منبع پایان نامه ارشد درباره دسترسی غیرمجاز و رفتار مجرمانه

ماده6ـ « هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهد شد.
الف) تغییر یا ایجاد دادههای قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانهی داده به آنها.
ب) تغییر دادهها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا تراشهها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانهی دادهها یا علائم به آنها ».
بستر انجام بزه جعل رایانهای، فضای سایبر است و فضای سایبر فضایی غیرمادی و ناملموس است که، توسط رایانهها و شبکههای رایانهای به وجود آمده است و دنیایی مجازی را در کنار دنیای واقعی ما به وجود آورده است. در واقع فضای سایبرهمان فضای مجازی بیکرانی است که، از طریق شبکههای رایانهای به هم به وجود آمده است.
داده، در لغت به معنای اطلاعات، مفروضات، دانستهها و سوابق آمده است. داده در زبان فارسی ترجمه عبارت لاتین Data است و Data جمع واژه لاتین Datum است و به معنی یک آیتم اطلاعاتی میباشد. در عمل واژه Data اغلب به عنوان اسم جمع یا اسم فرد به کار برده میشود. در اصطلاح به هرگونه اطلاعاتی که از طریق دستگاه ورودی به درون رایانه وارد میشود تا عملیاتی روی آن به اجرا در آید داده گفته میشود و جمع آن ها دادهها است، به عبارت دیگر، به اطلاعات خاصی که وارد رایانه میشوند تا پردازشی روی آنها صورت گیرد داده اطلاق میشود و به نتیجهای که حاصل پردازش بر روی دادههای خام میباشد اطلاعات گفته میشود، یعنی اطلاعات شکل تغییر یافتهی دادههاست.
به لحاظ فنی: « شبکه رایانهای در پایهترین سطح خود شامل دو کامپیوتر میباشد که، بهوسیله کابل به یکدیگر متصل شدهاند به گونهای که بتوانند از دادهها به طور مشترک استفاده نمایند ». این ارتباط در حال حاضر از طریق کابل مسی است، البته ارتباط رایانه ها با یکدیگر ممکن است از طریق کابل خطوط تلفن نباشد و از طریق؛ فیبر نوری، مایکروویو، اشعه مادون قرمز و ماهوارههای ارتباطی به هم نیز میتوان استفاده کرد.
بنابراین همهی رفتارهای پیش بینی شده در این ماده باید از رهگذر کنشهای رایانهای و دربستر رایانه و مخابرات انجام شود.
بنابراین اگر نماینده یا مدیر شخص حقوقی داده رایانهای را چاپ کند یا از روی صفحه نمایشگر رایانه عکس بگیرد و سپس بر روی کاغذ چاپ شده، تغییراتی ایجاد کند، جعل رایانهای محقق نیست و ممکن است با وجود تمام شرایط جعل سنتی باشد. همچنین انجام رفتارهای موضوع جعل رایانهای، باید به صورت غیرمجاز باشد یعنی یا اجازه نداشته و یا برخلاف قانون و قرارداد بوده است.
موضوع جعل رایانهای، داده و یا حامل داده و یا جای انباشت داده میباشد. مانند: علامت، کارت حافظه و تراشه. دادههای موضوع جعل رایانهای باید قابلیت استناد داشته باشند و به همین دلیل است که، دیگر نیازی به ایراد ضرر برای تحقق این جرم نیست و اگر زیانی حاصل شود، میتواند باعث افزایش کیفر شود. در بند الف ماده 6 قانون جرائم رایانهای دو بخش جداگانه در انجام رفتار جعل رایانهای پیش بینی شده است : اول، تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد که در واقع تغییر باید در داده های قابل استناد انجام شود و ایجاد نیز باید پدید آوردن دادهای باشد که، توانایی استناد پذیری داشته باشد. دوم، ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها. بند ب ماده 6 قانون جرائم رایانهای، تغییر دادهها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا تراشهها با ایجاد یا وارد کردن متقلبانه دادهها یا علائم به آنها را به عنوان رفتار مجرمانه برای جرم جعل رایانهای مطرح میکند. البته به نظر میرسد که رفتارهای مندرج در بند ب تفاوتی با بند الف ندارد و نیازی به آوردن بند ب نبود. لیکن برای بند ب، قانونگذار شرط استنادپذیری را بیان نکرده است. بنابراین واردکردن، تغییر، محو یا موقوفسازی داده‌های کامپیوتری یا برنامه‌های کامپیوتری که به منظور و اهداف سیاسی و اقتصادی صورت میگیرد، جعل رایانهای جعل دادههاست. در جعل رایانهای عمل ارتکابی برداده‌ها اثر میگذارد، با این تفاوت که داده، ماهیت اسناد عادی را ندارد. در خصوص عنصر روانی این جرم باید گفت، عمد مرتکب در پدید آوردن دگرگونی در دادههای قابل استناد و سایر رفتارهای مندرج در ماده، رکن روانی این ماده را تشکیل میدهد.
ب: شنود غیرمجاز
رکن قانونی این جرم ماده 2 قانون جرائم رایانهای میباشد .
ماده2ـ « هر کس به طور غیرمجاز محتوای درحال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد ».
شنود غیرمجاز، همچون دسترسی غیرمجاز ناشی از عدم رضایت دارنده واقعی یا قانونی داده یا محتوای در حال انتقال میباشد. همچنین شرط غیرقانونی بودن نیز به شرط رضایت اضافه میشود. این جرم در واقع همان تعرض به حریم ارتباطات به وسیله شنود سنتی و ضبط مکالمات تلفنی افراد را بیان میکند.
ج: دسترسی غیرمجاز
دسترسی غیرمجازعبارت است از: « رخنهی غیر قانونی به سامانهی رایانهای حفاظت شده ». رکن قانونی این بزه ماده 1 قانون جرائم رایانهای می باشد.
ماده 1: « هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سیستمهای رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد ».
دسترسی غیرمجاز در حقوق کیفری سنتی همانند با هیچ یک از جرائم نیست و جزء جرائمی است که، با پیدایش رایانه به وجود آمده و ما در بیشتر جرائم رایانهای است. البته ،شاید بتوان گفت که، این جرم با هتک حرمت منزل یا ورود با قهر و غلبه به ملک دیگری موضوع ماده 694 ق.م.ا در حقوق کیفری سنتی همسان است . لیکن تفاوتی که با هم دارند این است که، در جرم موضوع ماده 694 ق.م.ا مصوب 1370 نیازی نیست که، منزل یا مسکن بسته یا حفاظت شده باشد و صرف ورود همراه با عنف و تهدید به منزل یا مسکن دیگری برای تحقق جرم کافی است. اما در بزه دسترسی غیرمجاز لازم است که سامانه رایانهای ویژگی حفاظت شدگی را داشته باشد.
دسترسی و بهره مندی از رایانه یا داده دیگری با شرط حفاظت سامانه به وسیله تدابیر امنیتی که در واقع دسترسی درمعنای خاص آن یعنی هک یا رخنهگری میباشد، رفتار مرتکب در این بزه را تشکیل میدهد.
شیوههای دسترسی بسیار گوناگون هستند و هر روز نیز شیوههای جدیدتری پیدا میشوند. شیوه باید به طور فنی و نرمافزاری باشد نه به صورت گفتاری و فریب دادن دیگری و بعد به دستآوردن رمز عبور سامانه او .
دسترسی رفتاری است که، از سوی قانونگذار باز داشته شده است و مرتکب با انجام رفتار، این نهی قانونگذار را نادیده میگیرد. بنابراین دسترسی به صورت فعل است و نه ترک فعل.
در ضمن این جرم از جمله جرائم مطلق است و نیازی به نتیجه ندارد. یعنی، صرف دسترسی پیدا کردن به دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم است.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.