منبع پایان نامه ارشد درباره مدل های برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک

5- فرم تعیین اهداف بلند مدت ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان:
این فرم با توجه به اهداف ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان طراحی گردید که در آن از پاسخ دهندگان خواسته شد نظرات خود را در مورد سوالات مربوطه به منظور تعیین اهمیت هر یک از اهداف ذکر شده با یکی از اعداد1 تا 9 مشخص کردند.
6- فرم تعیین استراتژی های ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان:
این فرم نیز بر اساس الگوی تدوین استژاتژی دیوید به منظور شناسایی استراتژی های پیشنهادی ورزش دانشجوئی و بر اساس تحلیل swot طراحی گردید که در آن از پاسخ دهندگان خواسته شد که استراتژی های پیشنهادی خود را بر اساس مقایسه های روبه روی عوامل محیط درونی و بیرونی ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان (یعنی قوت ها با فرصت ها، قوت ها با تهدید ها، ضعف ها با فرصت ها و ضعف ها با تهدید ها) ارائه نمایند.
7- فرم تعیین ارزش های محوری ورزش دانشجوئی:
طبق تعریف هایی که از ارزش های محوری صورت گرفته است می توان نتیجه گرفت که ارزش های محوری حکم اصول راهنمایی هر سازمان یا نهادی را دارد. بنابراین این فرم به صورت تطبیقی و به صورت محقق ساخته طراحی گردید و در آن از پاسخ دهندگان خواسته شد نظرات خود را برای تعیین اهمیت هر یک از ارزش های ذکر شده با یکی از اعداد 1 تا 9 مشخص کردند.
8- فرم تعیین چشم انداز ورزش دانشجوئی:
این فرم حاصل اطلاعات مراحل قبلی است که از پاسخ دهندگان خواسته شد هر کدام چشم انداز پیشنهادی خود را ذکر کنند.
9- فرم تعیین بیانیه رسالت (ماموریت):
این فرم با استفاده از اطلاعات مربوط به تدوین بیانیه ها رسالت و با درج چند سوال مرتبط طراحی گردید و از پاسخ دهندگان خواسته شد که رسالت پیشنهادی خود ار در قالب یک جمله بیان داشتند.
3-7- روند اجرائی پژوهش:
ابتداجلسه ای با استاد راهنما و استاد مشاور برگزار گردید و موضوع مورد مطرح شد و با توجه و نیاز به چنین طرحی در ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان موافقت اولیه کسب شد. در مرحله بعد موافقت رئیس دانشکده تربیت بدنی ورئیس اداره کل تربیت بدنی دانشگاه اصفهان پس ازمطرح شدن موضوع و ذکر دلایل اهمیت این موضوع کسب کردیم.
در مرحله سوم اجرای کار علاوه بر جستجو کتابخانه ای و اینترنتی در مورد ادبیات و پیشینه تحقیق، با چند تن از اساتید مدیریت ورزشی از جمله رئیس اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان و بعضی از اساتید مدیریت دانشگاه های مختلف که تجربه تدوین برنامه ی استراتژیک در سازمان های ورزشی داشته اند گفتگوهایی انجام شد که تجارب کسب شده توسط ایشان در مراحل مختلف تحقیق به کار گرفته شد.
در مرحله بعد باید با توجه به شرایط و ساختار ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان و همچنین کمک گرفتن از استاد راهنما مدلی را از بین مدل های برنامه ریزی استراتژیک انتخاب کردیم و با اندکی تغییرات پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مورد استفاده قرار دادیم. و به عنوان مبنای تدوین برنامه استراتژیک ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان قرارگرفت.
به طور کلی این مدل شامل سه مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه های استراتژیک می باشد. ولی ما در این تحقیق با توجه به حیطه کارمان به مراحل دوم و سوم این مدل کاری نداریم و تحقیق ما شامل مرحله تدوین می باشد بنابراین به موضوعاتی همچون وضعیت موجود ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان، تدوین برنامه رسالت، بیانیه چشم انداز و …. را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.
در مرحله بعد از ارائه مدل، شروع به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز که به نظر سنجی از نمونه های آماری مربوط می شد، پرداختیم . در این مرحله پس از تهیه پیش نویس swot وانتخاب گویه های مناسب، برای بررسی روایی پرسش نامه محقق ساخته، پرسش نامه را در اختیار تعدادی از اساتید مدیریت ورزشی و نخبگان ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان قرار گرفت و پس از تایید پرسشنامه نهایی جهت نظر سنجی و جمع آوری اطلاعات در اختیار نمونه آماری قرارگرفت.
سپس با جمع آوری پرسشنامه ها و انجام آزمون فریدمن قوت ها، ضعف ها، فرصت ها، و تهدید ها ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان شناسایی و رتبه بندی شد.
مراحل پایانی تحقیق عبارتند از نظر سنجی در مورد موضوعاتی همچون تعیین ارزش های محوری، بیانیه رسالت و چشم انداز، تدوین اهداف بلند مدت، تدوین استراتژی ها و برنامه ها بود.
اجرای استراتژی
تدوین استراتژی

  پایان نامه درمورد تحریک الکتریکی مغز و عاطفه مثبت و منفی
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.