میزان درآمد خانواده و ارائه مدل مفهومی

سبک زندگی
قشربندی اجتماعی
دینداری
میزان تحصیلات
میزان درآمد
سرمایه اجتماعی
سرمایه فرهنگی
سرمایه اقتصادی
متغیرهای زمینه ای
2-6- فرضیه های پژوهش
2-6-1- به نظر می رسد بین رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی و شکل گیری قشربندی اجتماعی شهروندان رابطه وجود دارد.
2-6-2- به نظر می رسد بین میزان تحصیلات و شکل گیری قشربندی اجتماعی شهروندان رابطه وجود دارد.
2-6-3- به نظر می رسد بین میزان درآمد خانواده و شکل گیری قشربندی اجتماعی شهروندان رابطه وجود دارد.
2-6-4- به نظر می رسد بین سبک زندگی و شکل گیری قشربندی اجتماعی شهروندان رابطه وجود دارد.
2-6-5- به نظر می رسد بین سرمایه اجتماعی و شکل گیری قشربندی اجتماعی شهروندان رابطه وجود دارد.
2-6- 6- به نظر می رسد بین سرمایه فرهنگی و شکل گیری قشربندی اجتماعی شهروندان رابطه وجود دارد.
2-6-7- به نظر می رسد بین سرمایه اقتصادی و شکل گیری قشربندی اجتماعی شهروندان رابطه وجود دارد.
2-6-8- به نظر می رسد بین دینداری و شکل گیری قشربندی اجتماعی شهروندان شهر اهواز رابطه وجود دارد.
2- 7- جمع بندی فصل
با توجه به ماهیت موضوع پژوهش حاضر، رابطه ی بین متغیرها با مبانی نظری گسترده مورد بحث قرار گرفته که هر کدام به طر مجزا موضوع تحقیقات بسیار گسترده ای بودند. بنابراین در ابتدا باید مبانی نظری هریک به طو جداگانه می آمد تا معلوم شود مقصود اصلی ما از هریک از این متغیرها چه بوده است و از کدام نظریه پرداز و یا استناد به کدام تحقیقات پیشین انجام گرفته، بوده است. لذا به این منظور در بخش اول و دوم فصل دیدگاه های نظریه پردازان مختلف آورده شد. در بخش سوم پیشینه های داخلی و خارجی همسو با موضوع تحقیق حاضر، آورده شد. آن چه کاملا مشهود است، ضعف پیشینه در داخل و خارج از ایران است، که به نظر می رسد در این زمینه ، تنها به یک عامل توجه شده و مجموعه عوامل کمتر مورد بررسی قرار گرفته و در داخل ایران، نیز اکثر تحقیقات در ارتباط به دانش آموزان و یا منزلت اجتماعی معلمان می باشند. اما محدودیت و چالش اصلی پژوهش در بخش جارچوب نظری منتخب بود. در بین تمامی تحقیقاتی که در زمینه قشربندی اجتماعی انجام شده است ، ضعف چارچوب نظری وجود داشت. بنابراین با انتخاب نظریه های مختلفی همچون نظریه های وبر ، بوردیو ، گیدنز ، مارکس چارچوب نظری پژوهش تعیین گردید. به نظر می رسد که یکی از نقاط عطف پژوهش حاظر همین چارچوب نظری تلفیقی است که کمتر در تحقیقات پیشین مورد توجه و مداقه قرار گرفته است. نظریه هایی که هریک از گوشه ای از تبیین تئوریک قشربندی اجتماعی را به دوش می کشند. در نهایت فصل دوم، با بیان فرضیه ها و ارائه مدل مفهومی تحقیق پایان می پذیرد.
3- 1- مقدمه
این فصل از تحقیق حاضر به دو بخش تقسیم می شود؛ در بخش اول به معرفی« روش تحقیق» و ویژگی های آن، معرفی ابزار گردآوری اطلاعات»، « شیوه جمع آوری اطلاعات» ، « واحد تحلیل » ، « جمعیت آماری» ،» شیوه ی نمونه گیری» و « تعیین حجم نمونه»، « تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری» همراه با « نحوه پردازش اطلاعات » پرداخته می شود و در بخش دوم ، « تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق » ارائه خواهد گردید.
3- 2- روش تحقیق
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.