میزان درآمد ماهیانه و سلسله مراتب اجتماعی

آیا پولی در بانک یا بازار بورس سرمایه گذاری کرده اید ؟ بلی – خیر
درصورت سرمایه گذاری چقدر در بانک یا بازار بورس سرمایه گذاری کرده اید؟
آیا منزل مسکونی شخصی(منظور مسکن خانواده) دارید؟ بلی – خیر
در صورت داشتن منزل مسکونی شخصی،قیمت آن چقدر است؟ ……….
آیا اتومبیل شخصی دارید؟ بلی – خیر
در صورت داشتن اتومبیل شخصی قیمت آن تقریبا چقدر است؟
برای بررسی میزان سرمایه اقتصادی با گویه های بالا با اقتباس از تحقیق دکتر علیزاده اقدم (1389) ، استفاده شده است. که ضریب پایایی این متغیر در آن تحقیق ، برابر با 71/0 بدست آمده است. لازم به ذکر است که این گویه ها به صورت میانگین هر پاسخ محاسبه شده اند و به این ترتیب در سطح فاصله ای در نظر گرفته شده اند.
3-13- متغیر وابسته : قشربندی اجتماعی
قشربندی اجتماعی: قشربندی اجتماعی مفهوم جامعه شناختی عامی است که بیانگر سلسله مراتب اجتماعی در نطام ها و ساخت های مختلف اجتماعی در جامعه می باشد (توسلی ،1389) بنابراین قشر بندی اجتماعی بر تقسیم جامعه به طبقاتی که افراد آن دسترسی نابرابر به فرصت ها و پاداش های اجتماعی دارند دلالت می کند. مردم در مناسـبات متقـابل خود با دیگران ، آنان را از نظر پایگـاه اجـتماعی در موقـعـیت های بالا و یا پایین طبقه بندی می کنند، به همین لحاظ جامعه دارای بخـش های متفـاوت و متشکل از قـشـرهای گوناگون می شود که با نظام سـلسله مـراتبی مو جود مطابقـت دارد (سحر خیز ،1389)
جدول 3-3:گویه های سنجش قشربندی اجتماعی
گویه ها
متغیر قشربندی اجتماعی
میزان تحصیلات پدر و مادر خود را بیان کنید؟…………………
عنوان دقیق شغل پدر و مادر خود را بیان کنید؟…………..
در صورت اشتغال پدر و مادر، میزان درآمد ماهیانه ی هر کدام را بیان کنید؟………..
وضعیت مسکونی خود را بیان کنید؟…………..
در مطالعه حاضر، برای تعریف عملیاتی قشربندی اجتماعی، میزان تحصیلات پدر و مادر، شغل پدر و مادر، میزان درآمد والدین و وضعیت مسکن برای افراد در نظر گرفته شده است و برای به دست آوردن نمره ی قشربندی اجتماعی به هریک از پرسش ها (میزان تحصیلات، وضعیت شغلی، درآمد خانواده و وضعیت مسکن) یک نمره ی جداگانه داده شد و از جمع این نمره ها، نمره ی قشربندی اجتماعی یک تا شش داده شد. نمرهی یک به افرادی که میزان تحصیلات آن ها پایین تر از 12 نمره و نمره 6 به افرادی که 20 سال تحصیلی دارند، داده شد. عنوان شغل براساس تقسیم بندی پرستیژ شغلی صورت گرفته ه توسط دکتر تبریزی نمره داده شد و در میان افراد پاسخگو پایین ترین نمره به افرادی که شغل آن ها کم ترین پرستیژ اجتماعی را داشت داده شد و برعکس نمره ی درآمد خانواده ی هر فرد بر اساس دورترین و نزدیک ترین میزان درآمد به میانگین آن محاسبه شد و افرادی که بالاترین میزان درآمد را داشتند. بالاترین نمره و به افراد با پایین ترین میزان درآمد از کم ترین نمره داده شد. از نظر وضعیت مسکن نیز، به کسانی که دارای مسکن ملکی بودند، بالاترین نمره و آن هایی که دارای مسکن اجاره ای بودند، پایین ترین نمره را دریافت کردند.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که گویه ها جهت سنجش متغیر قشربندی اجتماعی در تحقیقات مختلف بر اساس چهار مولفه ، میزان تحصیلات ، شغل ، درآمد، وضعیت مسکن سنجیده شده است (سادات ،1383 ، نائبی ،1381). اما در این تحقیق با توجه به جامعیت گویه های دکتر عبدالحسین نبوی ، از گویه های بعد عینی پایگاه اجتماعی – اقتصادی که ایشان مطرح نموده اند، استفاده شده است که قبلا پایایی این گویه ها در تحقیقات متعدد به اثبات رسیده است.
3-14- جمع بندی فصل
فصل سوم از تحقیق حاضر در دو بخش ارائه گردید. در بخش نخست ، به معرفی روش علمی تحقیق پرداخته و با توجه به موضوع تحقیق و درنظر گرفتن متغیرهای پژوهش، بالاخص متغیر وابسته ی پژوهش که مستقیما قابل مشاهده نیست،روش پژوهش کمی و پیمایش انتخاب گردید.« معرفی ابزار گرد آوری اطلاعات » ،« شیوهی گردآوری اطلاعات » ، « واحد تحلیل » ، « شیوه ی نمونه گیری » و « تعیین حجم نمونه » مباحثی بود که در این قسمت شرح داده شد. هدف از آوردن این مباحث در واقع ، رعایت این موضوع است که هر محققی ، پیش از اقدام به جمع اوری اطلاعات ، باید شیوه علمی و نحوه ی ادامه کار تحقیقی خود را مشخص نماید. در بخش دوم ، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ارائه گردید. این بخش از تحقیق بسیار حائز اهمیت است، زیرا در این جاست که محقق باید متغیرهای مورد نظر خود را آزمون پذیر سازد، زیرا هر ارزیابی به اندازه ای قابل قبول است که بر معیارها یا دلایلی درست متکی باشد و شاخص های مطرح شده در این بخش ، این امکان را برای ما فراهم می آورند.
4-1- مقدمه
در این فصل نتایج مربوط به کلیه متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ابتدا نتایج متغیرهای اصلی پژوهش بررسی شده ، سپس متغیرهای زمینه ای آورده می شود. در ضمن به صورت تحلیلی ، ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز مطرح می شود.
4-2- آمار توصیفی
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.