منبع مقاله درمورد دانشکده بهداشت و برنامه ریزی

تاریخ دو برگچه ای شدن 13 فروردین ماه
تاریخ چهار برگچه ای شدن 17فروردین ماه
3-10- استخراج اسانس
استخراج اسانس در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی فردوسی مشهد توسط دستگاه کلونجر انجام شد (شکل 3-4). به این منظور 30 گرم از نمونه‌های خشک شده گیاهی در 600 سی سی آب مقطر به مدت 4 ساعت توسط دستگاه کلونجر حرارت داده شد و بازده اسانس در تیمارهای مختلف اندازه‌گیری شد. مقدار و اجزای تشکیل دهنده اسانس نیز با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی بررسی شد.
3-11- تجزیه اسانس
به منظور جداسازی و شناسایی ترکیبات اسانس از دستگاه کروماتوگرافی گازی در آزمایشگاه شیمی دانشگاه آزاد دامغان (شکل 3-5) و کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی در آزمایشگاه دانشکده بهداشت دامغان استفاده شد (شکل 3-6).
نمونه های آماده شده به دستگاه کروماتوگرافی تزریق شدند و مناسب‌ترین برنامه ریزی دمایی ستون برای جداسازی کامل ترکیب‌های اسانس بدست آمد. سپس اسانس‌ها بسته به مقدار اسانس توسط ان هگزان رقیق شده و به مقدار 2/0 میکرو لیتربه دستگاه گاز کروماتوگراف متصل به طیف نگار جرمی نیز ترزیق شده و طیف جرمی ترکیب‌ها بدست آمد.
3-12- استخراج روغن
استخراج روغن در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی فردوسی مشهد توسط دستگاه سوکسله (شکل3-7 ) و رفع حلال روغن توسط دستگاه روتاری انجام شد (شکل 3-8 ).
میزان روغن بذور نیز بررسی شد. به این منظور از دستگاه سوکسله استفاده شد. بازده و عملکرد روغن در هکتار محاسبه گردید. جهت روغن گیری 15 گرم از بذور آسیاب شده با 400 سی سی اِن هگزان به مدت 3 ساعت توسط دستگاه سوکسله حرارت داده شد، سپس با استفاده از دستگاه روتاری حلال جدا گردید و بازده روغن در تیمارهای مختلف اندازه گیری شد.
3- 13- اندازه گیری عناصر غذایی
اندازه گیری عناصر غذایی شامل ازت، فسفر، پتاس در آزمایشگاه خاک، آب و گیاه شرکت کاوندیش نیشابور انجام گردید.
3-13-1- اندازه گیری میزان ازت در گیاه
برای اندازه گیری ازت کل در گیاه ابتدا 5 میلی از محلول استاندارد را داخل بالن تقطیر ریخته و سپس 2 سی سی محلول هیدروکسید سدیم به آن اضافه شد. سپس قیف دهانه بالن با آب مقطر شسته شد، به گونه ای که حجم کل محلول تقطیر 20 میلی لیتر گردید. به بالن به کمک بخار آب حرارت داده شد . بعد از ظهور اولین قطره تقطیر این عمل به مدت 5 تا 7 دقیقه ادامه داده شد. محلول حاصل از تقطیر در ارلن 100 حاوی 10 میلی لیتر اسیدبوریک و معرف برموکرزول جذب شد. قبل از تقطیر رنگ محلول اسید بوریک قرمز و با شروع اولین قطره رنگ آن سبز شد. 2 دقیقه قبل از پایان عمل تقطیر ارلن محتوی اسید بوریک را اندکی پایین آورده تا انتهای مبرد با بخار آب شسته شود. بعد از پایان تقطیر محلول سبز رنگ با اسید سولفوریک 005/0 مول تا تغییر رنگ محلول از سبز به صورتی تیتر شد و این عمل تا بدست آوردن بهترین زمان دوزها جهت تقطیر تکرار شد ( در زمانهای 5-6-7 دقیقه ) (شکل 3-9).
3-13-2- اندازه گیری میزان در پتاسیم
برای اندازه گیری پتاسیم کل در گیاه ابتدا 2 سی سی از سری محلولهای استاندارد ، نمونه شاهد و عصاره گیاه تهیه شده طبق روش هضم گیاه با سند شماره SPT 00200 دربالن 25 میلی لیتر ریخته شد و با آب مقطر به حجم رسانده شد. سپس دستگاه فلیم فوتومتر با استانداردهای موجود تنظیم شد. به این صورت که دستگاه با آب مقطر برروی صفر و با استاندارد 50 روی 100 تنظیم گردید. سپس مابقی استانداردها را به دستگاه داده و نمودار مربوطه رسم شد. سپس عصاره را به دستگاه داده و عدد قرائت شده را روی نمودار کالیبراسیون برده، مقدار پتاسیم بر حسب mg/lit (ppm) بدست آمد (شکل 3-10).
3-13-3- اندازه گیری میزان فسفر
برای اندازه گیری فسفر کل در گیاه میزان 5 میلی لیتر از محلول های عصاره و شاهد به بالن ژوژه یا لوله آزمایش 25 میلی لیتر منتقل و سپس میزان 5 میلی لیتر از محلول آمونیوم مولیبدات-وانادات اضافه شده و به حجم رسانده شد. سپس با دستگاه اسپکتروفتومتر درطول موج 470 نانومتر بعد از 15 الی 20 دقیقه نمونه ها خوانده شود (شکل 3-11).
3-14- مشخصات دستگاه‌های مورد استفاده
3-14-1 دستگاه کلونجر

  منابع پایان نامه ارشد درباره راهبردهای مقابله و جستجوی اطلاعات

شکل (3-4)، دستگاه کلونجر

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.