منبع پایان نامه ارشد درباره برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی استراتژی

7- تدوین اهداف بلند مدت ورزش دانشجویی دانشگاه اصفهان
8- تدوین استراتژیهای ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان
9- تدوین برنامه های اجرایی ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان
برای گردآوری اطلاعات، از بررسی مستندات، مطالعه ادبیات و پیشینه و نظر سنجی از دینفعان و فعالان حیطه برنامه ریزی استراتژیک ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان استفاده شد.
در بخش نظر سنجی از جامعه مورد نظر، تعداد61 نفر از بین کارکنان اداره تربیت بدنی، بازیکنان تیم های ملی مشغول به تحصیل در دانشگاه اصفهان، اساتید دانشگاه اصفهان و… مورد پرسش قرارگرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از طریق نظر سنجی از پرسش نامه های عوامل درونی و بیرونی(a=./91) و همچنین فرم های بررسی وضعیت موجود، تعیین ارزش های محوری، بیانیه رسالت، بیانیه چشم انداز،اهداف بلند مدت،تعییین موقعیت استراتژیک و تعیین استراتژی های ورزش دانشجوئی استفاده شد.
برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از شاخص های فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، رسم جداول و نمونه ها، و در بخش آمار استنباطی از آزمون فریدمن برای رتبه بندی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدید ها، ارزش های محوری، اهداف بلند مدت؛ و در تحلیل استراتژیک از ماتریس عوامل داخلی برای مقایسه قوت ها و ضعف ها نسبت به هم، از ماتریس عوامل خارجی برای مقایسه فرصت ها و تهدید ها نسبت به هم، از ماتریس درونی و بیرونی برای تعیین موقعیت استراتژیک و از تحلیل swot، برای تعیین استراتژی های so ,wo,st,wt استفاده شد. نمره های هر یک از عوامل در ماتریس فوق، با ضرب نمودن ضریب اهمیت (وزن) هر عامل در شدت آن عامل (رتبه) محاسبه گردید. به گونه ای که مجموع ضرایب اهمیت عوامل درونی برابر با عدد یک و مجموع ضرایب اهمیت عوامل بیرونی نیز برابر با عدد یک باشد. برای رتبه ها نیز، اعداد 3 و4 برای فرصت ها و قوت ها؛ و اعداد 1و2 برای تهدید ها و ضعف ها در نظر گرفته شد.
در مجموع پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، تجزیه و تحلیل آنها و مطرح شدن موضوعات استراتژیک، برنامه استراتژیک ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان تدوین شد. که در ادامه به طور مجزا به توضیح و تفسیر یک یک می پردازیم.
5-3- بحث و نتیجه گیری:
یافته های پژوهش نشان داد که ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان از قوت هایی همچون وجود اماکن و فضاهای ورزشی مناسب، وجود ورشکاران با سطح خوب فعالیت ورزشی در بین دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه، دسترسی آسان دانشجویان به اماکن ورزشی، وجود مدیران متخصص، باتجربه و آشنا به امور ورزشی، وجود رشته تربیت بدنی و دانشکده تربیت بدنی در دانشگاه اصفهان، استفاده از توان و نیروی دانشجویان ملی پوش درجهت توسعه ورزش دانشجوئی برخوردار است .
قوت ها عبارتند از فعالیت های مثبت و منابع مفید ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان که با بررسی اسناد و مدارک و نظر سنجی از مسئولان ونمونه آماری مشخص می شود.
همچنین یافته های پژوهش نشان داد که ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان دارای ضعف هایی همچون عدم برگزاری کلاسهای داوری و مربیگری و … ؛ نداشتن بانک اطلاعاتی مخصوص ورزش و تربیت بدنی؛ عدم استفاده صحیح و مناسب از مسئولین متخصص در حوزه ورزش دانشجوئی؛ عدم وجود حمایت کنندگان مالی؛ ضعف امکانات و تجهیزات مناسب استعداد یابی؛ عدم ثبات مدیریت دراداره تربیت بدنی؛ نبود شاخص های استاندارد در اماکن ورزشی؛ نبود استراتژی مدون برای ورزش دانشجوئی؛ کمبود بودجه دانشگاه در بخش ورزش؛ ضعف آزمایشگاهای ورزشی در دسترس برای دانشجویان؛ فقدان نظام آماری و برنامه ریزی استراتژیک در ساختار تربیت بدنی؛ کم توجهی به نیازها و علایق ورزشی دانشجویان در تدوین برنامه های ورزشی؛ نبود نظام مستمر نظارت و ارزیابی برنامه ها و فعالیت های تربیت بدنی و اجرای آن در دانشکده های و گروه های آموزشی؛ عدم ترویج منابع دانش افزایی به روز برای مربیان؛ داوران و دانشجویان؛ عدم حمایت مناسب (مادی) از مربیان شاغل در اداره تربیت بدنی؛ عدم تناسب ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی اداره تربیت بدنی با گستردگی وظایف و حجم عملیات اجرائی؛ عدم تصویب بودجه و منابع مالی کافی در جهت رشد و توسعه ورزش دانشجوئی روبرو هست.
ضعف عبارتند از یک کاربرد ناموفق از یک شایستگی یا عدم بهره برداری از یک عامل کلیدی است که رقابت پذیری حرکت را کاهش می دهد.
یافته های پژوهش نشان داد که ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان از فرصت هایی همچون افزایش تعداد رویدادهای ورزشی کشور و فرصت حضور دانشجویان در مسابقات رسمی؛ همگن بودن جمعیت ورزش دانشجوئی؛ وجود استعداد های سرشار دانشجوئی؛ دید مثبت مسئولین کشور و روسای دانشگاه ها نسبت به ورزش دانشجوئی؛ وجود فرهنگ ورزش و جذابیت در بین دانشجویان جوان؛ حمایت مدیران و وجود آئین نامه های ادامه تحصیل قهرمانان ملی در دانشگاه اصفهان برخوردار است.
فرصت یک حالت خارجی است که می تواند بصورت مثبت بر پارامترهای حرکت تاثیر گذاشته ومزیتی را که ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است بهبود بخشد.
یافته های پژوهش نشان داد که ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان با تهدید هایی همچون زندگی ماشینی و غیر فعال دانشجویان؛ افزایش قیمت تجهیزات و لوازم ورزشی؛ افزایش هزینه سیستم های گرمایشی و سرمایشی اماکن ورزشی؛ افزایش هزینه نگهداری سالن های سرپوشیده؛ عدم هماهنگی لازم بین بخش های مختلف آموزش عالی کشور؛ حاکمیت رویکرد درآمد زایی اماکن ورزشی فوق برنامه؛ کمبود انگیزه لازم و بی حوصلگی و دلزدگی دانشجویان برای شرکت مستمر در فعالیت های ورزشی؛ ضعف ورزش دانش آموزی به عنوان سنگ بنای ورزش دانشجوئی؛ افزایش میزان گرایش به تفریحات ناسالم؛ دخالت منابع قدرت خارج از حوزه ورزشی دانشگاه دربخش ورزش دانشجوئی؛ پررنگ بودن جنبه های ورزش قهرمانی در برابر ورزش همگانی در جامعه رسانه ها؛ گسترش بی رویه پذیرش دانشجویان تربیت بدنی و اختصاص کم امکانات ورزشی فوق برنامه به آنها؛ شایعات بی اساس در خصوص وضعیت دانشگاه و ورزش مواجه می باشد.
تهدید ها: یک تهدید یک حالت خارجی است که می تواند بصورت منفی بر پارامترهای عملکردی حرکت تاثیر گذاشته و مزیتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را کاهش دهد.
براساس یافته های پژوهش بیانیه رسالت ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان تحت عنوان “اداره کل تربیت بدنی دانشگاه اصفهان برآن است تا با فراهم بودن (امکانات و تجهیزات و بهره گیری از نیروهای متخصص و آخرین فناوری روز جهان) ضمن تربیت و آموزش نیروهای متعهد و متخصص و جلب مشارکت فعال آحاد دانشجویان و سایر بخش های دانشگاهی با تکیه بر تعهد و وجدان کاری، ایثار و ازخودگذشتگی، صداقت و خلاقیت، عدالت محوری و مهرورزی، نظم و قانون مداری، مشارکت جوئی و مسئولیت پذیری در راستای تحقق ” جامعه دانشجوئی سالم و اعتلای کرامت انسانی پشتوانه توسعه پایدار در امر ورزش ” گام بردارد .
بیانیه رسالت عبارت است از فلسفه وجودی و رسالتی که ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان در قبال مخاطبان خویش در سطح دانشگاه دارد که بر اساس مطالعه ادبیات بیشینه، نظرات نخبگان و اعضای شورای راهبردی تدوین می شود.
بر اساس یافته های پژوهش، بیانیه چشم انداز ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان قصد دارد به دانشگاهی شاخص در زمینه فراهم کردن محیط رشد و بالندگی برای استعداد های خلاق دانشجویان، شکوفایی تولید علم و پژوهش، تحقق جایگاه ارزشمند و متعالی انسان جستجوگر، پرچمدار نظریه های علمی براساس مبانی و ارزشهای فرهنگی – دینی تبدیل شود.
چشم انداز عبارت است از خواسته های آتی و تصویر مطلوب ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان در یک افق زمانی بلند مدت که بر اساس اطلاعات حاصل از وضعیت موجود، مطالعه ادبیات بیشینه، برنامه های بلند مدت و نظرات اعضای شورای راهبردی تدوین می گردد.
طبق یافته های پژوهش، ارزش های محوری ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان عبارتند از: شایسته سالاری، تعهد گرایی رعایت شئون دانشگاهی، نوآوری در فعالیت های آموزشی و پژوهشی، توجه به کیفیت در کلیه فعالیت ها، رعایت موازین و ارزشهای اخلاقی با تاکید به سیره رضوی، تاکید بر روحیه کار گروهی، مشارکت کارکنان در برنامه ریزی و تصمیم گیری ها، وظیفه شناسی و اعتماد سازمانی.
بر اساس داده های پژوهش و تحلیل swot در مجموع 11 استراتژی برای ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان تدوین گردید که در این قسمت به بحث و نتیجه گیری در مورد آنها پرداخته می شود.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.