منبع مقاله درمورد تجزیه واریانس و مقایسه

57/22 23/27 53/21 66/21 67/24 01/24 39/24 46/22 91/19 18/19 89/22 3/24 1056 گاما- ترپینن
77/16 78/14 45/17 19/17 66/14 16/17 49/18 8/19 72/21 66/21 42/16 25/15 1225 کومینیک آلدئید
57/7 11/7 43/8 16/8 86/6 6/8 62/9 48/7 35/10 5/9 28/7 18/7 1274 سافرانال
07/23 08/19 45/23 56/24 11/19 11/22 8/18 25/22 75/25 18/20 83/20 41/21 1282 کومین الکل
*: 1 N= 0 کیلوگرم درهکتار، 2 N= 50 کیلوگرم در هکتار، 3N = 100 کیلوگرم در هکتار، 4 N= 150 کیلوگرم در هکتار، 1 D = فاصله کاشت20 سانتی‌متر، 2D = فاصله کاشت 30 سانتی‌متر، 3D = فاصله کاشت 40 سانتی‌متر
4-9- درصد و عملکرد روغن
نتایج تجزیه واریانس نشان داد، اثر کود ازت و فاصله کاشت و اثرات متقابل آنها بر درصد و عملکرد روغن در سطح یک درصد معنی دار شد (جدول 4-18). نتایج مقایسه میانگین اثرات ساده سطوح مختلف کود ازت نشان داد در تیمار 100 کیلوگرم در هکتار کود ازت بیشترین (07/7 درصد) ، و در تیمار 150 کیلوگرم در هکتار کود ازت (29/4 درصد) کمترین درصد روغن را داشته است (جدول 4-19، شکل 4-25). درصد روغن در فاصله کاشت 40 سانتی متر (47/6 درصد) بیشترین میزان روغن را داشت که از نظر آماری با فاصله کاشت 30 سانتی متر اختلاف معنی داری نداشت، و در فاصله کاشت 20 سانتی متر (60/4 درصد) کمترین درصد روغن بود (جدول 4-20، شکل 4-26). بررسی اثر متقابل تیمارها نشان داد بیشترین درصد روغن در کاربرد 100 کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کشت 40سانتی متر دیده شد (جدول 4 -21، شکل 4-27).
نتایج مقایسه میانگین اثر کود ازت بر عملکرد روغن نشان داد بیشترین عملکرد روغن (51/18 کیلوگرم در هکتار) در تیمار 50 کیلوگرم در هکتار کود ازت مشاهده شد که از نظر آماری با تیمارهای شاهد و 100 کیلوگرم در هکتار کود ازت اختلاف معنی داری نداشت و کمترین (18/11 کیلوگرم در هکتار) عملکرد روغن در تیمار 150 کیلوگرم در هکتار کود ازت حاصل شد (جدول 4-19، شکل4-28). بیشترین عملکرد روغن (73/20 کیلوگرم در هکتار) در فاصله کاشت 40 سانتی متر و کمترین (56/12 کیلوگرم در هکتار) در فاصله کشت30 سانتی متر حاصل شد (جدول 4-20، شکل 4-29). اثرات متقابل کود ازت و فاصله کاشت بر عملکرد روغن نشان داد تیمار 100 کیلوگرم در هکتار کود ازت و فاصله کاشت 40 سانتی متر بیشترین عملکرد روغن را به همراه داشته است (جدول 4-21، شکل 4-30).
جدول (4-18)، تجزیه واریانس اثر فاصله کشت و کود ازت برای صفات مورد بررسی درگیاه زیره سبز
منابع‌ تغییرات درجه آزادی
میانگین مربعات
درصد روغن عملکرد روغن
درصد ازت درصد فسفر درصد پتاس
تکرار 2 ns 15/0 ns 94/10
ns 005/0 Ns 0 ns 0004/0
فاصله ‌‌کشت 2 ** 45/12 **27/209
**037/0 **009/0 **057/0
کود ازت 3 ** 71/11 ** 24/100
**683/3 **213/0 **32/3
فاصله کشت × کود‌ ازت 6 ** 38/2 ** 08/153
011/0 ns **002/0 **016/0
خطا 24 51/0 30/4
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.