منبع پایان نامه ارشد درباره برنامه های اجرایی و بررسی عوامل داخلی

2- تحلیل استراتژیک برای شناسایی و اولویت بندی مسائل اصلی
3- طراحی استراتژی های اصلی برای مقابله با مسائل اصلی
4- تدوین یا به روز کردن چشم انداز، رسالت و ارزش ها
5- تدوین برنامه های اجرایی
6- ثبت مسائل، اهداف، استراتژی ها یا برنامه ها، چشم انداز یا رسالت، برنامه های اجرائی در سند برنامه استراتژیک
7- تدوین سند برنامه عملیاتی ( تقسیم برنامه استراتژیک به برنامه های سالیانه مجزا)
8- تنظیم و تشخیص بودجه سالیانه
9- اجرای فعالیت های سالیانه
10 – دریافت بازخورد، بررسی ارزیابی و به روز کردن سند برنامه استراتژیک (دفتر مدیریت و توسعه ورزش کشور ،1385).
مدل دیوید
این مدل (موسوم به الگوی جمع مدیریت استراتژیک) شامل مراحل زیر است:
1- تعیین ماموریت سازمان:
2- بررسی عوامل خارجی: هدف از این مرحله شناسایی متغیرهای اصلی ای هست که سازمان باید در برابرآنها واکنش عملی نشان دهد مانند عوامل اثرگذار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بوم شناختی، سیاسی و دولتی.
3- بررسی عوامل داخلی:
فرآیند ارزیابی عوامل داخلی درست موازی با مرحله بررسی عوامل داخلی صورت می گیرد. در این مرحله اطلاعاتی درباره مدیریت، بازاریابی، امور مالی، سیستم اطلاعات رایانه، تحقیق و توسعه و منابع انسانی گرد آوری می شود و ازاین طریق به شناسایی مهمترین نقاط قوت و ضعف سازمان مبادرت می گردد.
4- تعیین اهداف بلند مدت: این اهداف به صورت کمی، قابل سنجش، واقعی، قابل درک، چالش گر و قابل دستیابی تدوین می شوند و با اهداف و واحد های سازمانی سازگاری دارند و معمولا برای یک دوره زمانی 3- 5 ساله تنظیم می شوند.
5- تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی ها که در سه مرحله به شرح زیرصورت می گیرد:
الف – مرحله ورودی: اصلاعات اصلی مورد نیاز برای تدوین استراتژی ها با استفاده از ماتریس های ارزیابی عوامل خارجی، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس بررسی رقابت مشخص می شود.
ب- مرحله مقایسه: دراین مرحله به انواع استراتژی ها امکان پذیر توجه می شود و بین عوامل اصلی داخلی و خارجی سازمان نوعی توازن و تعادل برقرار می گردد.
ج- مرحله تصمیم گیری: انواع استراتژی های قابل اجرا با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراژیک کمی، به شیوه ای عینی وبدون اعمال نظر شخصی ارزیابی می شود.
6- تعیین اهداف سالیانه و سیاست ها: اهداف سالیانه به عنوان رهنمودهایی، برای عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرند که فعالیت ها وتلاش های اعضای سازمان را در مسیری مشخص هدایت کنند. سیاست ها عبارت از رهنمودها، رویه ها و شیوه های مدیریتی برای تقویت کارها هستند به گونه ای که سازمان بتواند به اهداف تعیین شده دست یابد.
7- تخصیص منابع: یکی از فعالیت هایی است که اجرای استراتژی را امکان پذیر می سازد و در آن منابع بر اساس اولویت هایی که بوسیله اهداف سالانه تعیین شده اند، تخصیص می یابند.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.