منبع پایان نامه ارشد درباره برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی استراتژی

3- اعمال سیاست های مشتری مداری وتوجه به نیازها و تمایلات ورزشی دانشجویان درتدوین برنامه
3-1
تهیه برنامه سالیانه وترمی فعالیت های ورزشی فوق برنامه دانشگاه اصفهان
3-2
نظرسنجی و نیاز سنجی ورزشی ازدانشجویان دانشگاه اصفهان
3-3
ایجاد صندوق پیشنهادات و انتقادات از فعالیت های ورزشی و امکانات
3-4
پیش بینی مدیریت شکایات دانشجویان نسبت به فعالیت های ورزشی
3-5
جهت دهی فعالیت های ورزشی دانشگاه مطابق با تعاملات و نیازهای دانشجویان
استراتژی ” تقویت حضور دانشجویان در عرصه های مختلف ” از ترکیب قوت های ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان یعنی وجود اماکن و فضاهای ورزشی مناسب، دسترسی آسان دانشجویان به اماکن ورزشی، وجود مدیران متخصص و با تجربه و آشنا به امور ورزشی و استفاده از توان و نیروی دانشجویان ملی پوش در جهت توسعه ورزش دانشجوئی حاصل گردید. این استراتژی با موضوعاتی همچون فراهم کردن محیط رشد و بالندگی برای استعداد های خلاق دانشجویان در بیانیه رسالت همخوانی دارد.
استراتژی “توسعه زیر ساخت های ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان” از ترکیب قوت های دسترسی آسان دانشجویان به اماکن ورزشی و وجود اماکن و فضاهای ورزشی مناسب و با فرصت های افزایش تعداد رویدادهای ورزشی کشور و فرصت حضور دانشجویان در مسابقات رسمی؛ دید مثبت مسئولین بلند پایه کشور و روسای دانشگاه ها نسبت به ورزش دانشجوئی؛ تاکید تعالیم دینی به امر پرداختن به ورزش و اهمیت از سوی مسئولین و قوانین و مقررات حمایتی از ورزش دانشجوئی در برنامه چهارم توسعه مطابقت دارد.
استراتژی ” توسعه تعاملات مدیریتی ورزش دانشگاه اصفهان با سازمان های ورزش کشور ” از ترکیب قوت های کسب عناوین متعدد و قابل توجه در مسابقات منطقه ای و کشوری، وجود مدیران متخصص، باتجربه و آشنا به امور ورزشی، وجود رشته تربیت بدنی ودانشکده تربیت بدنی با تهدید های دخالت منابع قدرت خارج از حوزه ورزشی دانشگاه در بخش ورزش دانشجوئی؛ ضعف ورزش دانش آموزی به عنوان سنگ بنای ورزش دانشجوئی؛ عدم هماهنگی لازم بین بخش های مختلف آموزش عالی کشور حاصل گردید.
استراتژی “ارتقاء مدیریت منابع انسانی با تاکید برجذب، حفظ و توسعه ” از ترکیب قوت های وجود مدیران متخصص، باتجربه و آشنا به امور ورزشی، وجود ورزشکاران با سطح خوب فعالیت ورزشی دربین دانشجویان شاغل به تحصیل، اعزام تیم های دختران و پسران به رقابت های داخلی و خارجی با تهدید های کمبود انگیزه لازم و بی حوصلگی و دلزدگی دانشجویان برای شرکت مستمر در فعالیت های ورزشی؛ ضعف ورزش دانش آموزی به عنوان سنگ بنای ورزش دانشجوئی مطابقت دارد.
استراتژی “جلب و جذب حمایت های دولتی و خصوصی به منظور توسعه ورزش دانشجوئی” از ترکیب قوت های وجود مدیران متخصص، با تجربه و آشنا به امور ورزشی و وجود رشته تربیت بدنی و دانشکده تربیت بدنی در دانشگاه اصفهان با تهدید های گسترش بی رویه پذیرش دانشجویان تربیت بدنی واختصاص کم امکانات ورزشی فوق برنامه به آنها، دخالت منابع قدرت خارج از حوزه ورزشی دانشگاه در بخش ورزش دانشجوئی، کمبود تبلیغات در زمینه ورزش دانشجوئی، افزایش هزینه سیستم های گرمایشی و سرمایشی اماکن ورزشی مطابقت دارد.
استراتژی ” بازنگری و ایجاد تحول درنحوه اجرای واحد های عمومی 1و2درجهت تحقق اهداف ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان ” که از ترکیب ضعف های عدم تناسب ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی اداره تربیت بدنی با گستردگی وظایف و حجم عملیات اجرائی، عدم حمایت مناسب (مادی) ازمربیان شاغل در اداره تربیت بدنی، عدم ترویج منابع دانش افزایی به روز برای مربیان، داوران و داتنشجویان، عدم تشویق و پاداش نامناسب جهت قدردانی از دانشجویان شرکت کننده در ورزش فوق برنامه، نبود نظام مستمر نظارت و ارزیابی برنامه ها و فعالیت های تربیت بدنی و اجرای آن در دانشکده های و گرو های آموزشی، کم توجهی به نیازها و علایق ورزشی دانشجویان در تدوین برنامه های ورزشی، عدم استفاده موثر از واحد های عمومی 1و2 در پیشبرد اهداف ورزش دانشجوئی با فرصت های حمایت مدیران و وجود آئین نامه های ادامه تحصیل قهرمانان ملی، وجود فرهنگ ورزش و جذابیت در بین دانشجویان جوان، دید مثبت مسئولین بلند پایه کشور و روسای دانشگاه ها نسبت به ورزش دانشجوئی و افزایش تعداد رویداد های ورزشی کشور و فرصت حضور دانشجویان در مسابقات رسمی مطابقت دارد.
استراتژی ” توسعه برنامه ها وفعالیت های ورزش های همگانی دردانشگاه اصفهان ” از ترکیب ضعف های عدم برگزاری کلاس های داوری، مربیگری و بازاموزی، عدم اعزام به دوره های آموزشی تکمیلی خارج از دانشگاه، عدم استفاده صحیح ومناسب از مسئولین متخصص درحوزه ورزش دانشجوئی، ضعف امکانات و تجهیزات مناسب برای استعداد یابی با فرصت های وجود استعداد های سرشار دانشجوئی، دید مثبت مسئولین مطابقت دارد .
استراتژی ” احداث اماکن ورزشی با اولویت دختران ” از ترکیب ضعف های عدم تصویب بودجه و منابع مالی کافی در جهت توسعه و رشد ورزش دانشجوئی، عدم تناسب ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی اداره تربیت بدنی با گستردگی وظایف و حجم عملیات اجرائی با فرصت های قوانین و مقررات حمایتی از ورزش دانشجوئی در برنامه چهارم توسعه، تاکید تعالیم دینی به امر پرداختن به ورزش و اهمیت آن از سوی مسئولین دید مثبت مسئولین بلند پایه کشور و روسای دانشگاه ها نسبت به ورزش دانشجوئی مطابقت دارد.
استراتژی ” اعمال سیاست های مشتری مداری وتوجه به نیازها و تمایلات ورزشی دانشجویان درتدوین برنامه ” از ترکیب ضعف های فقدان نظام آماری و برنامه ریزی استراتژیک در ساختار تربیت بدنی دانشگاه، نبود نظام مستمر نظارت و ارزیابی برنامه ها و فعالیت های تربیت بدنی و اجرای آن در دانشکده ها و گروه های آموزشی، عدم تناسب ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی اداره تربیت بدنی با گستردگی وظایف و حجم عملیات اجرائی با تهدید های حاکمیت رویکرد درآمد زایی اماکن ورزشی فوق برنامه و عدم هماهنگی لازم بین بخش های مختلف آموزش عالی کشور مطابقت دارد.
استراتژی ” ایجاد واجرای برنامه استراتژیک ورزش دانشجوئی درسطح کل دانشگاه اصفهان ” از ترکیب ضعف های عدم ترویج منابع دانش افزایی به روز برای مربیان، داوران و دانشجویان، کم توجهی به نیازها وعلایق ورزشی دانشجویان در تدوین برنامه های ورزشی تقدم نگاه قهرمانی نسبت به ورزش همگانی در ورزش دانشجوئی با تهدید های کمبود انگیزه لازم و بی حوصلگی و دلزدگی دانشجویان برای شرکت مستمر در فعالیت های ورزشی افزایش میزان گرایش به تفریحات ناسالم در میان جوانان مطابقت دارد.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.