منبع پایان نامه ارشد درباره نرم افزار مورد استفاده و برنامه ریزی استراتژیک

استراتژی های wt
در هر مرحله دو عامل با هم مقایسه می شوند و هدف این نیست که بهترین استراتژی ها را مشخص نمود، بلکه هدف تعیین استراتژی های قابل اجرا است. استراتژی های چهارگانه اینگونه تعریف می شوند:
1- so استراتژی هایی است که در آن سازمان می کوشد با استفاده از نقاط قوت داخلی از فرصت های خارجی بهره برداری نماید.
2- wo استراتژی هایی است که سازمان با بهره برداری از فرصت های موجود در محیط خارج، می کوشد نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشد.
3- st استراتژی هایی است که سازمان ها می کوشند با استفاده از نقاط قوت خود، اثرات ناشی از تهدید های موجود در محیط خارج را کاهش دهند یا آنها را از بین ببرند.
4- wt استراتژی هایی است که سازمان ها این نوع استراتژی را به کار می گیرند که حالت تدافعی به خود گرفته و هدف کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدید های ناشی درمحیط خارجی است بنابراین، همه استراتژی هایی که در ماتریس تهدیدات؛ فرصت ها؛ نقاط قوت و نقاط ضعف ارائه می گردند، انتخاب و اجرا نخواهند شد. جهت انتخاب استراتژی های مناسب برای ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان از روش شهودی و طوفان مغزی اعضای شورای راهبردی استفاده شد.
3-8- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها:
به منظور توصیف و تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش از آمار توصیفی و شاخص هایی همچون فراوانی، درصد، رسم نموداروجداول استفاده گردید . همچنین در بخش آمار استنباطی به منظور رتبه بندی و تعیین اولویت قوت ها، ضعف ها، فرصت ها وتهدید ها، ارزش های محوری ازآزمون فریدمن استفاده گردید، نرم افزار مورد استفاده نیز spss16 بوده است.
برای سایر موارد مندرج در برنامه ریزی استراتژیک، از ماتریس عوامل داخلی برای مقایسه قوت ها و ضعف ها به هم، از ماتریس عوامل خارجی برای مقایسه فرصت ها و تهدیدها نسبت به هم، از ماتریس درونی و بیرونی برای تعیین موقعیت استراتژیک، و از تحلیل swot ، تکنیک دلفی و طوفان مغزی برای تعیین استراتژی های wt,st,wo,so استفاده شد.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
4-1- مقدمه :
در این فصل یافته ها و نتایج حاصل از پژوهش در دو بخش ارائه می گردد. بخش اول مربوط به توصیف وضعیت کلی ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان می باشد و در بخش دوم سوالات پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد .
4-2- توصیف کلی وضعیت ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان
4-2-2- عملکرد در بخش قهرمانی:
رشد ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان درچند سال اخیر رشد قابل توجهی کرده است و موفق به کسب عناوین مهم و متعددی شده است که درزیر به طور نمونه به چند مورد از آنها اشاره شده است:
الف) مقام های کسب شده کاروان ورزشی پسران دانشگاه اصفهان در یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی:
1) بسکتبال مدال طلا
2) هندبال مدال طلا
3) تکواندو مقام نقره تیمی و 2 مدال طلا و 1 برنز انفرادی
4) تیم شنا 1 مدال طلا و 5 نقره
5) تیم بدمینتون 1 مدال نقره دوبل
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.