منبع پایان نامه ارشد درباره برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی استراتژی

1- زندگی ماشینی و غیر فعال دانشجویان
2- افزایش قیمت تجهیزات و لوازم ورزشی
3- افزایش هزینه سیستم های سرمایشی و گرمایشی اماکن ورزشی
4- افزایش هزینه نگهداری سالن های سرپوشیده
5- کمبود تبلیغات درزمینه ورزش دانشجویان
1- احداث اماکن ورزشی با اولویت دختران
2- ایجاد واجرای برنامه استراتژیک ورزش دانشجوئی درسطح کل دانشگاه اصفهان
3- اعمال سیاست های مشتری مداری و توجه به نیازها و تمایلات ورزشی دانشجویان درتدوین برنامه
فصل 5
بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه:
در این فصل ابتدا خلاصه ای از فصول پژوهش بیان می شود و سپس به مواردی همچون بحث و نتیجه گیری در مورد یافته ها و نتایج حاصل از پژوهش، مقایسه با مبانی نظری و ادبیات پیشینه، پیشنهادات برخاسته از پژوهش و نیز پیشنهادات برای پژوهش های آتی پرداخته می شود.
5-2- خلاصه پژوهش :
برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تلاش های آن برای رسیدن به رسالت و اهداف بلند مدت، با توجه به امکانات و محدودیت های درونی و بیرونی هر سازمان . در این فرآیند، قوت ها و ضعف های داخلی و فرصت ها و تهدید ها بیرونی سازمان (تحلیل swot) شناسایی می شوند و با توجه به ماموریت سازمان، اهداف بلند مدت برای آن تدوین می گردد و برای دست یابی به این اهداف، از بین گزینه های استراتژیک اقدام به انتخاب استراتژی هایی می شود که با تکیه بر قوت ها و با بهره گیری از فرصت ها، ضعف ها از بین می رود و از تهدید ها پرهیز شود تا در صورت اجرای صحیح برنامه، باعث موفقیت سازمان گردد ( شهاب فر،1388).
امروزه همه نهاد ها و سازمان ها ورزشی و غیر ورزشی در معرض تغییر و تحولات محیطی بسیاری قرار دارند و با مسائل پیچیده ای دست به گریبانند.
همچنین کشورهای در حال توسعه به واسطه تحولات جهانی با مسائلی همچون کاهش شدید کمک های دولتی به بخش ورزش، نداشتن برنامه های منسجم، ضعف ارتباطات و فقدان فرآیندی برای جذب مشارکت دیگران در سازمان های ورزشی مواجه شده اند که این موضوع باعث محدودیت هایی در رشد و توسعه ی ورزش آنها شده است. این مسائل حاکی از آن است که سازمان های ورزشی برای مقابله با این تغییرات، باید به فکر چاره ای باشند. در این راستا بسیاری از سازمان های ورزشی به استفاده از برنامه ریزی استراتژیک روی آورده اند. با این اوصاف، ضرورت تدوین چنین برنامه ای برای ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان نیز احساس شد. به طور کلی این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای این سوالات بود که ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان در چه موقعیتی قرار دارد؟ قصد دارد به چه موقعیتی دست یابد؟ و چگونه می تواند به آن موقعیت دست یابد؟ بدین منظور پس از هماهنگی های اولیه با مسئولین ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان، مبادرت به انجام این کار گردید. برای دست یابی به هدف کلی پژوهش اهداف اختصاصی زیر دنبال گردید:
1- ارزیابی وضعیت موجود ورزش دانشجویی دانشگاه اصفهان در ابعاد مورد بررسی
2- شناسایی تهدید ها و فرصت ها (محیط خارجی) و قوت ها و ضعف ها (محیط داخلی) حاکم بر ورزش دانشجویی دانشگاه اصفهان
3- تعیین موقعیت استراتژیک ورزش دانشجویی دانشگاه اصفهان
4- تدوین بیانیه رسالت ورزش دانشجویی دانشگاه اصفهان
5- تدوین بیانیه چشم انداز ورزش دانشجویی دانشگاه اصفهان
6- تعیین ارزش های محوری ورزش دانشجویی دانشگاه اصفهان
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.