منبع مقاله درمورد تجزیه واریانس و منابع غذایی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد، اثر کود ازت و فاصله کاشت و اثرات متقابل آنها بر میزان فسفر گیاه در سطح یک درصد معنی دار شد (جدول 4-18).
نتایج مقایسه میانگین کود ازت نشان داد، به ترتیب بیشترین (51/0 درصد) و کمترین (16/0 درصد) میزان فسفر به ترتیب در تیمار 150 کیلوگرم در هکتار کود ازت و در تیمار شاهد بود (جدول 4-19، شکل 4-34). بیشترین میزان فسفر (32/0 درصد) در فاصله کاشت 40 سانتی متر و کمترین (27/0 درصد) در فاصله کاشت 20 سانتی متر حاصل شد (جدول 4-20، شکل 4-35). اثرات متقابل کود ازت و فاصله کاشت نشان داد میزان 150 کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کاشتهای 30 سانتی متر بیشترین میزان فسفر را داشته است که از نظر آماری با فاصله کشت 40 سانتی متر اختلاف معنی داری نداشت (جدول 4-21، شکل 4-36).

شکل (4-34)، مقایسه میانگین اثر کود ازت بر میزان فسفر گیاه زیره سبز

شکل( 4-35)، مقایسه میانگین اثر فاصله کاشت بر میزان فسفر گیاه زیره سبز

شکل ( 4-36)، مقایسه میانگین اثرات متقابل کود ازت و فاصله کاشت بر میزان فسفر گیاه زیره سبز
4-12-درصد پتاس
اثر کود ازت و فاصله کاشت و اثرات متقابل آنها بر میزان پتاس در سطح یک درصد معنی دار شد (جدول 4-18). بیشترین میزان پتاس (72/2 درصد) در تیمار 150 کیلوگرم در هکتار کود ازت و کمترین میزان (35/1 درصد) در تیمار شاهد حاصل شد (جدول 4-19، شکل 4-37 ). بیشترین میزان پتاس (98/1 درصد) در فاصله کاشت 30 سانتی متر حاصل شد که از نظر آماری با فاصله کشت 40 سانتی متر اختلاف معنی داری نداشت و کمترین میزان پتاس (85/1 درصد) در فاصله کاشت 20 سانتی متر بدست آمد (جدول 4-20، شکل 4- 38). اثرات متقابل کود ازت و فاصله کاشت نشان داد میزان 150 کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کاشت 30 سانتی متر بیشترین میزان پتاس را به همراه داشته است (جدول 4-21، شکل 4-39 ).

  پایان نامه درمورد شفاف سازی اطلاعات مالی، جریان های نقد عملیاتی

شکل ( 4-37)، مقایسه میانگین اثر کود ازت بر میزان پتاس گیاه زیره سبز

شکل( 4-38)، مقایسه میانگین اثر فاصله کاشت بر میزان پتاس گیاه زیره سبز

شکل (4-39)، مقایسه میانگین اثرات متقابل کود ازت و فاصله کاشت بر میزان پتاس گیاه زیره سبز
فصل پنجم
نتیجه گیری
5-1- بحث
افزایش ارتفاع در اثر افزایش تراکم کشت گیاه به علت رقابت برای نور خورشید است. تحقیقات الگندی ( 2001) بر روی ریحان (Ocimum basilicum L.) نشان داد، کاهش تراکم کشت سبب افزایش ارتفاع می‌شود. تراکمهای زیاد نیز سبب ایجاد رقابت بین گیاهان برای دریافت نور و کسب منابع غذایی و عوامل محیطی دیگر نظیر رطوبت و مواد غذایی میشود که در نتیجه باعث کاهش ارتفاع گیاهان می‌شود. ســرمدنیا و کوچکی (1368)، معتقدند که در هنــگام رقابت برای نور، ارتفــاع گیاهان ممکن اســت به دلیل اثر اتیوله کنندگی ســایه، شــدیداَ افزایش یابد. در حالیکه شــاره (1378) گزارش کرده است افزایش تراکم تأثیری بر ارتفاع انیســون ندارد، اما بررسیهای رسام و همکارانش (1386) نشان داد با افزایش تراکم بوته، ارتفاع گیاه انیسون افزایش پیدا میکند.
کود ازت سبب افزایش رشد رویشی گیاه می‌شود، نیتروژن نقش اساسی در ساختمان کلروفیل دارد و مهمترین عنصر در سنتز پروتئینهاست ( ولدآبادی و همکاران 1382)، به همین دلیل ارتفاع گیاه با کاربرد کود ازت افزایش می‌یابد اما کاربرد بیش از اندازه کود ازت نیز می‌تواند نتیجه عکس دهد. عباسزاده و همکاران (1386) بیان کردند کاربرد کود ازت در گیاه بادرنجبویه سبب افزایش ارتفاع گیاه شد.
افزایش تراکم کشت سبب میشود رقابت بین گیاهان افزایش یابد و تعداد و سطح برگ در تک بوته کمتر ‌شود و با کاهش تراکم کشت رقابت بین بوته‌ها کمتر شده و فضای بیشتری در اختیار هر بوته قرار ‌گیرد که سبب گسترش بوته می‌شود. نتایج این تحقیق با نتایج ایزدی و همکاران (1389) که بیان کردند کاهش تراکم در گیاه نعناع فلفلی سبب گسترش بوته می‌شود، مطابقت دارد. کود ازت نیاز گیاه را از لحاظ نیتروژن تامین می‌کند و موجب افزایش فرآوردههای فتوسنتزی و در نتیجه افزایش رشد رویشی، مانند تعداد شاخه و سطح برگ میشود ( امیدبیگی 1386). این نتایج با بررسی‌های عباسزاده و همکاران (1386) بر روی گیاه بادرنجبویه مبنی بر تأثیر کود ازت بر تعداد شاخه فرعی مطابقت دارد.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.