نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و بازده حقوق صاحبان سهام

پورحیدری
بررسی میزان ارتباط سود و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بازده سهام شرکت طی سالهای 1383-1375 مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج پژوهش بیانگر آن بود که نخست; بخش قابل توجهی از تغییرات ارزش بازار شرکت به وسیله ی سود تبیین می شود، دوم; عمده قدرت توضیح دهندگی مجموع سود وارزش دفتری مربوط به سود است و سوم; ارزش دفتری شرکت در مقایسه با سود هر سهم از قدرت توضیح دهندگی مناسبی برخوردار نیست.
1389
پورحیدری
بررسی عوامل تعیین کننده تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
مدل بازده مطالعه مبتنی بر مدل های چن و ژانگ است و متغیرهای مورد بررسی شامل بازده سود، درصد سرمایه گذارای مالکان، تغییرات در سودآوری، تغییرات در فرصت های رشد و تغییرات در نرخ تنزیل در سالهای 1378 تا 1387 بوده است.
بر طبق مدل های این پژوهش بازده سهام وابسته به بازده سود، سرمایه گذاری مالکان، تغییر در سودآوری، تغییر در فرصت های رشد، و نرخ تنزیل است.
1389
صالح نژاد و غیور
تاثیر نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
از اطلاعات مالی 97 شرکت از مجموعه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1378 تا 1383 به صورت مقطعی استفاده شده، فرضیه های تحقیق از الگوهای رگرسیون چند متغیره و مدل متغیرهای تاخیری در دو سطح کلی و تفکیکی شرکت ها در صنایع مختلف آزمون شدند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که در سطح کل شرکت ها، نسبت های ROA,ROE بر قیمت سهام موثر است، ولی اهرم مالی تاثیر معناداری ندارد.
1389
میری و ابراهیمی
بررسی روابط بین نسبت های مالی و قیمت سهام در صنایع کانی های غیر فلزی
روابط خطی و غیر خطی بین نسبت های مالی و قیمت سهام در صنایع کانی های غیر فبزی بازار بورس تهران برای سال های 1382 تا 1386 بررسی نمودند.
نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه خطی و غیر خطی بین نسبت های مالی و قینت سهام است و مدل های بدون عرض از مبدا توانایی بیشتری برای توضیح قیمت سهام دارند.
1390
هاشمی و بهزاد فر
ارزیابی رابطه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
محققان در این تحقیق به بررسی ارزیابی رابطه اجزای اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر مربوط بودن سود هر سهم، نسبت های سرمایه در گردش به دارایی، بازده دارایی، سود خالص به فروش و گردش دارایی در سطح اطمینان %95 در تبیین قیمت سهام شرکت های نمونه است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که اجزای اقلام تعهدی در این زمینه از لحاظ آماری معنی دار نیستند.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.