منبع مقاله درمورد مقایسه و عملکرد

شکل (4-22)، مقایسه میانگین اثر فاصله کاشت بر عملکرد اسانس گیاه زیره سبز

شکل (4-23)، مقایسه میانگین اثرات متقابل کود ازت و فاصله کاشت بر درصد اسانس گیاه زیره سبز

شکل (4-24)، مقایسه میانگین اثرات متقابل کود ازت و فاصله کاشت بر عملکرد اسانس گیاه زیره سبز
4-8- اجزاء تشکیل دهنده اسانس
عملیات تجزیه آماری بر روی اجزای تشکیل دهنده اسانس گیاه زیره سبز انجام نشد، بدین علت که نمونه‌های اسانس تکرارهای مختلف جهت تجزیه با دستگاه GC و GC-MSبا یکدیگر مخلوط شدند و عملا تکراری جهت انجام این تجزیه‌ها وجود نداشت. نتایج آنالیز ترکیبات اسانس تیمارهای مختلف کود ازت و فاصله کاشت نشان می‌دهد که این تیمارها بر اجزاء تشکیل دهنده اسانس زیره سبز مؤثر هستند. در این تحقیق 6 ترکیب شناسایی شده است که به ترتیب گاما- ترپینن، کومین الکل و کومینیک آلدئید بیشترین اجزاء تشکیل دهنده اسانس می‌باشند (جدول 4- 17).
4-8-1- گاما- ترپینن
مشاهدات نشان می‌دهد، میزان گاما- ترپینن در تیمار 150 کیلوگرم کود ازت در هکتار و فاصله کشت 30 سانتی‌متر حداکثر ( 23/27 درصد) بود (جدول 4- 16) و کمترین میزان گاما- ترپینن (18/19 درصد) در تیمار شاهد کود ازت و 40 سانتی‌متر فاصله کشت حاصل شد (جدول 4-7 )
4-8-2- کومین الکل
مقایسه مشاهدات نشان می‌دهد، بیشترین کومین الکل (75/25 درصد) در تیمار 50 کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله ردیف کشت 20 سانتی‌متر بدست آمد (جدول 4- 8 ). کمترین میزان کومین الکل ( 8/18 درصد) متعلق به تیمار 50 کیلوگرم در هکتار ازت و فاصله ردیف کشت 40 سانتی‌متر بود (جدول 4- 10).
4-8-3- کومینیک آلدئید
مشاهدات نشان داد، کومینیک آلدئید در تیمار 50 کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله ردیف کشت 20 سانتی‌متر بیشترین ( 72/21 درصد) ( جدول 4-8) و در تیمار 100 کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله ردیف کشت 30 سانتی‌متر کمترین مقدار ( 66/14 درصد) بود (جدول 4-12).
4-8-4-بتا- پینن
میزان بتا- پینن در تیمار شاهد کود ازت و فاصله کشت 30 سانتی‌متر بیشترین (99/11 درصد) ( جدول 4-6) و در تیمار50 کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کشت 20 سانتی‌متر کمترین مقدار (31/7 درصد) بود (جدول 4- 8 ).
4-8-5- پی – سیمن
مشاهدات نشان داد، پی – سیمن در تیمارشاهد کود ازت و فاصله کشت40 سانتیمتر بیشترین میزان ( 57/10 درصد) ( جدول 4-7) و تیمار 50 کیلوگرم در هکتار کود ازت و 20 سانتی‌متر فاصله کشت (9 درصد) کمترین میزان (46/7 درصد) بدست آمد (جدول 4-8).
4-8-6- سافرانال
میزان سافرانال در تیمار 50 کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کشت 20 سانتی‌متر بیشترین (35/10 درصد) (جدول 4-8) و در تیمار150 کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کشت 30 سانتی‌متر کمترین مقدار (11/7 درصد) بود (جدول 4- 15).
جدول (4- 5 )، اجزاء متشکله اسانس گیاه زیره سبز در تیمار بدون کود ازت و فاصله کشت 20 سانتی‌متر
شماره ردیف ترکیبات درصد ترکیبات

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.