منبع پایان نامه ارشد درباره فرصت ها و تهدید ها و موقعیت استراتژیک

T2
جمع کل
در ستون سوم ماتریس، با توجه به کلیدی بودن یا عادی بودن فرصت ها و تهدید ها به ترتیب رتبه 4 یا 3 به فرصت ها و رتبه 2 یا 1 به تهدید ها اختصاص یافت. در تشخیص رتبه ها به فرصت های استثنایی رتبه 4، به فرصت های رتبه 3 به تهدید های معمول رتبه 2 و به تهدید های بحرانی رتبه 1 داده شد. از آنجا که از ماتریس عوامل خارجی برای تعیین موقعیت وتدوین استراتژی استفاده شد، به فرصت ها رتبه 3و4 و به تهدید ها رتبه 2و1داده شد.
و در ستون چهارم ماتریس، ضرایب ستون دوم و رتبه های ستون سوم برای هر یک عامل در هم ضرب شدند تا امتیاز آن عامل فرصت یا تهدید برای ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان مشخص شود. در انتهای این ستون از جمع امتیازات بدست آمده، امتیاز نهایی ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان به لحاظ برخورداری از فرصت ها و تهدیدها تعیین شد. چنانچه جمع کل امتیاز نهایی ورزش دانشجوئی در این ماتریس بیش از 5/2 می شد، بدین معنی بود که فرصت های ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان برتهدید های آن غلبه دارد و اگر این امتیاز کمتر از 5/2 می شد نشان دهنده غلبه تهدید ها بر فرصت ها ی آن بود.
3- برای ارزیابی عوامل داخلی ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان از ماتریس عوامل داخلی استفاده شد. ستون اول ماتریس شامل قوت ها و ضعف های بود که با استفاده از ضرائب و رتبه های خاص امتیاز بندی شدند تا مشخص شود ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان در مجموع به لحاظ عوامل داخلی در چه وضعیتی قرار دارد.
در ستون دوم ماتریس به این عوامل (قوت و ضعف ها ) وزن یا ضریب داده می شود. که دامنه این ضرایب از صفر (بی اهمیت ) تا 1 (بسیار مهم) می باشد. این ضریب ها نشان دهنده اهمیت نسبی آن در موفقیت ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان است. در دادن این ضرایب باید به چند نکته توجه کرد: الف: صرف نظر از اینکه آیا عوامل مورد نظر به عنوان یک نقطه قوت یا ضعف داخلی سازمان به حساب آید، باید به عواملی که دارای بیشترین اثر بر عملکرد سازمان را دارد، بالاترین ضریب را داد. ب- مجموع این ضرایب ها باید برابر یک باشد.
در ستون سوم ماتریس به هر یک از عوامل رتبه 1تا4 داده شد. نمره 1 بیانگر ضعف بحرانی، نمره 2 بیانگر ضعف معمولی، نمره 3 بیانگر قوت معمولی و نمره 4 نشان دهنده قوت عالی مورد بحث می باشد.
در ستون چهارم و پایانی مثل ارزیابی عوامل خارجی ضرایب ستون دوم و رتبه های ستون سوم برای هر عامل در هم ضرب شدند تا امتیاز آن عامل (قوت یا ضعف) برای ورزش دانشجوئی مشخص شود. در انتهای این ستون ازجمع امتیازات بدست آمده، امتیاز نهائی ورزش دانشجوئی از نظر برخورداری از قوت یا ضعف ورزش دانشجوئی مشخص شد. که ملاک ما در این مرحله هم همان 5/2 بود که اگر مجموع امتیاز نهائی در این ماتریس بیشتر باشد بدین معنی است که قوت های ورزش دانشجوئی بر ضعف های آن غلبه دارد و اگر این امتیاز کمتر از 5/2 بود نشان دهنده غلبه ضعف ها برقوت های آن بود.
4- بعد از اینکه عوامل داخلی و خارجی به طور جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفتند نوبت به ترکیب هر دو عامل داخلی و خارجی و تجزیه و تحلیل آن بود. این مرحله برای تعیین موقعیت استراتژیک ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان بود. برای تشکیل این ماتریس نمرات حاصل از ماتریس های عوامل درونی و بیرونی در امتداد افقی و عمودی قرار گرفتند تا موقعیت ورزش دانشجوئی در خانه ای های این ماتریس مشخص شود. بطوریکه بتوان استراتژی مناسبی برای آن استخراج کرد . در این ماتریس تغییرات در یک طیف و شامل قسمت قوی (از 5/2 تا 4) و قسمت ضعیف (از 1تا5/2) تعیین شدند.
5- مرحله آخر طراحی و تدوین برنامه استراتژیک مربوط به تدوین استراتژی های ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان بود که از ماتریس swot استفاده کردیم. این ماتریس دارای 9 خانه است و همانگونه که در جدول مشاهده می کنید، چهارخانه دارای عامل اصلی هستند، چهار خانه استراتژی ها را نشان می دهند و یک خانه همیشه خالی است. برای ساختن ماتریس قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدید ها ابتدا فهرستی از فرصت های خارجی، تهدیدهای خارجی، نقاط قوت و نقاط ضعف داخلی ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان در خانه های مربوطه ثبت گردید و سپس چهار مرحله زیر توسط اعضای شورای راهبردی به انجام رسید:
مرحله 1- نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان مقایسه و نتیجه در خانه “استراتژی های so ” ثبت شد.
مرحله دوم : نقاط ضعف داخلی با فرصت های خارجی موجود ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان مقایسه و نتیجه درخانه “استراتژی های wo” ثبت شد.
مرحله سوم: نقاط قوت داخلی با تهدید های خارجی موجود ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان مقایسه و نتیجه درخانه “استراتژی های st” ثبت شد.
مرحله چهار: نقاط ضعف داخلی با تهدید های خارجی موجود ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان مقایسه و نتیجه درخانه “استراتژی های wt” ثبت شد.
جدول 3-2 نمونه ماتریس نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید (swot)
نقاط قوت s
نقاط ضعف w
فرصت هاo
استراتژی ها so
استراتژی های wo
تهدیدها T
استراتژی های st
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.