منبع پایان نامه ارشد درباره فرصت ها و تهدید ها و موقعیت استراتژیک

روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه:
اعتبار و روائی هر پژوهشی بستگی به روشهای آماری دارد که محقق برای رسیدن به نتایج تحقیق از آن استفاده می کند بنابراین هرتحقیق علمی دارای فرضیه ها و سوال هایی مشخصی است که یک محقق با توجه به روش های مورد تایید در پی دست یابی به پاسخی برای این فرضیه ها و سوالات است. دراین فصل به دنبال پرداختن به روش شناسی پژوهش هستیم براین اساس، توضیحاتی پیرامون روش تحقیق، روش گرد آوری اطلاعات، جامعه آماری و نمونه و روش نمونه گیری، ابزار پژوهش، روش اجرایی پژوهش وشیوه تجزیه وتحلیل داده ها ارائه می گردد.
3-2- روش پژوهش:
نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه ها و یا پاسخگوئی به سوالات توصیفی برمبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی است که قصد تدوین برنامه استراتژیک توسعه ی ورزش دانشجویی دانشگاه اصفهان بر اساس مدل swot را دارد. بر حسب روش گرد آوری اطلاعات، این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی است که به صورت موردی با بررسی وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب ورزش دانشجویی دانشگاه اصفهان در حیطه مطالعات استراتژیک انجام شده است.
3-3- روش گردآوری اطلاعات:
برای جمع آوری اطلاعات از یک سلسله مراتبی استفاده کردیم که در مرحله اول اسناد و مدارک موجود در مورد ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت، در مرحله بعد با نظرسنجی از اعضای تربیت بدنی دانشگاه اصفهان و نمونه آماری تحقیق و با استفاده از روش پرسش نامه ای اطلاعات مورد نیاز در مراحل مختلف تحقیق گرد آوری شد .لازم به ذکر است پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط چند تن ازاساتید مدیریت ورزشی و کارشناسان خبره مدیریت در حیطه ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان تایید و پایایی آن به همراه پرسش نامه عوامل درونی از طریق آلفای کرونباخ (91/0) مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایایی پرسش نامه عوامل بیرونی به تنهایی (86/0) می باشد.
3-4- جامعه آماری پژوهش:
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران، سرپرستان، مربیان، بازیکنان ملی پوش و دانشجویان ترم آخر کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه اصفهان بود.
3-5- نمونه آماری پژوهش:
ازبین جامعه آماری که شامل کلیه مدیران، سرپرستان، مربیان و … بود که تعداد 61 به عنوان نمونه انتخاب شدند.
3-6- ابزارپژوهش:
طبق گام های قبلی در این مرحله هم ازپرسشنامه های مختلفی به شرح زیر استفاده شد:
1- فرم بررسی وضعیت موجود:
این پرسش نامه جهت بررسی وضعیت موجود ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان و همچنین تهیه پیش نویس نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید ها طراحی گردید. که شامل 127 سوال در زمینه های مختلفی از جمله وضعیت نیروی انسانی، تجهیزات، وضعیت مربیان و داوران، امور مالی، روابط عمومی و …. بود. در این مرحله علاوه بر مصاحبه و بررسی اسناد موجود این پرسش نامه برای انجام نظر سنجی در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت.
2- پرسشنامه عوامل درونی :
این پرسشنامه بعد از بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرحله قبلی و نظرات کارشناسان و اساتید مدیریت، به صورت محقق ساخته طراحی گردید که شامل32گویه پنج گزینه ای بود. که میزان اهمیت هر یک از گویه ها به ترتیب از کمترین تا بیشترین مشخص شده بود (گزینه 1 کمترین اهمیت و گزینه 5 بیشترین اهمیت). بعد از اینکه چند تن از اساتید و کارشناسان مدیریت ورزشی روایی آن را تایید کردند به همراه پرسش نامه عوامل بیرونی پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (91/0a= ) تایید شد. همچنین پایایی پرسش نامه عوامل درونی به تنهایی (86/0a=) می باشد . (پیوست 1).
3- پرسش نامه عوامل بیرونی:
این پرسشنامه بعد از بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرحله قبلی و نظرات کارشناسان و اساتید مدیریت، به صورت محقق ساخته طراحی گردید که شامل 23 گویه پنج گزینه ای بود. که میزان اهمیت هریک از گویه ها به ترتیب از کمترین تا بیشترین مشخص شده بود ( گزینه 1 کمترین اهمیت وگزینه 5 بیشترین اهمیت). بعد از اینکه چند تن از اساتید و کارشناسان مدیریت ورزشی روایی آن را تایید کردند به همراه پرسش نامه عوامل درونی پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (91/0a= ) تایید شد. همچنین پایایی پرسش نامه عوامل بیرونی به تنهایی (86/0a=) می باشد . (پیوست1).
4- فرم تعیین موقعیت استراتژیک ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان:
هدف از این فرم (که براساس الگوی تعیین موقعیت دیوید) شناسایی تعیین ضریب اهمیت (وزن)، شدت عامل ؛ نمره عوامل درونی (قوت ها وضعف ها)؛ نمره عوامل بیرونی (فرصت ها و تهدید ها)؛ و در نهایت تعیین موقعیت کلی ورزش دانشجوئی از لحاظ درونی وبیرونی از جایگاه so, st , wo ,wt بود.
دراین فرم به منظور تعیین موقعیت استراتژیک ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان از پاسخ دهندگان خواسته شد که با دادن نمره به ضریب اهمیت (وزن ) و شدت عامل به تعیین این موقعیت مبادرت نمایند. (پیوست2)
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.