورحیدری، امید، “بررسی عوامل تعیین کننده تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران”، بررسی های حسابداری و حسابرسی، 1389، دوره 17، شماره 60، صفحات 40-23
جنانی، محمد حسن (1382). ” ملاحظاتی در تعیین ارزش شرکتها و ارزشیابی سهام عادی.” مجله بورس، شماره ٣۶ ،صص52-48.
حامدیان،مهدی. “بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام و تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران”،پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی،1380.
خاکی ، غلامرضا، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، 1389، چاپ ششم، تهران، بازتاب.
خلعتبری،جواد،1387،”آمار و روش تحقیق”،تهران،نشر پردازش
رستم زاده، ناصر (1390). ” بررسی رابطه نقدشوندگی سهام با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.” پایاننامه کارشناسی ارشد: دانشگاه شیراز.
رضایی،فرزین ;سلیمانی راد،سکینه; “تاثیراطلاعاتی سود بر قیمت و بازده دوره نگهداری سهام” فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره سیزدهم، بهار 1391
سوری، علی، 1390، اقتصاد سنجی همراه با کاربرد Eviews7، تهران، نشر فرهنگ شناسی و نشر نور علم.
سجادی،سیدحسین; تاکر، رضا;زارع زاده مهریزی، محمدصادق; “رابطه بین اجزای نقدی و تعهدی سود با قیمت سهام” مجله دانش حسابداری، سال چهارم، شماره 12،بهار 1392،صفحات 173 تا 192
صالح نژاد، حسن; غیور، وحید رضا;”تاثیر نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، فصلنامه مدیریت،1389، سال هفتم، شماره 18، صفحات 27-17
صالحی، عبدالعلی (1380). ” تأثیر وجود همبستگی بین Q ساده توبین و سایر نسخههای Q در ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
قبادپور،عیسی،” ساختار مالی و تاثیر آن بر روی قیمت سهام”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی،1371
کشت کار، اسماعیل، “تاثیر اعلان سود سهام پرداختی بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، 1387
گلینی مقدم ، فریبا.، 1388 ، “رابطه اندازه شرکت، بتا و اهرم مالی با سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (به تفکیک گروه های صنعتی)”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر
علاء،عین اله،1384،”اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران”،تهران،نشر طهوری،ص 127
طالب زاده مقدم ، محدثه.، 1390،” بررسی نقش سهام رشدی و ارزشی در بازده و سودآوری شرکتها (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.
مرادی،علی.”رابطه بین نسبت های مالی و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس،1385.
مردگی قشمی، رضا،” بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام و نسبت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شیراز،1381
مشکی ، مهدی و دهدار، فرخ.، (1390)، “کالبدشکافی بازده نقدی و سرمایه ای سهام رشدی و ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران”، فصلنامه تحقیقات مالی، دوره 13، شماره 31، ص 121- 146
مشکی ، مهدی.، 1390، “تعیین عوامل موثر بر عملکرد شرکت های بورسی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (EGLS)”، مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره 3، شماره 1، پیاپی 3/60، ص 91 – 119
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.