منبع پایان نامه ارشد درباره مدل های برنامه ریزی استراتژیک و فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

6- چارچوبی به وجود می آورد که با تجزیه و تحلیل کامل سازمان، محیط داخلی و خارجی و پتانسیل های سازمان درآن چارچوب، می توان به مزیت رقابتی دست یافت. این امر سازمان را قادر می کند تا به روندها، اتفاقات، چالش ها و فرصت های به وجود آمده، از طریق چارچوبی از بینش و ماموریت ایجاد شده توسط فرآیند برنامه ریزی استراتژیک پاسخ دهد.
7- فرآیند نظری و کیفی است. برنامه ریزی استراتژیک، داده های نرم مانند تجارب، نیات و ایده های موجود در گفتگوهای روزانه سازمان را ترکیب می کند و درصدد ارائه یک بینش و هدف سازمانی روشن است.
8- به سازمان اجازه تمرکز میدهد، زیرا فرآیندی پویا و مستمراز فعالیت های خود تحلیلی است.
9– برنامه ریزی استراتژیک درصدد است روش فکر و عمل سازمان را تغییر داده و یک سازمان یادگیرنده به وجود آورد.
10- وقتی موفقیت آمیز باشد، تمام نواحی عملیاتی را تحت تاثیر قرار داده و به عنوان قسمتی از فلسفه و فرهنگ سازمان در می آید.
سازمان ها نیاز به پیش بینی آینده درازمدت دارند اما باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشند تا بتوانند به تغییرات اجتناب ناپذیر پاسخ دهند.
2-3-8- فرآیند برنامه ریزی استراتژیک:
در رابطه با فرآیند برنامه ریزی استراتژیک مدل های مختلفی ارئه گردیده که با توجه به اندازه شرکت و سازمان و دولتی و غیر انتفاعی بودن آن قابل بررسی می باشند. برخی از مدل های مهم شامل فرآیند برنامه ریزی جامع تیلور، رایت، هیل، برایسون، ماندی و پرمیاکس، گلونک، رابسون، استینز که مخصوص سازمان های بزرگ و مدل فرآیند برنامه ریزی استراتژیک کارتر و مک نامارا، مازور و فرای و استونر مخصوص شرکت های کوچک و متوسط می باشند.
علیرغم تفاوت های موجود در تعداد و تقدم و تاخر مراحل و گام های مدل ها، کلیه مدل ها به طور تقریبی از ساختار مشابه و یکسانی برخوردار می باشند و شالوده مدل های برنامه ریزی استراتژیک بدین گونه است که از تعیین ماموریت سازمانی شروع شده، با انجام تجزیه و تحلیل های داخلی و خارجی سوات (برای شناسایی فرصت ها و تهدید های خارجی و قوت ها و ضعف های داخلی )، اهدافی برای سازمان در نظر می گیرند و براین اساس استراتژی هایی را انتخاب می کنند و سپس استراتژی های انتخاب شده را برای تحقق اهداف به اجرا در می آورند. با مقایسه مدل های مختلف برنامه ریزی استراتژیک سازمان های بزرگ و کوچک و صرف نظر از تفاوتهای ظاهری و جزئی آنها می توان ادعا نمود که کلیه این مدلها به نحوی مراحل سه گانه زیر را شامل می شوند
1- تعیین ماموریت و اهداف سازمان
2- تجزیه و تحلیل محیط خارجی و داخلی
در روش سوات، با توجه به وضعیت مورد مطالعه، ستون های ماتریس را می توان افزایش داد. همچنین برای بررسی دقیق تر، هریک از ستون ها را به طبقات فرعی تری تقسیم بندی کرد تا بتوان با دقت بیشتر آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
جدول 2-1: نمونه ماتریس نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید (SWOT)
خارجی
داخلی
تهدید ها
فرصت ها
نقاط ضعف
نقاط قوت
منابع انسانی
منابع مالی
تکنولوژی
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.