منبع مقاله درمورد تجزیه واریانس و مقایسه

شکل (4-13)، مقایسه میانگین اثر کود ازت بر وزن هزار دانه در گیاه زیره سبز

شکل (4-14)، مقایسه میانگین اثر فاصله کاشت بر وزن هزار دانه گیاه زیره سبز

شکل( 4-15)، مقایسه میانگین اثرات متقابل کود ازت و فاصله کاشت بر وزن هزار دانه گیاه زیره سبز
4-6- عملکرد دانه در هکتار
بر اساس نتایج تجزیه واریانس، عملکرد دانه در هکتار در تیمار کود ازت و فاصله کشت و اثر متقابل آنها در سطح یک درصد معنیدار شد (جدول 4-1). مقایسه میانگین اثرات ساده کاربرد کود ازت بر عملکرد دانه در هکتار نشان داد تیمار 50 کیلوگرم در هکتار کود ازت بیشترین عملکرد دانه (7/371 کیلوگرم در هکتار) را به همراه داشت که با تیمار شاهد (بدون کود) از نظر آماری اختلاف معنی‌داری نداشت در حالیکه تیمار 150 کیلوگرم در هکتار کود ازت کمترین عملکرد دانه (9/254 کیلوگرم در هکتار) را تولید نمود که با تیمار 100 کیلوگرم در هکتار کود ازت اختلاف معنیداری نداشت (جدول 4- 2، شکل 4-16 ). همچنین بررسی مقایسه میانگین اثرات ساده فاصله کشت نشان داد، فاصله 40سانتی متر بیشترین عملکرد دانه (1/363 کیلوگرم در هکتار) را داشت که از نظر آماری با فاصله کشت 20سانتی متر اختلاف معنی‌داری نداشت. در حالیکه کمترین عملکرد دانه (1/251 کیلوگرم در هکتار) در فاصله کشت 30سانتی متر حاصل شد (جدول 4- 3، شکل 4-17 ). اثر متقابل فاصله کشت و کود ازت نشان داد، تیمار شاهد کود ازت (بدون کود) و فاصله کشت 40سانتی متر بیشترین عملکرد دانه در هکتار را تولید نمود (جدول 4 -4، شکل 4-18).

  پایان نامه ارشد درباره میزان آلفای کرونباخ و بانکداری الکترونیکی

شکل( 4-16)، مقایسه میانگین اثر کود ازت بر عملکرد دانه در هکتار گیاه زیره سبز

شکل (4-17)، مقایسه میانگین اثر فاصله کاشت بر عملکرد دانه در هکتار گیاه زیره سبز

شکل( 4-18)، مقایسه میانگین اثرات متقابل کود ازت و فاصله کاشت بر عملکرد دانه در هکتار گیاه زیره سبز
4-7- درصد و عملکرد اسانس
نتایج تجزیه واریانس نشان داد، اثر کود ازت و فاصله کشت و اثر متقابل آنها بر درصد و عملکرد اسانس زیره سبز در سطح یک درصد معنیدار شد (جدول 4-1). نتایج مقایسه میانگین اثرات ساده کاربرد کود ازت نشان داد، بیشترین درصد اسانس (74/0%) در تیمار شاهد (بدون کود) حاصل شد که از نظر آماری با تیمارهای 100 و 150 کیلوگرم کود ازت اختلاف معنی‌داری نداشت و کمترین درصد اسانس (62/0%) مربوط به تیمار 50 کیلوگرم در هکتار کود ازت بود. همچنین بیشترین عملکرد اسانس (3/14 کیلوگرم در هکتار) در تیمار شاهد حاصل شد که از نظر آماری با تیمار 50 کیلوگرم در هکتار کود ازت اختلاف معنیداری نداشت و کمترین میزان (9 کیلوگرم در هکتار) در تیمار 150 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد که از نظر آماری با تیمار 100 کیلوگرم در هکتار ازت اختلاف معنیداری نداشت (جدول4-2، شکلهای 4-19 و 4-20). مقایسه میانگین اثرات ساده فاصله کاشت نشان داد بیشترین و کمترین درصد اسانس به ترتیب در فاصله کشت 30سانتی متر (75/0%)، 20 و 40سانتی متر (66/0%) بدست آمد (جدول 4-3، شکل 4-21). فاصله کاشت 40 سانتی متر بیشترین عملکرد اسانس (4/13 کیلوگرم در هکتار) را داشت و 30 سانتی متر کمترین میزان (5/10 کیلوگرم در هکتار) را داشت که از نظر آماری با فاصله کاشت 20 سانتی متر اختلاف معنی داری نداشت (جدول 4-3، شکل 4-22).
اثر متقابل فاصله کشت و کود ازت نشان داد، تیمار شاهد کود ازت (بدون کود) و فاصله کشت 30سانتی متر بیشترین درصد اسانس ( 83/0%) را تولید نمود (جدول 4 -4، شکل 4-32). بیشترین عملکرد اسانس نیز در تیمار شاهد کود ازت (بدون کود) و فاصله کشت 40 سانتی متر ( 33/16) حاصل شد ( جدول 4-4 ، شکلهای 4-23 و 4-24)

  پایان نامه دانشگاه علوم پزشکی و علوم پزشکی

شکل( 4-19)، مقایسه میانگین اثر کود ازت بر درصد اسانس گیاه زیره سبز

شکل ( 4-20)، مقایسه میانگین اثر کود ازت بر عملکرد اسانس گیاه زیره سبز

شکل( 4-21)، مقایسه میانگین اثر فاصله کاشت بر درصد اسانس گیاه زیره سبز

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.