منبع مقاله درمورد تجزیه واریانس و مقایسه

D2 N2 10/29a 20/4 bc 60/17a 1/182a 17/1cde 5/344bc 73/0bc 26/13 abc
N3 60/22 f 33/3 c 46/6g 30/54c 15/1de 1/161e 73/0bc 970/5f
N4 70/23 ef 90/3 c 20/14b 50/71c 17/1cde 0/220de 73/0bc 310/8def
N1 80/28ab 80/4 bc 70/12bc 1/160ab 23/1ab 9/468a 63/0cd 33/16a
D3 N2 40/27bc 36/9a 20/17a 1/142b 28/1a 7/401ab 56/0d 72/14abc
N3 80/22 f 70/3 c 90/6fg 20/40c 14/1e 4/378abc 73/0bc 35/15ab
N4 10/26cd 53/4 bc 80/8defg 60/60c 22/1bc 4/203de 73/0bc 22/7ef
*: حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم وجود اختلاف معنی دار است.
*:1N= 0 کیلوگرم در هکتار، 2N= 50 کیلوگرم در هکتار، 3N= 100 کیلوگرم در هکتار، 4N= 150 کیلوگرم در هکتار،1D= 20 سانتی متر ، 2D= 30سانتی متر، 3D= 40سانتی متر
4-1- ارتفاع بوته
نتایج تجزیه واریانس اثر فاصله کاشت و کود ازت بر ارتفاع بوته و اثر متقابل آنها در سطح یک درصد معنیدار شد (جدول 4-1). نتایج مقایسه میانگین اثرات ساده کاربرد کود ازت حاکی از آن است که بیشترین ارتفاع بوته در تیمار 50 کیلوگرم در هکتار کود ازت (3/28 سانتی‌متر) حاصل شد. کمترین ارتفاع بوته نیز (5/23 سانتی‌متر) در تیمار 100 کیلوگرم در هکتار کود ازت مشاهده شد که با تیمار 150 کیلوگرم کود ازت اختلاف معنیداری نداشت (جدول 4-2، شکل 4-1). مقایسه میانگین اثرات ساده فواصل کاشت نشان داد بیشترین و کمترین ارتفاع بوته به ترتیب در فاصله کشت 40سانتی متر (3/26 سانتی‌متر) و 30سانتی متر (8/24 سانتی‌متر) بدست آمد (جدول 4-3، شکل 4-2). اثرات متقابل فاصله کاشت و کاربرد کود ازت نشان داد بیشترین تاثیر در ارتفاع بوته را تیمار 50 کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کاشت 30سانتی متر داشت ( جدول 4-4، شکل 4-3).

  دانلود پایان نامه با موضوع ارکان مسئوولیت کیفری و مفهوم مسئوولیت

شکل (4-1)، مقایسه میانگین اثر کود ازت بر ارتفاع گیاه زیره سبز

شکل (4-2)، مقایسه میانگین اثر فاصله کاشت بر ارتفاع زیره سبز

شکل (4-3)، مقایسه میانگین اثرات متقابل فاصله کاشت و کود ازت بر ارتفاع زیره سبز
4-2- تعداد شاخه فرعی
نتایج تجزیه واریانس اثر تیمار کود ازت و فاصله کشت و اثر متقابل آنها بر تعداد شاخه فرعی در سطح یک درصد معنی‌دار شد (جدول 4-1). نتایج مقایسه میانگین اثرات ساده کاربرد کود ازت نشان داد بیشترین تعداد شاخه فرعی (6/5) در کاربرد 50 کیلوگرم در هکتار کود ازت و کمترین آن در تیمار شاهد (14/4) مشاهده شد که از نظر آماری با تیمارهای 100 و 150 کیلوگرم در هکتار کود ازت اختلاف معناداری نداشت (جدول 4-2، شکل 4- 4). مقایسه میانگین اثرات ساده فاصله کاشت نشان داد که فاصله کاشت 40 سانتی متر بیشترین تعداد شاخه فرعی (6/5) را تولید کرد. کمترین تعداد شاخه فرعی (9/3) متعلق به فاصله کاشت 30 سانتی متر بود که از نظر آماری با فاصله کاشت 20 سانتیمتر اختلاف معناداری نداشت (جدول 4-3، شکل 4-5). اثر متقابل کاربرد کود ازت و فواصل کاشت نشان داد تیمار 150 کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کاشت 30 سانتی متر بیشترین تعداد شاخه فرعی را تولید نمود (جدول 4-4، شکل 4-6).

شکل (4-4)، مقایسه میانگین اثر کود ازت بر تعداد شاخه فرعی گیاه زیره سبز

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.