منبع مقاله درمورد مقایسه و عملکرد

شکل 4-7- مقایسه میانگین اثر کود ازت بر تعداد چتر در بوته گیاه زیره سبز……………………………………………….41 شکل 4-8- مقایسه میانگین اثر فاصله کشت بر تعداد چتر در بوته گیاه زیره سبز………………………………………….42
شکل 4-9- مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله ردیف کشت و کود ازت بر تعداد چتر در بوته گیاه زیره سبز……43
شکل 4-10- مقایسه میانگین اثر کود ازت بر تعداد دانه در بوته گیاه زیره سبز……………………………………………….44
شکل 4-11- مقایسه میانگین اثر فاصله کشت بر تعداد دانه در بوته گیاه زیره سبز………………………………………….44
شکل 4-12- مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله ردیف کشت و کود ازت بر تعداد دانه در بوته گیاه زیره سبز….45
شکل 4-13- مقایسه میانگین اثر کود ازت بر وزن هزار دانه گیاه زیره سبز…………………………………………………..46
شکل 4-14- مقایسه میانگین اثر فاصله ردیف کشت بر وزن هزار دانه زیره سبز……………………………………………46
شکل 4-15- مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله ردیف کشت و کود ازت بر وزن هزار دانه زیره سبز…………….47
شکل 4-16- مقایسه میانگین اثر کود ازت بر عملکرد دانه در هکتار گیاه زیره سبز…………………………………………48
شکل 4-17- مقایسه میانگین اثر فاصله ردیف کشت بر عملکرد دانه در هکتار گیاه زیره سبز…………………………..48
شکل 4-18- مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله ردیف کشت و کود ازت بر عملکرد دانه در هکتار زیره سبز….49
شکل 4-19- مقایسه میانگین اثر کود ازت بر درصد اسانس گیاه زیره سبز……………………………………………………..50
شکل 4-20- مقایسه میانگین اثر کود ازت بر عملکرد اسانس گیاه زیره سبز………………………………………………….50
شکل 4-21- مقایسه میانگین اثر فاصله ردیف کشت بردرصد اسانس گیاه زیره سبز……………………………………….51
شکل 4-22- مقایسه میانگین اثر فاصله ردیف کشت بر عملکرد اسانس گیاه زیره سبز………………………………….51
شکل 4-23- مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله ردیف کشت و کود ازت بر درصد اسانس گیاه زیره سبز………52
شکل 4-24- مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله ردیف کشت و کود ازت بر عملکرد اسانس گیاه زیره سبز……52
شکل 4-25- مقایسه میانگین اثر کود ازت بر درصد روغن گیاه زیره سبز……………………………………………………..63
شکل 4-26- مقایسه میانگین اثر فاصله ردیف کشت بر درصد روغن گیاه زیره سبز………………………………………63
شکل 4-27- مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله ردیف کشت و کود ازت بر عملکرد اسانس گیاه زیره سبز……64
شکل 4-28- مقایسه میانگین اثر کود ازت بر درصد روغن گیاه زیره سبز……………………………………………………..64
شکل 4-29- مقایسه میانگین اثر فاصله ردیف کشت بر عملکرد روغن گیاه زیره سبز……………………………………65
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.