منبع پایان نامه ارشد درباره فرصت ها و تهدید ها و فناوری اطلاعات

4-3- توصیف مشخصات فردی تکمیل کننده پرسشنامه SWOT:
به منظورجمع آوری نظرات نمونه آماری در مورد فهرست شناسایی شده SWOT تعداد 61 نفر از اعضای فعال در ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان شناسایی شدند و مورد پرسش پژوهشگر قرار گرفتند.
شکل4 – 1: جنسیت افراد تکمیل کننده پرسشنامه SWOT
همانطورکه ملاحظه می کنید 24.59 درصد زن و 75.40 مرد هستند.
شکل 4 – 2: میزان تحصیلات افراد تکمیل کننده پرشسنامه swot
همانطور که ملاحظه می کنید 63.93 درصد لیسانس، 29.50 درصد فوق لیسانس و 6.55 درصد تکمیل کنندگان پرسش نامه ها دکترا بودند.
شکل 4-3 شغل افراد تکمیل کننده پرسشنامه swot
همانطور که ملاحظه می کنید 11.47 درصد کارمند، 83.60 درصد دانشجو و 4.91 درصد از افراد تکمیل کننده جزء هیئت علمی بودند.
4-4- تحلیل سوالات پژوهش:
4-4-1- وضعیت موجود ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان درابعاد مورد بررسی چگونه است؟
با توجه به بررسی انجام شده وضعیت کلی ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان از دیدگاه دست اندرکاران، داروان، مربیان و … ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان در مقیاس 5 ارزشی در اموری همچون مدیریت و منابع انسانی، وضعیت داوران و مربیان و زیر ساخت ها و تجهیزات در حد خوب، در امور مربوط به فناوری اطلاعات و وضعیت آموزش در حد متوسط ؛ در بخش وضعیت استعدادیابی، وضعیت تحقیقات در حد ضعیف بودند.
مدیریت و نیروی انسانی: علاوه بر اینکه ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان از اساتید مجرب برخوردار است، بازیکنان ملی پوش محصل در دانشگاه اصفهان به عنوان بازوی توانمند نیروی انسانی دانشگاه عمل می کند و در مقیاس پنج ارزشی که شامل غیر قابل قبول، ضعیف، متوسط، خوب و ایده آل بود مدیریت و نیروی انسانی ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان در حد خوب ارزیابی شد. اما در آینده نیاز به پیشرفت یشتری دارد.
زیر ساخت ها و تجهیزات: به طور کلی اداره تربیت بدنی دانشگاه اصفهان با دارای بودن دو سالن سرپوشیده و استخر سرپوشیده شنا و دو زمین چمن فوتبال در مقیاس 5 ارزشی در حد خوب ارزیابی شد اما با توجه به افزایش روز افزون پذیرش دانشجو نیاز به تجهیزات مدرن تر و بیشتر دارد.
وضعیت داوران: وضعیت داوران ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان از نظر تعداد، رده بندی داوران و کیفیت در حد خوب ارزیابی شدند.
وضعیت مربیان: وضعیت مربیان ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان از لحاظ تعداد، کیفیت و رده بندی در حد خوب گزارش شدند.
وضعیت تحقیقات: تاکنون تحقیقی در مورد برنامه استراتژیک ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان انجام نگرفته است. اما دیدگاه مسئولین ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان نسبت به علاقمندی در امر تحقیقات مثبت می باشد. به طور کلی وضعیت تحقیقات در زمینه ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان در سطح ضعیف گزارش شده است.
4-4-2- قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدید ها ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان چگونه است؟
پس از بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان و بدست آوردن نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید های ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان به منظور رتبه بندی آنها از آزمون فریدمن استفاده گردید. بنابراین در مورد هرچهار مورد (قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدید ها ) آزمون فریدمن به طور جداگانه اجرا شد.
همچنین جدول زیر بیانگر نتایج آزمون های اجرا شده است همانگونه که ملاحظه می کنید در هر چهار فهرست سطح معناداری بدست آمده از مقدار خطاهای آزمون کمتر است. بنابراین از نظر آماری بین گویه های هر یک از فهرست ها تفاوت معناداری وجود داشته است.
جدول 4-1: نتایج آزمون تجزیه و تحلیل فریدمن درهریک از فهرست های SWOT
شاخص آماری
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.